Skydd av den byggda miljön

Ingen enskild lag täcker in alla delar av kulturmiljön. Det är istället flera lagar med olika bestämmelser som samverkar i lagskyddet av värdefulla miljöer.

Det är kommunen som har det största inflytandet över när, var och hur enskilda och andra får lov att bygga nytt eller ändra befintliga byggnader. Detta kallas det kommunala planmonopolet. De lagar som kommunen i första hand använder för att bevara bebyggelse, mark- och vattenområden är plan- och bygglagen, men även miljöbalken är tillämplig i många fall. 

Andra lagar med betydelse för den byggda miljön, men där olika myndigheter har initiativet, är kulturminneslagen, väglagen och lagen om byggande av järnväg genom respektive myndigheter. Utöver dessa ”kulturmiljölagar” finns också regler om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljökvalitetsmål som är av betydelse för säkerställandet av enskilda kulturmiljöer. 

Ett viktigt instrument för skyddet av landskapet och den byggda miljöns kulturvärden är miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel som handlar om säkerställande av miljöer med höga värden.

För det öppna kulturlandskapet och skogen finns också lagar av betydelse för skyddet av kulturmiljön. Några sådana lagar är skogsvårdslagen och miljöbalkens särskilda avsnitt om biotopskydd, strandskydd och landskapsbildskydd. I miljöbalken kan också sammanhanget mellan den byggda miljön och det kulturpräglade landskapet skyddas genom kulturreservat. 

Vidare har den internationella landskapskonventionen nyligen antagits av Sverige. Den väntas i framtiden få en stor betydelse för hur större områden kan brukas i samförstånd mellan olika intressenter. 

Lag till skydd för kulturmiljön.

Kulturmiljölagen (SFS 1988.950) innehåller i likhet med plan- och bygglagen och miljöbalken både allmänna och särskilda bestämmelser. Lagen är inriktad att skydda enskilda objekt.

I första paragrafen står att "Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla."

Kulturminneslagen innehåller särskilda bestämmelser för fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Här finns också bestämmelser som hanterar skyddet av ortnamn.

Det är Länsstyrelsen som handlägger ärendena enligt kulturmiljölagen.   

Läs mer om viktiga lagar till skydd för kulturmiljön:

Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Skogsvårdslagen, väglagen, järnvägslagen

 Läs mer om viktiga lagar till skydd för kulturmiljön