Korantberget

Skogen på Korantberget består mest av äldre barrskog. Här och var finns inslag av fuktiga lövskogar och magrare myrar. Inom det drygt 200 hektar stora naturreservatet, ryms många ovanliga och skyddsvärda arter.

I skogen har man tidigare avverkat genom så kallad plockhuggning. Stora delar av området har dock kvar en urskogsliknande karaktär. Det finns en hel del spår från tidigare bränder på träd och stubbar. Omkullfallna äldre träd skapar gott om död ved i skogen. Död ved är en förutsättning för många växter och djur som idag börjar bli ovanliga i skogarna.

Det finns en stor variation på träden i Korantberget. Ibland är det mest gran, ibland mest tall och i fuktigare partier mycket björk. Ofta växer de också sida vid sida och bildar en öppen och lättvandrad skog.

Korantberget är ett vackert strövområde med gott om bär och svamp. Området ligger långt från civilisationen, innehåller nästan inga stigar och vildmarkskänslan är stark.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna - träd och buskar
- köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark
Utan Länsstyrelsens tillstånd:
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)


 Fakta om Korantberget

Bildades: 2007
Storlek: 200 ha
Kommun: Leksand
Läge: Korantberget ligger ca 20 km nordväst om Enviken.
Länk till hitta.se
Service: Endast ett fåtal stigar.
Skylt: Titta på skylten här

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight