Landskapsvård

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.


Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag från Länsstyrelsen för det. Bidragen styrs utifrån de projekt som vi har prioriterat, och insatserna kan både gälla kulturlämningar och växt- och djurlivet. En viktig del i detta arbete är att ta fram fakta och annan information om kulturlandskapet. Vi ger också bidrag till olika EU-projekt som rör kulturlandskapet.

 Aktuella projekt