Publikationer 

Här hittar du publikationer i form av rapporter, nyhetsbrev, broschyrer och böcker.

Prenumerera på våra publikationer via RSS

Din sökning gav 282 träffar
 • Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län 2014

  Länsstyrelsen upprättar, med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Gävleborgs län. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (1 MB)

 • EKObruk Norr nr 1 2014

  Ekologiskt lantbruk under 18 år. I den här tidningen finner du återblickar från tidigare gårdsreportage under Ekobruk Norrs historia. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Ekobruk_Nr1_14 (9 MB)

 • Yngelinventering i Långvinds- och Harkskärsområdet - Gävleborgs län 2013

  Varje år inventeras fiskyngel i några grunda vikar i länet. Grunda vikar är viktiga uppväxtplatser för fiskarter som abborre och gädda. Inventeringen 2013 och genomgången av tidigare års inventeringar som görs i rapporten visar att det finns få yngel av arter som abborre och gädda och att storspigg har ökat. Det här är ett mönster som man ser i andra delar av Sverige och i inventeringar av äldre ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Kustfiskövervakning i Bottniska viken 2013 - Långvindsfjärden

  Varje år inventeras fiskpopulationen i Långvind med nätprovfiske. Inventeringen ingår i ett samordnat miljöövervakningsprogram som Länsstyrelsen i Gävleborg genomför tillsammans med Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Årets inventering visar att abborre fortfarande dominerar fångsten precis som den har gjort sedan vi började med inventeringarna 2002. Förekomsten av strö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • Fiskebestånden i Gavleån och Testeboån - Utvärdering av intenteringsfiske 2012-2013

  Inventeringsfiske med strömöversiktsnät utfördes i vattendragen Gavleån (MQ 21 m3/s) och Testeboån (MQ 11,7 m3/s) från Juni till Oktober 2012 samt Februari till September 2013. Fisket utfördes som en del inom projektet återställande av fiskvandring i Gästrikland. Totalt gjordes i Gavleån 337 nätansträngningar på åtta olika lokaler och i Testeboån 103 nätansträngningar på sex lokaler. Näten sattes ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Ladda hem (2 MB)

 • SWOT-analys för Gävleborgs län

  SWOT-analysen för Gävleborgs län har tagits fram i brett partnerskap med aktörer inom den ideella och offentliga sektorn samt från näringslivet. Tillsammans med ett flertal strategiska dokument kommer SWOT-analysen att ugöra ett mycket bra underlag för det regionala handlingsprogrammet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (9 MB)

 • Rovdjursnytt nr. 2 2013

  Rovdjursnytt är Länsstyrelsen Gävleborgs nyhetsbrev om de stora rovdjuren i länet. Välkommen att ta del av arbetet med länets rovdjursförvaltning. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem (1 MB)

 • MiljöXtra 2013:03

  MiljöXtra är Länsstyrelsens nyhetsbrev inom miljömålsarbetet. Nyhetsbrevet kommer ut 3-4 ggr per år och innehåller allehanda nyheter och information om miljöarbetet på Länsstyrelsen och runt om i länet. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (2 MB)

 • Överenskommelser för en bättre miljö - utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogrammet för miljömål i Gävleborg

  Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram regionala miljömål och åtgärdsprogram för länet. I det uppdraget ingår också att följa upp mål och åtgärdsarbete, stödja kommunerna i deras miljömålsarbete och att verka för att målen får genomslag i länet.

  Under 2009 tecknade Länsstyrelsen överenskommelser kring åtgärdsprogrammet för miljömålen med 16 av länets aktörer. Denna rapport är en utvärdering ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa

  Ladda hem (5 MB)

  Bilagor (52 MB)

  Sammanfattning av rapporten (185 kB)

 • Risk och sårbarhetsanalys 2013

  Länsstyrelsen ska årligen analysera de risker och sårbarheter i samhället som kan försämra förmågan till verksamhet inom myndighetens ansvarsområde, detta i syfte att öka medvetenheten om länets risker- och sårbarheter samt att stärka länets beredskap. Ett led i detta arbete är att i rapportform sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (4 MB)

 • Gemensamma arbetsformer för uppföljning och utvärdering av PBL

  Regeringen gav Länsstyrelsen i Gävleborg uppdrag att samorda ett arbete gällande om gemensamma arbetsformer för länsstyrelserna och Boverkets arbete med att följa upp och utvärdera tillämpningen av PBL.

  Ett nytt systematiskt arbetssätt ger förutsättningar för en bättre uppföljning och utvärdering av plan- och bygglagstiftningen samt ger bättre verktyg för lagstiftarna att analysera hur lagändr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem (2 MB)

 • Landsbygdsnytt nr 3 - 2013

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (1 MB)

 • "Låt mig får veta att jag är en som kan" - om frustrationsgap, skuldbeläggning och utanförskap

  Länsstyrelsen i Gävleborg har i arbetet med sociala risker och social oro provat metoden Levande analys för trendbevakning inom sociala risker. Syftet med metoden var att dela, dokumentera och följa upp den samlade kunskapen som idag finns inom många olika verksamheter som kommer i kontakt med ungdomar.

  Rapporten är en sammanställning av arbetet samt en analys över vad som framkommit och geno ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Krisberedskap

  Ladda hem (3 MB)

 • MiljöXtra 2013:2

  Nyhetsbrevet MiljöXtra presenterar diverse miljömålsarbete i Gävleborgs län.

  I detta nummer: åtgärdsprogram för miljömålen, några kommuners miljöarbete, länets rovdjur med mera.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (4 MB)

 • Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - trendövervakning 2012

  Sedan 2002 har man vartannat år inventerat vegetationen på 19 lokaler längs Gävleborgskusten med särskilt fokus på smaltång och blåstång. Inventeringen som gjordes 2010 visade att täckningsgrad och djuputbredning av tången hade minskat kraftigt på lokaler söder om Norrsundet. Eftersom tång är en viktig art för hårdbottensamhället längs kusten och anses vara en art som visar på miljötillståndet så ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2012/2013

  Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för rovdjursinventeringar, det vill säga att kartlägga rovdjursförekomsten i länet. I den här rapporten redovisas resultaten från rovdjursinventeringar samt länsstyrelsens bedömning av järvförekomst i Gävleborg 2012/2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem (1 MB)

 • Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2013-2017

  Denna plan beskriver strategier för förvaltningen av de stora rovdjuren i Gävleborg 2013-2017. Det långsiktiga målet är att länet ska hysa livskraftiga stammar av samtliga fem stora rovdjur, och att minimera de problem och konflikter som kan uppstå i samband med närvaro av rovdjur. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem (1 MB)

 • Att ansöka om skyddsjakt på stora rovdjur i Gävleborgs län

  Skriften beskriver hur det går till när Länsstyrelsen Gävleborg beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Den är framtagen framför allt för att underlätta för den som ansöker om skyddsjakt, men också för att beskriva länsstyrelsens hantering av skyddsjaktsärenden och på så sätt skapa tydlighet, förutsägbarhet och hög rättssäkerhet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem (358 kB)

 • Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013

  Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Integration, Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknadsanalys 2013 (4 MB)