Länsstyrelsen utvecklar laserskanning av fornlämningar

Laserskanning för kulturmiljövårdssyften har använts i Dalarna sedan år 2006. Bakgrunden till att vi började utnyttja laserskanning från flyg ligger i de många oregistrerade fäbodlämningarna i skogen och den pågående omarronderingen av fastigheterna. Omarronderingen förändrar ägandet på bland annat fäbodarna, vilket leder till ett intensivare skogsbruk på dessa och medför ökade skador på kulturvärden.
Laserskannad bild. Övergivna Långö liebruk i Älvdalen. Husgrunder, vägar, dammanläggning framträder

Länsstyrelsen Dalarna har använt sig av flyg- eller helikopterburen laserskanning. Med dess hjälp avläser man nivåskillnader i landskapet som resulterar i tredimensionella markdata. Utifrån markda skapar man sedan en  detaljerad terrängmodell. Denna nya teknologi har använts i flera projekt på Länsstyrelsen Dalarna.

Hittills har vi tillgång till data från laserskanningar som genomförts i Älvdalens, Leksands och Gagnefs kommuner. I samband med den pågående omarronderingen i Leksand skannades ett 36 000 ha stort område i augusti 2006. I Älvdalen skannades 160 000 ha under åren 2006-2008 i samband med ett stort markbytesprojekt som drevs av Besparingsskogen tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. I Floda skannades 20 500 ha i mitten av augusti 2009 av Lantmäteriet inför den planerade omarronderingen i området.

Laserskanningarna har primärt gjorts för att beskriva och värdera skogsmarken (träden). Kulturmiljövårdens intresse har främst varit själva terrängen. För att kunna få bra data över terrängen har laserskanningen genomförts med ett högt antal laserpulser per kvadratmeter.  

Antalet erhållna markträffar beror dels på pulstätheten i skanningsförfarandet, men i ett skogsområde också beroende på hur tät vegetationen är. Ju tätare skog desto färre markträffar och en mindre detaljerad terrängmodell som resultat och omvänt. Rådata delas in i olika kategorier. På så sätt är det möjligt att till exempel avskilja träd och vegetation från bilden över markytan.

Med hjälp av laserskanningen kan vi bygga tredimensionella terrängmodeller genom data över markytan. I modellerna kan vi ändra ljussättning och modifiera exempelvis höjddata i modellen för att hitta objekt i landskapet som kan representera kultur- och fornlämningar. Det går även att ta fram bilder med genomskärningar eller profiler av landskapet och av utvalda objekt.    

Fångstgrop i Floda socken. Bilderna visar ett konventionellt foto på fångstgropen och därefter hur laserskannade data kan bearbetas i terrängmodellen, med eller utan vegetation samt hur en höjdprofil kan utvinnas.

Laserskanning i Dalarna har använts bland annat till följande:

  • Metodutveckling av hur laserskanning kan användas inom kulturmiljövården.
  • Kartläggning av fäbodar i omarronderingsområden.
  • Kartläggning av tidigare okända forn- och kulturlämningar.
  • Jämförande studium av tidigare kända forn- och kulturlämningar (för att få en bra bild av hur dessa framträder i laserskanningen.)
  • Kvalitetssäkring av tidigare kända forn- och kulturlämningar, dess utbredning och läge.
  • Kontroll av skador efter bland annat skogsbruk på forn- och kulturlämningar.  

I detta högteknologiska arbete tar vi hjälp av handritade men digitaliserade historiska kartor, exempelvis storskifteskartor från början av 1800-talet. Genom den kombinerade metoden är det möjligt att få fram en detaljerad bild över exempelvis en fäbod och hur den ligger i landskapet.    

För mer information se vidstående hänvisning (Länsstyrelsens rapport 2009:9). Ytterligare en rapport kommer att publiceras under 2011.      

Lantmäteriet håller för närvarande på att ta fram en ny nationell höjdmodell med hjälp av laserskanning. Enligt plan ska hela landet skannas.

Bearbetad kartbild: Benedict Alexander, Länsstyrelsen Dalarna

 Läs mer om laserskanning!

 Aktuellt laserskanningsprojekt