Vårfloden i Dalarna

På den här sidan lämnar vi återkommande information om det arbete som pågår i länet för att möta de eventuella risker som vårfloden för med sig. Vi kommer inte att lämna löpande timme för timme information på den här sidan. För färska lägesuppdateringar hänvisar vi framförallt till SMHI, vattenregleringsföretagen och berörda kommuners hemsidor.

Publicerat 2018-05-15 kl 16:30

Höga vattenflöden i Dalälven men vårfloden har kulminerat

Idag hade Dalälvens älvgrupp möte. Den samlade bilden är vattennivåerna är sjunkande eller kulminerar inom kort och att läget är stabilt. Det är dock höga vattennivåer i många sjöar och vattendrag och markerna kan vara vattenmättade efter snösmältningen. Det kommer att ta en tid innan vi har ett normalt vattenläge vilket innebär en ökad risk för översvämning vid stora nederbördsmängder. Väderprognosen närmaste tiden är gynnsam med liten nederbörd. Länsstyrelsen fortsätter att följa händelseutvecklingen. Den löpande informationen om vårfloden på den här sidan kommer att avslutas, men kan återupptas om läget skulle förändras (läs mer om aktuellt varningsläge här: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=005,page=wpt-warning-alla).


Ökad risk för ras och skred. När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning kan risken för ras och skred öka. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten. http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/ras-och-skred/varfor-intraffar-skred/.

 

Publicerat 2018-05-13 kl 10:30

Fortsatt höga vattennivåer men vårfloden på väg att kulminera

Det mesta av snön har nu smält bort även i fjällen och västerdalälven har kulminerat. Längre ner i Dalälven kan det ta ytterligare någon dag innan kulmen nås och vattennivån sakta börjar vända nedåt. Runn har eller är nära kulmen medan Siljan beräknas fortsätta att stiga något ytterligare innan nivån vänder i mitten på veckan. Läs Fortums information om vårfloden.

Det är fortsatt höga vattenflöden och på utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. Det är bland annat viktigt att brygg- och båtägare ser över det som ligger i och i anslutning till älven. Annars är det risk för att bryggor och båtar flyter iväg när vattennivån stiger och skapar problem nedströms vid dammar och broar.

Det är höga vattennivåer i många sjöar och vattendrag och markerna är vattenmättade efter snösmältningen. Det kommer att ta tid innan vi har ett normalt vattenläge vilket innebär en ökad risk för översvämning vid stora nederbördsmängder. Väderprognosen närmaste tiden är gynnsam med liten nederbörd.

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning ökar risken för ras och skred. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. I en slänt vid vattendrag kan jämvikten rubbas när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar samtidigt som portrycket i den vattenmättade jorden är förhöjt. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten. http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/ras-och-skred/varfor-intraffar-skred/.

 

Publicerat 2018-05-11 kl 17:30

Fredagens regn mindre kraftigt än förväntat, SMHI minskar varning

Under torsdagen den 10 maj gick SMHI ut med klass 3-varning i dalafjällen på grund av förväntad nederbörd. Med anledning av detta genomfördes idag, fredagen den 11 maj, en lokal samverkanskonferens i länet där berörda kommuner och myndigheter deltog.

Den samlade bilden från konferensen var att det finns en god förberedelse i länet för att möta ökade vattenmängder. Utifrån den prognos som SMHI lämnade var uppfattningen hos berörda kommuner att vi har höga flöden, men att läget uppfattas som stabilt och man ser inga direkta hot mot samhällsviktig verksamhet. 

På utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. Det är bland annat viktigt att brygg- och båtägare ser över det som ligger i och i anslutning till älven. Annars är det risk för att bryggor och båtar flyter iväg när vattennivån stiger och skapar problem nedströms vid dammar och broar.

Senare under fredagen har SMHI tagit ned sin riskvarning från klass 3 till klass 2 (läs mer om aktuellt varningsläge här: https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,district=005,page=wpt-warning-alla). Länsstyrelsen kommer att följa händelseutvecklingen dagligen och fortsatt arbeta med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och förbereda gemensamma insatser, för att på så sätt begränsa vårflodens konsekvenser.

Publicerat 2018-05-09 kl 14:45

Kraftig fjällflod med klass 2-varning i Västerdalälven

Fjällfloden pågår för fullt och orsakar höga vattenflöden i Dalälven och i små och medelstora vattendrag i norra delen av länet. SMHI har utfärdat klass 2-varning för Västerdalälven ned till Vansbro. Sedan tidigare är det klass 1-varning i gemensamma älven.  Det är också klass-1 varning i Vanån samt små och medelstora vattendrag i delar av länet. I norra delen även ett område med klass 2-varning. Läs mer på SMHI varningar.

Västerdalälven har stigit kraftigt de senaste dagarna och förväntas fortsätta stiga något ytterligare under veckan innan snösmältningen har nått sin kulmen. Prognosen för närmaste dagarna är fortsatt varmt väder. Under fredagen är det regn i prognosen och det finns en osäkerhet i hur det kommer att påverka vattenflödena.

På utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas av översvämning. I dagsläget har dock vårfloden begränsad påverkan i Dalarna och det är i nuläget har ingen kommun i länet som har rapporterat om påverkan på samhällsviktig verksamheter och funktioner. Det finns dock risk för att ett förvärrat läge kan få konsekvenser på utsatta områden med bebyggelse, det gäller framförallt Falun, (se mer information på www.falun.se). Även längs Västerdalälven i Malung, Vansbro och Gagnefs kommuner är det risk för översvämning på utsatta ställen.

Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt.

 

Publicerat 2018-05-07 kl 14:45

Fjällfloden leder till klass 1-varning

Nu har fjällfloden kommit igång ordentligt. Vattenflödena i Västerdalälven och gemensamma älven är höga och förväntas fortsätta öka under veckan.

SMHI har utfärdat klass 1-varning för Västerdalälven och gemensamma älven.  Det är också klass-1 varning i Vanån samt små och medelstora vattendrag i delar av länet. Läs mer på SMHI varningar.

Det är fortsatt höga vattennivåer i många vattendrag och sjöar. Om du bor i områden som riskerar att översvämmas från sjöar och vattendrag är det viktigt att du följer väderprognoserna och har beredskap för att skydda din fastighet om läget förvärras. Läs mer om lokala förhållanden på din kommuns hemsida. På Vattenregleringsföretagens hemsida http://www.vattenreglering.se/ finns också mätvärden för vattenstånd och vattenföring i flera sjöar och Dalälven.

Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt.

Publicerat 2018-05-03 kl 11:00

Vattenläget 3 maj

Den senaste tidens höga vattenflöden i mindre vattendrag har medfört problem på flera små dammar i Dalarna, det har också förkommit isproppar och vatten på vissa vägar. Lokalt i utsatta lägen har en del fastigheter påverkats av översvämning från mindre vattendrag eller av smältvatten. I dagsläget har dock vårfloden begränsad påverkan i Dalarna.

Det råder fortfarande klass 1-varning i små och medelstora vattendrag i ett större område i länet. I Västerdalälvens nedre del är vattenflödena höga, men inte i varningsnivå. I Dalälven nedströms Runn är vattenflödet strax över nivån för klass 1-varning. Prognosen för närmaste veckan är gynnsam med liten nederbörd så vattenflödena förväntas inte stiga i någon större utsträckning under närmaste veckan. Mycket snö har nu smält bort i skogslandet men i norra delarna av länet och fjällen är det fortfarande mycket snö kvar. För översvämningsrisken är det bra att så mycket smältvatten hinner rinna undan innan fjällfloden tar fart.

Läs mer på SMHI varningar.

Det är fortsatt höga vattennivåer i många vattendrag och sjöar. Om du bor i områden som riskerar att översvämmas från sjöar och vattendrag är det viktigt att du följer väderprognoserna och har beredskap för att skydda din fastighet om läget förvärras. Läs mer om lokala förhållanden på din kommuns hemsida. På Vattenregleringsföretagens hemsida http://www.vattenreglering.se/ finns också mätvärden för vattenstånd och vattenföring i flera sjöar och Dalälven.

Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt. 

Publicerat 2018-04-27 kl 15:00

Nästa vecka förväntas fjällfloden komma igång

I dagsläget har vårfloden begränsad påverkan i Dalarna. Det har förkommit isproppar och vatten på vissa vägar. Lokalt i utsatta lägen har en del fastigheter påverkats av översvämning från mindre vattendrag eller av smältvatten. I Sundborn har översvämningsskydd satts upp vid Carl-Larsson gården. Det finns också risk för att ett förvärrat läge kan få konsekvenser på tätbebyggda områden, det gäller framförallt Falun, med omnejd (se mer information på www.falun.se). 

Det är fortsatt höga vattenflöden i små och medelstora vattendrag men i de små vattendragen har nivåerna i de södra delarna av länet kulminerat och är nu sjunkande. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt, bland annat i delar av Oreälven. Läs mer på SMHI varningar. I Västerdalälven och gemensamma älven har vattenflödena stigit men är inte uppe på varningsnivåer.

I norra delarna av länet och fjällen är det fortfarande mycket snö kvar. I slutet på april och början på maj är prognosen varmare väder och då förväntas fjällfloden ta fart men kulminering i mitten på maj.

Det är höga vattennivåer i många vattendrag och sjöar och väderprognosen för nästa vecka visar på att det kan komma en del regn. Om du bor i områden som riskerar att översvämmas är det viktigt att du följer väderleksrapporten och vattennivåerna. Läs mer om lokala förhållanden på din kommuns hemsida. 

Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt. 


Publicerat 2018-04-25 kl 09:20

Vattennivåerna sjunker i små vattendrag, men mycket snö finns kvar i fjällen

I dagsläget har vårfloden begränsad påverkan i Dalarna. Det har förkommit isproppar och vatten på vissa vägar. Lokalt i utsatta lägen har en del fastigheter påverkats av översvämning från små vattendrag eller av smältvatten. I Sundborn har översvämningsskydd satts upp vid Carl-Larsson gården. Det finns också risk för att ett förvärrat läge kan få konsekvenser på tätbebyggda områden, det gäller framförallt Falun, med omnejd (se mer information på www.falun.se). 

Det är fortsatt höga vattenflöden i små och medelstora vattendrag men i de små vattendragen har nivåerna på de flesta ställen kulminerat och är nu långsamt sjunkande. Läs mer på SMHI varningar. I Österdalälven, Västerdalälven och gemensamma älven innebär kallare väder att vattenflödena inte stiger lika snabbt och nivåerna förväntas under veckan hålla sig på normala vårflodsnivåer.

Mycket snö har nu smält bort i skogslandet men i fjällen är det fortfarande mycket snö kvar. I slutet på april och början på maj är prognosen betydligt varmare väder och då förväntas fjällfloden ta fart och förväntas inte kulminera förrän i mitten på maj. För översvämningsrisken är det bra att så mycket smältvatten hinner rinner undan den här veckan innan fjällfloden tar fart.

Länsstyrelsen arbetar fortsatt med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt. 

 

Publicerat 2018-04-23 kl 15.00 

Klass 2 varning kvarstår i södra Dalarna

I södra Dalarna kvarstår SMHI:s klass 2 varning. De allra minsta vattendragen har nått sin kulmen, men små åar kan fortsätta att stiga i någon dag till. I dagsläget har vårfloden haft begränsad påverkan i Dalarna. Det har förkommit isproppar och vatten på vissa vägar. Det finns också risk för att ett förvärrat läge kan få konsekvenser på tätbebyggda områden, det gäller framförallt Falun, med omnejd (se mer information på www.falun.se). 

SMHI:s prognos visar att klass 2 varningen kommer att hålla i sig fram till helgen. Länsstyrelsen arbetar i dagsläget med att samordna länets aktörer för att skapa gemensamma lägesbilder och prognoser. Syftet är i första hand att begränsa vårflodens konsekvenser, på kort och lång sikt.

 

Publicerat 2018-04-21 kl 11.00

Med det varma vädret har snösmältningen tagit fart ordentligt. SMHI har utfärdat en klass 2 varning för höga flöden i mindre vattendrag, bäckar och diken i ett område i södra delen av länet, se SMHI:s hemsida. De höga flödena i mindre vattendrag kan medföra lokala översvämningsproblem. Särskilt i områden i Smedjebacken, Ludvika samt öster om Hedemora mot Gästrikegränsen stiger vattennivåerna nu snabbt. Läs Smedjebackens kommun ,  Ludvika kommuns och Falu kommuns information om höga vattenflöden.

I Svärdsjövattendragen ökar tillflödena snabbt och och kan medföra översvämningsproblem på utsatta ställen. Läs Falu kommuns information om höga vattenflöden.

För ett större område är en klass 1-varning utfärdad för mindre och mellanstora vattendrag. Det motsvarar flöden som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. se SMHI:s hemsida.

I Österdalälven, Oreälv, Västerdalälven och gemensamma älven förväntas inte vattenflödena under helgen eller början av veckan komma upp i nivåer som orsakar översvämningsproblem.

I Vanån kommer vattennivåerna att stiga mot normala vårflodsnivåer men med nuvarande prognos, med lite svalare väder förväntas inte vattennivåerna komma upp varningsnivåer under helgen eller början av veckan. Lokalt på särskilt utsatta ställen kan som alltid vid vårflod översvämningsproblem förkomma.

Snötäcket i skogslandet minskar nu ordentligt men det är fortfarande mycket snö kvar och fjällfloden är i ett inledande skede. Väderutvecklingen de närmaste veckorna har stor betydelse för vårflodsutvecklingen. Om fjällfloden sammanfaller med kraftig snösmältning i skogslandet ökar riskerna för översvämningsproblem i Dalälvssystemet.

 

Med det varma vädret har snösmältningen tagit fart ordentligt. SMHI har utfärdat en klass 2 varning för höga flöden i mindre vattendrag, bäckar och diken i ett område i södra delen av länet, se SMHI:s hemsida. De höga flödena i mindre vattendrag kan medföra lokala översvämningsproblem. Särskilt i områden i Smedjebacken, Ludvika samt öster om Hedemora mot Gästrikegränsen stiger vattennivåerna nu snabbt.

För ett större område är en klass 1-varning utfärdad för mindre och mellanstora vattendrag. Det motsvarar flöden som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag. se SMHI:s hemsida.

I Österdalälven, Oreälv, Västerdalälven och gemensamma älven förväntas inte vattenflödena under helgen eller början av veckan komma upp i nivåer som orsakar översvämningsproblem.

I Vanån och i Svärdsjövattendraget kommer vattennivåerna att stiga mot normala vårflodsnivåer men med nuvarande prognos, med lite svalare väder förväntas inte vattennivåerna komma upp varningsnivåer under helgen eller början av veckan. Lokalt på särskilt utsatta ställen kan som alltid vid vårflod översvämningsproblem förkomma.

Snötäcket i skogslandet minskar nu ordentligt men det är fortfarande mycket snö kvar och fjällfloden är i ett inledande skede. Väderutvecklingen de närmaste veckorna har stor betydelse för vårflodsutvecklingen. Om fjällfloden sammanfaller med kraftig snösmältning i skogslandet ökar riskerna för översvämningsproblem i Dalälvssystemet.

Vårfloden är nu igång och mindre vattendrag, bäckar och diken i Dalarnas län väntas under dagen gå upp i klass 2-flöden. Det innebär mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde och vart femtionde år, och som kan orsaka översvämningsproblem på utsatta områden. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, TV och radio.

Snabbast ökar vattenflödena i de mindre vattendragen men även i Dalälven börjar nu vårfloden märkas. I veckan som kommer blir det varmare väder och snösmältningen tar fart. I de mindre vattendragen ökar vattenflödena snabbast och i mitten på nästa vecka är det risk för att vattenflödena når upp i varningsnivåer, som kan ge lokala översvämningsproblem, främst i södra delen av länet.