Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, Malung

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, strax söder om Malung, är ett av Sveriges största kvarnstensbrott. Den månghundraåriga brytningen har gett upphov till en särpräglad miljö, med vattenfyllda gruvhål, mosstäckta skrotstenvarpar och kvarlämnade kvarnstensämnen. Området är bevuxet med gammal gran- och tallskog. En skyltad vandringsstig leder genom området. I området finns en mottagningsbyggnad och en grillplats.
Skrotstensupplag

Kvarnstensbrytningen i Östra Utsjö har en mycket lång historia. Kolprover från en liggmila i området har datering till 1400- 1600-tal. Enligt vissa forskare ska brytningen av kvarnstenar i Östra Utsjö ha börjat redan på 700-800-talet. Man anser att de funnits en omfattande spridning av kvarnstenar till framför allt Mälardalen under vikinga- och medeltid. Detta har dock ifrågasatts och det äldsta skriftliga belägget för brottet är från 1677/78. 

Redan på 1700-talet talas det om det gamla och det nya brottet, vilket tyder på att brottet har brutits under en lång tid dessförinnan. De mycket stora varphögarna, som helt tillkommit genom hantverksmässig produktion, är också ett tecken på en långvarig brytning på platsen.

Domstolsprotokoll från slutet av 1600-talet vittnar om försäljning av kvarnstenar från Malung till södra Dalarna och Värmland. Uppgifter från 1700-talet talar även om försäljning till Norge.  

Den stora produktionen av kvarnstenar och deras geografiska spridning visar på deras höga kvalité, vilket även Linné  vittnar om vid sitt besök i Malung 1734. Den geologiska sammansättningen av stenen med en skiffrig sandsten med inslag av kvartskorn, gjorde kvarnstenarna självvässande: Detta var en stor fördel, då kvarnstenarnas malyta inte behövde huggas upp med jämna mellanrum på dessa stenar.

Kvarlämnade kvarnstensämnen som inte höll

Under 1700-talet var brottet uppdelat i andelar, som ägdes individuellt med brukningsrätt. Ägarna kom huvudsakligen från de näraliggande byarna: Östra Utsjö, Myckelby, Grimsåker, Backbyn och Böle. Enligt Linné skedde brytningen under vinterhalvåret. Man tillverkade såväl större stenar för bland annat skvaltkvarnar, som mindre handkvarnar för hemmabruk. Själva tillverkningen av kvarnstenarna från det lösbrutna ämnet, förefaller ha skett både i brottet och hemma vid gårdarna.  

Kvarnstensbrytningen i Östra Utsjö har haft mycket stor omfattning och pågått under en lång tidsrymd. Brytningen har utgjort ett betydelsefullt näringsfång och viktigt komplement till det magra jordbruket i bygden. Verksamheten vid kvarnstensbrottet i Östra Utsjö upphörde på 1870/80-talet efter en längre tids nedgång.  

Vid sidan av den egentliga kvarnstensbrytningen finns lämningar av byggnader och liggmilor i området. Byggnaderna har sannolikt använts som smedjor för reparation av järnverktygen för brytningen och kanske som värmestugor om vintern. För smidet behövdes träkol från milorna.  

 

Lägesbild kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, Malung

 Aktuella dokument

 Läs mer om kvarnstensbrottet!