Plan- och byggfrågor

Kommunen ansvarar för planeringen av mark och vatten

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta detalj- och översiktsplaner och behandla ansökningar om lov enligt plan- och bygglagen (PBL). De flesta kommuner har bra information om detta på sin webbplats.    

Länsstyrelsen ger råd och stöd

Vi förser kommunerna med underlag för deras beslut i plan- och bygglovärenden, till exempel uppgifter om natur- och kulturvärden, förorenad mark samt ras- och översvämningsrisker. Länsstyrelsen informerar om lagändringar och lagtolkning, samt om nationella mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling. Vi följer upp kommunernas tillämpning av PBL och rapporterar utvecklingstendenser i länet till Boverket och regeringen.    

Länsstyrelsen bevakar särskilda frågor under planprocessen

Under planprocessen bevakar vi att kommunen tagit tillräcklig hänsyn till riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet. Om kommunen antar en detaljplan eller områdesbestämmelser, som strider mot något av dessa intressen, kan länsstyrelsen upphäva beslutet.    

Länsstyrelsen behandlar överklaganden från enskilda

Den, som är berörd av ett kommunalt myndighetsbeslut enligt PBL, kan överklaga beslutet till länsstyrelsen. Vi granskar då om beslutet följer bestämmelserna i PBL.  Överklagandet ska dock skickas till kommunen som därefter skickar in ärendet till länsstyrelsen.    

Länsstyrelsen ger kommunerna tillsynsvägledning

Kommunen ska se till att allmänhet och byggherrar följer plan- och bygglagen. Vi ger vägledning angående denna tillsyn. Länsstyrelsen har inte tillsyn över enskilda ärenden.  

Allmän information om plan- och bygglagen finns på Boverkets webbplats pblkunskapsbanken .

 Kontakta oss

Eva Stigeberg, Planarkitekt
Tillförordnad funktionssamordnare till 28 februari 2019
eva.stigeberg@lansstyrelsen.se
010-2250466

Frida Ryhag, Länsarkitekt
Föräldraledig till 28 februari 2019
Frida.Ryhag@lansstyrelsen.se
010-2250458

Inger Friman, Planarkitekt  inger.friman@lansstyrelsen.se    010-2250433

Linn Persson, Planarkitekt  
Föräldraledig till 30 september -18
linn.persson@lansstyrelsen.se
010-2250490

Sofia Nilsson, Planarkitekt
sofia.nilsson@lansstyrelsen.se
010-2250489

Joakim Olsson Syväluoma, Planarkitekt
joakim.olsson.syvaluoma@lansstyrelsen.se 010-2250243

Rebecca Marcher, Planarkitekt
rebecca.marcher@lansstyrelsen.se 010-2250466

Stefan Kvarnström
Handläggare byggfrågor och bostadsstöd
stefan.kvarnstrom@lansstyrelsen.se
010-2250526