Fridlysta växter och djur

Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda, eller på annat sätt samla in eller skada arten. Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet. Ytterligare 50 arter är fridlysta i vissa län. Alla fåglar och flera däggdjur (inklusive fladdermöss) är fridlysta.
Apollofjäril

Om det finns risk för att en växt eller djurart utsätts för plundring eller riskerar att utrotas, kan arten fridlysas. En art kan vara fridlyst i hela landet, ett län, eller i delar av ett län.

Här listas de fridlysta arter som finns i Gävleborgs län:

Fridlysta växter och svampar
Fridlysta djur

Det finns undantag från fridlysning. T. ex. är det tillåtet att fånga in och flytta huggorm när den påträffas på tomtmark. Om det inte är möjligt att fånga in djuret och någon annan lämplig lösning inte finns, får djuret dödas. Det är även tillåtet att i begränsad omfattning samla in ägg (rom) och larver (yngel) från kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda i studiesyfte. Man får inte göra detta för kommersiella ändamål. Djuren ska dock snarast sättas tillbaka där de fångades in.

Alla vilda fåglar och däggdjur är dessutom fredade. Det innebär att de inte får fångas in och inte heller jagas. Fredningen gäller också viltets ägg och bon. Det finns dock undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och för att det under vissa tider på året råder jakttid för en del arter.

 

LagstiftningFridlysning regleras av miljöbalken (1998:808). Fiskar samt blötlevande kräftdjur och blötdjur omfattas av fiskelagstiftningen och kan fridlysas med stöd av förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716). Fredning regleras av jaktlagen (SFS 1987:259) och jaktförordningen (SFS 1987:905).  

Samtliga fridlysta arter finns listade i Bilaga 1 och 2 till artskyddsförordningen (1998:179).

 • I Bilaga 1 är de arter som uppfyller kraven på noggrant skydd och som är fridlysta i hela landet listade. I EU:s art- och habitatdirektiv är dessa arter markerade med ett N.
 • I Bilaga 2 anges alla övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län.

 

Att ansöka om dispens för åtgärd som påverkar fridlysta växt- eller djurarter

Om du vill göra en åtgärd som påverkar fridlysa växter eller djur måste du ansöka om dispens. Det innebär att ansöka om undantag bestämmelserna om från fridlysning.

Exempel på åtgärder som kan kräva dispens:

 • Att renovera utrymme där fladdermöss vistas
 • Att flytta huggorm
 • Att inventera och samla in växter eller djur
 • Att rensa diken där groddjur lever
 • Att täcka över växtplatser och platser där djur lever med jord, grus eller timmerupplag

Ansökan ska innehålla sökandens namn och adress. Den ska också innehålla namn på övriga personer som kommer att delta i åtgärden.  

Följande uppgifter ska så långt det är möjligt anges för att länsstyrelsen ska kunna bedöma den:

 • Syftet med åtgärden
 • Skäl (varför behövs åtgärden?)
 • Finns andra alternativa åtgärder? Har någon alternativ åtgärd prövats?
 • En uppskattning av antalet exemplar (individer) som kan förväntas påverkas  av åtgärden
 • Geografiskt område eller platsen där åtgärden planeras- Om skyddade områden berörs (naturreservat, naturminne m.m.)
 • Tidpunkter eller tidsrymd under vilken åtgärden planeras
 • I förekommande fall plats för förvaring av levande djur (Jordbruksverkets tillstånd kan behövas)
 • Eventuell finansiering

Ansökan görs skriftligen och skickas till länsstyrelsen. I de fall ansökan rör ett område som omfattar mer än ett län ska hela ansökan skickas till alla berörda länsstyrelser. Kontakta länsstyrelsen om du har frågor.