Arkeologisk utgrävning på stenåldersboplats i Älvdalen

I början av oktober genomfördes en arkeologisk undersökning av en stenåldersboplats vid Finnhed i Älvdalens kommun, Dalarna. Platsen är belägen omedelbart norr om Rymmans sammanflöde med Rotälven.
Inom fornlämningen finns två på markytan synliga ”boplatsvallar”, rektangulär jordvallar som omger grunda gropar. Denna lämningstyp är vanligen rester efter bostäder – hus eller hyddor – från stenåldern. Den ena av boplatsvallarna har skadats av dikningsarbete längs en skogsväg.

Utgrävningen har syftat till att att undersöka, dokumentera och återställa den skadade delen av boplatsvallen. Den skadade boplatsvallen ingår i en större stenåldersboplats, som har en uppskattad storlek av 300 x 150 m. Boplatsen är ännu inte kolfjortondaterad, men utifrån det hittills kända fyndmaterialet så bedöms den vara mellan 5000 och 8000 år gammal.

De två boplatsvallar som är synliga inom fornlämningen är 15 x 10 m respektive 11 x 7 m stora. Det är den större av dessa anläggningar som nu är föremål för utgrävning. På ytan av det skadade partiet av boplatsvallen ligger redskap av sten, djurben (slaktavfall) och eldpåverkade stenar från eldstäder. Undersökningen, som ännu inte är rapporterad, kommer att visa om det verkligen rör sig om en bostad från stenålder, samt ge information om fyndmaterialets karaktär och ålder.

Från det omedelbara närområdet kring Finnhed finns ytterligare två boplatser med boplatsvallar registrerade och uppgift om en bortschaktad förmodad boplatsvall på en tredje lokal. Femton kilometer nedströms Rotälven finns en femte stenålderslokal med en boplatsvall vid badplatsen Grundsand.

Boplatsvallar utgör en lämningstyp som är typisk för Norra Skandinaviens stenålder. Gruppen av boplatsvallar i Älvdalen är en av de sydligaste kända förekomsterna i Sverige, vilket gör årets undersökning extra intressant. Utgrävningarna på Finnhed utförs av Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås, på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län.