Byggnadsminnen

Vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en byggnadsminnesförklaring i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950).

När en byggnad eller ett bebyggelseområde förklaras som byggnadsminne fastställs skyddsbestämmelser som bland annat säger hur byggnaden skall vårdas och hur ändringar får göras.     

Skyddsföreskrifterna ska skydda mot olämpliga förändringar föranledda av kortsiktiga behov och garantera att byggnadsminnets kulturvärde består i så orört skick som möjligt.

Det är Länsstyrelsen som, i samråd med fastighetsägaren, utreder och fattar beslut om byggnadsminnesförklaring. Byggnaderna kan vara ägda av enskilda personer, kommuner, företag eller stiftelser. 

Länsstyrelsen har tillsynsansvar och ansvarar för att skyddsföreskrifterna efterlevs. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att byggnadsminnet vårdas och underhålls på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet bevaras.

 

För statligt ägda byggnader fattar regeringen beslut om byggnadsminnesförklaringen, Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsynen och det finns en särskild lagstiftning för dessa byggnader.     

 Vad säger lagen?