Avgift vid ansökan om att få använda metallsökare

För att skydda våra fornlämningar är det enligt Kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Den som vill använda en metallsökare måste därför ansöka om ett sådant tillstånd. Från och med 2018-01-01 tar Länsstyrelsen även ut en avgift för ansökningar som gäller metallsökare (Kulturmiljöförordningen 1988:1188, ändring 2017:1083).

Det innebär att alla ansökningar som kommer in till Länsstyrelsen efter detta datum omfattas av ansökningsavgift. Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Varje geografiskt avgränsat område som en ansökan gäller omfattas av en avgift. Ansöker du för tre skilda områden ska alltså tre ansökningsavgifter (3 x 700) betalas in. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Du kan betala in ansökningsavgiften till länsstyrelsens bankgironummer 5050-5858. Ange för och efternamn samt projektnummer 7243113. Se även information på ansökningsblanketten.

Om sökanden har presenterat ett tillräckligt starkt skäl för att bli meddelad dispens från det generella förbudet gör Länsstyrelsen en bedömning av om det finns några arkeologiska skyddsintressen i det område inom vilket metallsökaren ska användas.  Exempel på godtagbara skäl för att få tillstånd att använda metallsökare är om man ska söka efter en borttappad personlig ägodel inom ett mindre, väl avgränsat område och viss yrkesmässig användning (exempelvis lokalisering av brunnslock, gränsmarkeringar och liknande).  

En ansökan ska innehålla syftet med avsökningen, en karta (exempelvis ekonomiska kartan eller liknade) som redovisar vilket område som ska avsökas och uppgifter om vilken tidperiod som ansökan avser.

Om inte ändamålet omfattas av allemansrätten, krävs det tillstånd från markägaren för att få gräva på platsen där metallsökaren ger utslag.