Ängssvampar i Dalarna

En blågrå svamp i grönt gräs.
Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker inriktas främst på de tre arterna blårödling, Entoloma bloxamii, fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens och praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima.

Ett övergripande mål för projektet är att lära tillräckligt mycket om dessa arters utbredning och miljökrav för att kunna föreslå lämpliga åtgärder syftande till att långsiktigt säkra deras fortbestånd i de av landets regioner som har naturliga förutsättningar att hysa arterna.

Totalt 100 noggrant utvalda lokaler har studerats under höstarna 2007-2010 i Dalarnas län. Kunskapen om fokusarterna i länet har genom projektet ökat betydligt. Före
projektet var fyra lokaler kända med fynd av någon av de tre arterna. Efter hösten 2010 hade lokalantalet för fynd av fokusarterna ökat till 16. Noggranna beskrivningar av fyndplatserna på fokusartslokalerna har gjorts och analyserats. Egenskapsprofiler för växtplatserna med blårödling och praktvaxskivling har formulerats med hjälp av bland annat multivariat dataanalys. Även kunskaperna om utbredning och miljökrav för ängssvamparna i allmänhet har genom projektet vuxit i stor utsträckning. Som exempel har antalet fyndplatser för 14 andra av Dalarnas sällsyntaste och mest krävande ängssvampar tredubblats genom ÅGP-inventeringarna.

Genom de totalt 208 inventeringsbesöken på de 100 undersökta lokalerna har bedömningar kunnat göras av skötselstatus för detta urval av de biologiskt och kulturellt värdefullaste ängs- och betesmarkerna i länet. En försämring av hävdstatus har skett hos hälften av lokalerna. Tio procent är nu bättre skötta medan ingen förändring skett hos drygt 40 % av objekten. Inom det här projektet har inte ingått uppgiften att systematiskt insamla information för att kunna göra en bedömning av prognos för framtida traditionell hävd av dessa ängs- och betesmarker. Genom de många kontakterna med ägare, brukare, ideella krafter och andra som är engagerade i skötselfrågorna vid de studerade markerna framträder dock en dyster bild. En stor andel av dem som aktivt utför skötseln är i övre medelåldern eller ännu äldre, och i de flesta sådana fall är inte frågorna om fortsatt hävd lösta. Bilden är emellertid inte entydigt negativ. Flera hoppingivande exempel skildras i rapporten.
Kommentar:
OBS! Denna rapport är tryckt i bokform med hårda pärmar. Därför tas en avgift på 250 kr ut för denna publikation. Boken finns att köpa i Länsstyrelsens reception på Åsgatan 38 i Falun. Vid utskick tillkommer porto. Att ladda hem den kostar dock ingenting. Välj mellan två olika filer, den ena mindre med sämre upplösning, den andra stor med bättre upplösning.
 Läs mer om...