Jakt och vilt

Jakt och vilt

Länsstyrelsen arbetar med jakt och vilt inom Gävleborgs län. Vi ger bland annat information, hanterar frågor om älgjakt och sköter ansökning om skyddsjakt m.m.

 

Allt vilt är fredat

I grunden är allt vilt, d.v.s. vilda djur och fåglar, fredade. Det gäller även deras ägg och bon. Det innebär att vilda djur och fåglar bara får jagas om det tillåts enligt jaktlagstiftningen. Jakt innebär att fånga eller döda vilt. 

 

Läs mer om vad du ska göra om du är orolig över föräldralösa eller skadade vilda djur?

 t vilda djur och deras ungar vara ifred 

 

Viltskador

Länsstyrelsen har hand om ärenden som rör skyddsjakt. Skyddsjakt kan man ansöka om för att motverka viltskador. Hos länsstyrelsen kan man även ansöka om bidrag till åtgärder för att förebygga skador som vilt kan orsaka. I vissa fall kan man även ansöka om ersättning för skador som redan har skett.

 

Viltförvaltning

Viltförvaltning inkluderar t. ex. rovdjur, klövvilt, fåglar, och bäver. En del av arbetet är att inventera rovdjuren i länet. Länsstyrelsen kan även utse jakttillsynsmän.

I varje län finns en viltförvaltningsdelegation. Den utgörs av politiker och företrädare för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Ordförande är landshövdingen. Delegationen fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

 

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har ägaren till en fastighet normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Det gäller endast den tid på året olika arter får jagas. Hen har även i de flesta fall rätt att behålla det vilt som fällts under jakt. Det gäller dock inte alla arter. Arter som kallas statens vilt tillfaller istället staten. De är ofta sällsynta eller särskilt värdefulla arter.

 

Cesiumhalter (becquerel/kilo) i viltkött

Trettio år efter Tjernobylkatastrofen bär den svenska naturen fortfarande spår från det radioaktiva nedfallet efter olyckan. Med tiden har kunnat konstateras allt lägre halter av cesium 137 i kött från älg, ren och rådjur, bär och svamp. Vildsvinskött förväntas däremot kunna uppvisa ökade halter framöver.

Calluna är ett naturmiljökonsultföretag som bl.a. mäter radioaktivitet i kött. För mer information, klicka på länken:
 http://www.calluna.se/nyheter/oroande_radioaktivitet_i_vildsvinskott/