Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 387 träffar
 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem (3 MB)

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Beställ publikation

 • Ekobruk norr nr 1 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Lantbruk

  Ladda hem (9 MB)

  Beställ publikation

 • Flexibel och yrkesinriktad sfi - en kartläggning av svenska för invandrare i Dalarna

  Länsstyrelsen ska främja kommunernas beredskap och kapacitet för att ta emot nyanlända. I det arbetet ingår bland annat att stödja kommuner och andra parter i utvecklingsarbetet med svenska för invandrare, sfi. Det övergripande syftet med detta arbete är att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Kartläggningen som presenteras i denna rapport förväntas vara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (537 kB)

 • Stabergs bergmansgård

  Kulturreservatet Staberg, en mil öster om Falun, är en av de mest välbevarade bergmansgårdarna i Bergslagen.

  Alla delar av en större bergmansgård finns bevarade - byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog.

  Här kan du vandra i barockträdgården, gå vandringsslingen och få en fin utblick över kulturreservatet från Stabergs klack, eller besöka Stabergs restaurang/café.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Kulturreservat

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2013

  Det här är Länsstyrelsen Dalarnas
  årsredovisning 2013. Här redovisar vi 2013 års
  arbete i text, siffror och bilder.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (3 MB)

 • Liebladet nr 15

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Myrfågelinventering i Älvdalen

  Hur har fågelfaunan förändrats i några av de mest rika fågelmyrarna i Dalarna sedan 1977? Dalarnas ornitologiska förening utförde då en länsomfattande inventering av nästan 200 myrar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (13 MB)

  Beställ publikation

 • PM 2013:18 Energi- och klimataspekter i översiktsplanering

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (438 kB)

  Beställ publikation

 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016

  Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för att ge dalakommunerna råd och stöd så att den tillsyn de utövar efter miljöbalken blir likvärdig, rättssäker och effektiv. Den här planen visar hur Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning de närmaste åren. Bland aktiviteterna finns gemensamma länsprojekt inom bygg och rivning, energi och industriutsläpp. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (552 kB)

  Beställ publikation

 • PM 2014:01 Utvärdering av grundvattenundersökningar samt förslag till regional miljöövervakning av grundvatten i Dalarna

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

  Beställ publikation

 • Bredbandsstrategi för Dalarna

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Ladda hem (1 MB)

 • Vattenförsörjningsplan - Dalarnas län

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. En vattenförsörjningsplans inriktning ligger huvudsakligen på dricksvattenförsörjningen. Planen ingår som ett led i miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande gruslager viktiga för dricksvattenförsörjningen skall skyddas och naturgrustillgångarna skall i stor utsträckning ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  12-02 del 1 (59 MB)

  12-02 del 2 (55 MB)

  Vattenförsorjningsplan GIS (150 kB)

  Beställ publikation

 • Materialförsörjningsplan - Dalarnas län

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional materialförsörjningsplan för länet. En materialförsörjningsplan behandlar bland annat brytning och användandet av sand, grus och bergkross för anläggnings- och byggnadsindustrins behov. Planen ingår som ett led i miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande gruslager viktiga för dricksvattenförsörjningen sk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (14 MB)

  Materialforsorjningsplan GIS (1 MB)

  Beställ publikation

 • Landsbygdsnytt 2014

  Landsbygdsnytt kommer ut med tre nummer under 2014.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygdsnytt nr 1 2014 (963 kB)

  Prenumerera på Landsbygdsnytt (3 kB)

 • Verksamhetsplan 2014

  I den här verksamhetsplanen presenteras våra åtta
  prioriterade områden, våra särskilda insatser och vår
  värdegrund. Vi ska utgå från vår värdegrund i allt
  vårt arbete och i vårt förhållningssätt.

  Verksamhetsplanen beskriver de övergripande mål
  och prioriteringar som gäller för oss på Länsstyrelsen
  Dalarna 2014. Ambitionen är att vårt arbete
  ska bidra till en hållbar utveckling i hela Dal ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jobba hos oss, Pressrum, Vårt uppdrag

  Ladda hem (1 MB)

 • Kvinnor och män 2014-2016

  Statistik från Statistiska Centralbyrån sammanfattad i en liten tryckt folder. Om jämställdhet kvinnor och män i Dalarnas län. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (1 MB)

  Beställ publikation

 • Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2012

  Vatten- och sedimentkemi, fisk, växtplankton och bottenfauna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Swot-analys för Dalarnas regionala handlingsplan

  Hur ser läget ut på Dalarnas landsbygd? Vilka områden kan vara bra att prioritera i kommande landsbygdsprogram? Om detta handlar Swot-analysen för Dalarnas regionala handlingsplan till landsbygdsprogrammet 2014-2020.

  Utifrån en nulägesbeskrivning av Dalarnas landsbygd identifierar rapporten länets styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och hot som kan tänkas dyka upp under kommande progr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ladda hem (620 kB)

  Beställ publikation

 • Nyanlända elevers utbildningsvillkor i Dalarna

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (2 MB)

  Beställ publikation