Publikationer 

Här hittar du publikationer i form av rapporter, nyhetsbrev, broschyrer och böcker.

Prenumerera på våra publikationer via RSS

Din sökning gav 330 träffar
 • Övergripande riktlinjer för älgförvaltning i Gävleborgs län

  Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala älgförvaltningen så att uppsatta mål kan uppnås. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Gävleborgs läns inrättade älgförvaltningsområden (1 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys för Gävleborgs län 2015 -tema: bostäder för nyanlända

  Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs
  redovisning av detta uppdrag. Eftersom några av regeringens fokusområden är bostadsbyggande och invandring har vi valt
  att fördjupa analysen med ett tema om detta.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys för Gävleborgs län 2015 (1 MB)

 • ViltXtra nr 1 2015

  Välkommen till ViltXtra, länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg. Här får du en tillbakablick på vad som hänt inom länets viltförvaltning under vintern och våren. Bland de mer uppmärksammade händelserna är närgångna björnar och skyddsjakt på varg, men här berättar vi också om mycket annat som har hänt, stort som smått. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur

  ViltXtra nr 1 2015 (3 MB)

 • Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län

  Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förvaltningen av kronhjort på så sätt att uppsatta mål kan uppnås. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Förvaltningsplan för kronhjort i Gävleborgs län (2 MB)

 • Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborg

  Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av vildsvinsförekomsten i Gävleborgs län. Förvaltningsplanen innehåller mål, råd och riktlinjer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län (1 MB)

 • Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län

  Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län. I förvaltningsplanen finns mål för den regionala skarvförvaltningen, liksom åtgärder som förvaltningen ska arbeta med för att uppnå målen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Jakt och vilt

  Förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län (1 MB)

 • Landsbygdsnytt nr 2 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt nr 2 2015 (885 kB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg 2014

  Sedan 2012 genomför länsstyrelserna i Sverige en gemensam och rikstäckande enkätuppföljning (META) av hur arbetet med mottagandet och etableringen av nyanlända ser ut i Sveriges kommuner. Denna rapport är en regional sammanställning av META-enkäten bland kommunerna i Gävleborg. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Sammanställning META 2014 webb (2 MB)

 • En aktuell översiktsplan

  I översiktsplanen sätter kommunen enskilda beslut om den fysiska
  miljön i ett större perspektiv och den ska spegla den rådande politiska
  majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning
  samt hushållning med naturresurser. Planen måste vara aktuell för att
  fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters
  beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och til ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  SR Gävleborg 2014:1 (13 MB)

 • Upplev Axmar skärgård

  I havet utanför Axmar bruk finns en spännande undervattensvärld. Under ytan i den steniga och grunda skärgården finns flera skeppsvrak med en historia att berätta.
  I Axmar naturreservat finns en speciell undervattensnatur
  skapad i mötet mellan sött och salt vatten.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Kulturreservat

  Upplev Axmar skärgård (3 MB)

  Experience Axmar archipelago (3 MB)

  Erleben sie Axmar Schärengarten (4 MB)

 • Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg - META 2013

  Sedan 2012 genomför länsstyrelserna i Sverige en gemensam och rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagandet och etableringen av nyanlända ser ut i Sveriges kommuner.

  Resultatet av kommunerna i Gävleborgs META-enkät för 2013 (META) finns sammanställd i denna rapport.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg - META 2013 (2 MB)

 • Prostitutionen i Sverige 2014 En omfattningskartläggning

  I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Socialstyrels ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  prostitution-kartlaggning-2014 (1 MB)

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. (SFS 2012:606). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser_2014 (1 MB)

 • Landsbygdsnytt nr 1, 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Lbn_15_nr1_Webb (744 kB)

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Länsstyrelsen ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län, i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Viktiga utgångspunkter i arbetet är det jämställda ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Lansstyrelserna_stodjer_och_samordnar_foraldrastodsarbetet_orginal (1 MB)

 • Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga länsstyrelser ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, det så kallade hemlöshetsuppdraget. Avsikten var att uppdraget skulle genomföras som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen. Förutom att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att m ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Hemlöshet - en fråga om bostäder (2 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional risk- och sårbarhetsanalys för Gävleborgs län 2014 (4 MB)

 • Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

  Denna rapport redovisar Gävleborgs regionala miljömål 2014-2020 med tillhörande åtgärdsprogram och beskriver bakgrunden till och förutsättningarna för arbetet med Sveriges miljömål och miljöarbetet i Gävleborgs län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK, Företagsstöd, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT

  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020 (4 MB)

 • Sammanfattande Regogörelse Gävleborgs län

  Uppdatering av den länsomfattande redogörelsens av de statliga intressen som påverkar kommunal planering. Denna gång fokuserar vi på tillgänglighet, bostadsförsörjning och förorenade områden.

  Samtliga sammanfattande redogörelser finns publicerade under rubriken Samhällsplanring & Kulturmiljö -> Planfrågor på denna sida.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  SR_Gavleborg 2014:2 (7 MB)

 • ViltXtra nr 2 2014

  I årets sista nummer av ViltXtra, länsstyrelsens nyhetsbrev om viltet i Gävleborg, gör vi en tillbakablick på sommaren och hösten. Några av de mer uppmärksammade händelserna har varit de nya målen för rovdjuren i länet, diskussionerna kring vargjakt och den skadegörelse som drabbat skarvkolonier i Gävlebukten. Välkommen att ta del av arbetet med länets viltförvaltning! Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  ViltXtra nr 2 2014 (1 MB)

Länets författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Gävleborgs läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Vägverket har utfärdat.