Bidrag till förvaltning av kulturmiljöer i Dalarnas län

Den av människan byggda miljön i form av städer, vägar, byggnader, parker och odlingsmark är alla delar av de avtryck som den mänskliga kulturen har lämnat. Vi kallar det för vårt kulturarv. Utvalda delar av kulturarvet betraktas som extra värdefullt och tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.

Varje år avsätter Riksdagen medel till kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet och varje länsstyrelse fattar därefter beslut om hur bidragsmedlen fördelas inom länet. Den som vill göra en vårdinsats och äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull miljö i Dalarnas län kan därför söka bidrag hos Länsstyrelsen till vårdkostnader.

Vad kan jag söka bidrag för?

 • Vård och restaurering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, fornlämningar och kulturlandskap.
 • Fördyrande arkeologiska insatser vid mindre exploateringar
 • Informationsinsatser som syftar till att sprida kunskap om och/eller göra kulturmiljöer tillgängliga  

Vem kan söka bidrag?

 • Enskilda personer, kommuner, föreningar, stiftelser, bolag, samfund med flera

Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning får inte ges bidrag enligt förordningen.

Bidragsgivningen regleras av Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Länsstyrelsens prioriteringar

Det totala anslagets storlek varierar år från år och bidragsmedlen är begränsade i förhållande till antalet ansökningar som lämnas in. De flesta bidragsansökningarna är väl motiverade. Även om de formella kraven för bidrag enligt bidragsförordningen är uppfyllda är det varje år många som får avslag på sin ansökan. För att uppnå en hög samhällsnytta med tillgängliga medel tillämpar Länsstyrelsen nedanstående allmänna urvalskriterier. En bedömning av det kulturhistoriska värdet ingår alltid. 

 • Profilområde. Ingår i sammanhang med någon av kulturmiljövården i Dalarnas profilområden såsom timmerhuskulturen, fäbodkulturen, Världsarvet Falugruva med bergsmanslandskapet, Bergslagens industriminnen.
 • Sam-/medfinansiering. Projektet eller åtgärden har en samarbetsvillig och ansvarstagande partner och en hög grad av medfinansiering.
 • Tillgänglighet. Åtgärden innebär att den fysiska tillgängligheten till objektet förbättras.
 • Pedagogik. Projektet ökar förståelsen av kulturmiljön och dess förutsättningar.
 • Lärande. Projektet ingår i utbildningsverksamhet eller i lärande som innebär tillvaratagande av äldre hantverkskunskaper.
 • Förankring. Projektet har förankring i det allmänna medvetandet och bidrar till identifikation med samhället och dess historia.
 • Attraktivt boende/mötesplats/verksamheter. Projektet får positiva effekter för livsmiljön och genererar lokaler för aktiviteter och näringsliv.
 • Besöksmål. Objektet blir uppmärksammat som besöksmål och gör företeelsen och platsen känd.
 • Sysselsättning. Bidrar till att ge arbete lokalt eller får spridningseffekter i näringsverksamhet.
 • Hållbar utveckling. Bidrar till tillvaratagande av och ingår som förebild vid utvecklingen av byggnadskulturen. Ansluter till de av Riksdagen antagna miljömålen. 
 • Förvaltning. Objektet har eller får en förvaltning som innebär att det bevaras och vårdas för framtiden
 • Barn/Folkhälsa/Jämställdhet/Integration. Projektet har positiva verkningar inom dessa områden; exempelvis att det berättar om en specifik grupps historiska villkor.