Skyddad bebyggelse

Stadsdelen Östanfors ingår i världsarvet Falun

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.

 

Enligt kulturmiljölagen (SFS 1988.950) ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller äldre ska Länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda kyrkor och anläggningar som är yngre och som har höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl och varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Den byggda miljön berättar om samhällets utveckling och är ett uttryck för olika tiders ideal och förutsättningar. Byggnaderna omkring oss skapar förståelse för tidigare generationer och ger oss perspektiv på samtiden. Skyddet av enskilda byggnader ska ses i sammanhang med skyddet av kulturmiljön i en vidare bemärkelse. Det finns ett flertal lagar inom olika samhällssektorer som på olika sätt syftar till att inbegripa skyddet av den byggda miljön och dess omgivningar.

Det stora flertalet av de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas av kommunerna genom bestämmelser i plan- och bygglagen. Kommunerna handlägger bygglov i allmänhet.

En del byggnader anses vara så värdefulla att de har ett individuellt lagskydd. Hit hör byggnadsminnen och de flesta kyrkobyggnader som förvaltas av Svenska kyrkan. Dessa byggnader skyddas genom kulturmiljölagen och tillhör Länsstyrelsens särskilda ansvarsområde.

Länsstyrelsens uppgifter är att

- utreda och besluta om en eller flera byggnader ska bli byggnadsminne

- sköta tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser

- ge tillstånd till att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser

- ge råd om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till kommuner, förvaltare och enskilda.

Plan- och bygglagen

  • Översiktsplan
  • Detaljplan
  • Områdesbestämmelser
  • Bygglov

Miljöbalken

  • Riksintressen
  • Biotopskydd
  • Landskapsbildskydd

Kulturmiljölagen

Väglagen

Järnvägslagen

Skogsvårdslagen