Plan- och byggfrågor 

Kommunen ansvarar för planeringen av mark och vatten

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta detalj- och översiktsplaner och behandla ansökningar om lov enligt plan- och bygglagen (PBL). De flesta kommuner har bra information om detta på sin webbplats.    

Länsstyrelsen ger råd och stöd

Vi förser kommunerna med underlag för deras beslut i plan- och bygglovärenden, till exempel uppgifter om natur- och kulturvärden, förorenad mark samt ras- och översvämningsrisker. Länsstyrelsen informerar om lagändringar och lagtolkning, samt om nationella mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling. Vi följer upp kommunernas tillämpning av PBL och rapporterar utvecklingstendenser i länet till Boverket och regeringen.    

Länsstyrelsen bevakar särskilda frågor under planprocessen

Under planprocessen bevakar vi att kommunen tagit tillräcklig hänsyn till riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet. Om kommunen antar en detaljplan eller områdesbestämmelser, som strider mot något av dessa intressen, kan länsstyrelsen upphäva beslutet.    

Länsstyrelsen behandlar överklaganden från enskilda

Den, som är berörd av ett kommunalt myndighetsbeslut enligt PBL, kan överklaga beslutet till länsstyrelsen. Vi granskar då om beslutet följer bestämmelserna i PBL.  Överklagandet ska dock skickas till kommunen som därefter skickar in ärendet till länsstyrelsen.    

Länsstyrelsen ger kommunerna tillsynsvägledning

Kommunen ska se till att allmänhet och byggherrar följer plan- och bygglagen. Vi ger vägledning angående denna tillsyn. Länsstyrelsen har inte tillsyn över enskilda ärenden.  

Allmän information om plan- och bygglagen finns på Boverkets webbplats pblkunskapsbanken .

Kontakta oss

Frida Ryhag
Länsarkitekt
Frida punkt Ryhag snabela lansstyrelsen punkt se¤Frida punkt Ryhag snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250458
Inger Friman
Planarkitekt
Inger punkt Friman snabela lansstyrelsen punkt se¤Inger punkt Friman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250433
Margareta Björck
Planarkitekt
margareta punkt bjorck snabela lansstyrelsen punkt se¤margareta punkt bjorck snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250426
Linn Persson
Planarkitekt
linn punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se¤linn punkt persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250490
Erik Thorvaldsson
Planarkitekt
erik punkt thorvaldsson snabela lansstyrelsen punkt se¤erik punkt thorvaldsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250489