Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Din sökning gav 430 träffar
 • Naturreservaten i sydöstra Dalarna

  I Dalarna finns nästan 300 naturreservat. Denna folder visar en sammanställning över naturreservaten i den sydöstra delen - Falun, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta.
  Här finns en karta där reservaten presenteras i nummerordning, en kort beskrivning och symboler som visar vilka anordningar som finns i varje område.

  Ladda ned och skriv ut foldern själv, eller beställ trycka foldrar från oss ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - högupplöst pdf (23 MB)

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - lågupplöst pdf (2 MB)

  Beställ publikation

 • 2015:11 Inventering av långt broktagel

  I Dalarna och Värmland finns en speciell skog som är ovanlig i resten av vårt land. Det är de så kallade höjdlägesgranskogarna. Dessa finns bara i västra Dalarna och norra Värmland, på berg över 450 m. Deras ekologi är unik. De är påverkade av inlandsklimat samtidigt som de har mycket nederbörd. På de höga bergen finns en av granskogens mest intressanta och sällsynta lav, långt broktagel.
  Genom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  15-11 (25 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

  Rikkärren i Sverige har under lång tid varit en hotad naturtyp. För att ge en bild av hur tillståndet ser ut i rikkärren i Dalarnas och Örebro län har vi nu sammanställt data som insamlats genom delprogrammet ”Rikkärr” inom den regionala miljöövervakningen. Dessutom har vi undersökt kvaliteten hos data och hur stora förändringar behöver vara för att de ska vara möjliga att upptäcka vid statistisk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  15-12 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

  Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året.
  Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  15-10 (1 MB)

 • Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna

  Tillsammans med deltagande kommuner genomfördes under hösten 2013/våren 2014 en inventering av företagare med utländsk bakgrund verksam inom kultur och besöksnäring i norra Dalarna i Sverige och Fjellregionen i Norge. Det gjordes en enkätstudie bland dessa företag och resultaten har diskuterats med företag, kommuner och regionala organisationer under workshops på norsk och svensk sida.

  Den här ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna (1 MB)

 • Vägen in

  Med avsiktsförklaringen Vägen in är Dalarna beredda att ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Vägen in (2 MB)

 • Vägen in - Regional överenskommelse om etablering av nyanlända 2015-2020

  Den 3 juni undertecknades en avsiktförklaring för samverkan om nyanländas etablering i Dalarna, Vägen in. Detta var ett viktig steg mot ett mer organiserat arbete för ett bättre flyktingmottagande i länet. Samtliga kommuner i Dalarna tillsammans med en rad organisationer och myndigheter ställer sig bakom överenskommelsen. Därmed betonas en hög ambition och vilja från både lokala och regionala akt ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Folder Vägen in 2015-2020 (1 MB)

 • Ta tillvara timmerhus

  Fram till 1800-talet var knuttimring det dominerande byggnadssättet. De som ännu finns kvar har ett stort kulturhistoriskt värde. Skriften innehåller korta beskrivningar av olika typer av äldre ekonomibyggnader samt råd om restaurering. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Byggnadsvård

  Ta tillvara timmerhus (1 MB)

  Beställ publikation

 • Hur förändras våtmarkerna och varför?

  En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att identifiera områden med förändringsindikation i undersökningsområdet som består av Dalarnas och Gävleborgs län.

  Speciellt för detta undersökningsområde var att förändringsanalys genomfördes över tre tidsperioder (1986-1999, 1999-2007 och 1986-2007) mot i normalfallet då enbart en tids ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  15-09 (8 MB)

  Beställ publikation

 • Utveckling av metoder för mätning av ljudnivåer i fjällen

  Ljudmiljön är en betydelsefull faktor i landskapet som påverkar miljökvaliteten. Den utgörs av allt från rena naturljud till artificiella ljud från olika mänskliga verksamheter som trafik, byggnationer, industrier med mera. Ljud kan vara mer eller mindre vanliga i olika miljöer till exempel i stadsmiljön eller i rekreationsområden på längre avstånd från urbana områden. Om ljudet upplevs som natur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  11-06 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Naturinformation - allemansrätt, terrängkörning, hotade arter

  På denna blankett kan du beställa foldrar som berör:
  Rovdjur
  Natura 2000
  Allemansrätt
  Terrängkörning
  Hotade arter
  Naturvård och naturreservat
  Friluftsliv

  Beställning görs genom att fylla i pdf-en och mejla in, faxa eller posta den till oss.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  bestovr_maj15 (32 kB)

 • Liebladet nr 16

  Innehåll: Lieslåtterkurser i sommar, miljöersättning för slåtterängar med mera Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Liebladet nummer 16 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Mäns våld mot kvinnor i Dalarna

  År 2010 enades alla länets socialnämnder om en regional handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer i Dalarna. Den här rapporten följer bland annat upp det arbetet. Sammanställningen ger ingen helhetsbild, utan enbart en inblick i hur läget är i länet.
  Det finns skäl att tro att våldet som företeelse inte minskar. Därför är det viktigt att arbetet utvecklas och fortsätter i samma posit ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  15-05 (3 MB)

 • Strategi för naturvårdsbränning i Dalarnas län

  I de av Dalarnas naturreservat och nationalparker som innehåller skog som tidigare brunnit vill vi värna just den brandpräglade karaktären. Skogsbranden är nödvändig för att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” . Naturvårdsbränning är då en skötselmetod och ett sätt att återinföra branden.
  I denna ”Strategi för naturvårdsbränning i Dalarnas län” har läns ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  15-03 (1 MB)

  Beställ publikation

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  I denna rapport redogörs för den verksamhet länsstyrelserna bedrivit med stöd av de 6 000 000 kronor som getts i anslag via Kammarkollegiet. Delar av verksamheten kan också ha finansierats av grundbidraget.
  I det första avsnittet beskrivs det som länsstyrelserna gör gemensamt till stöd för länsarbetet och för att länsstyrelsernas ANDT-arbete ska uppfattas som enhetligt. Det andra avsnittet beskr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT-verksamheten vid Sveriges lansstyrelser 2014 (1 MB)

 • Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Förvaltningsplanen är ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. Syftet är att kommunicera de förutsättningar som råder för rovdjursförvaltningen och att konkretisera målsättningar för förvaltningen, samt skapa riktlinjer för de förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  15-02-rapport-reviderad upplaga (3 MB)

  Beställ publikation

 • Landsbygdsnytt 2015

  Landsbygdsnytt kommer ut med tre nummer under året. Nummer 3 kommer ut 10 oktober 2015. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygdsnytt nr 1 2015 (766 kB)

  Landsbygdsnytt nr 2 2015 (885 kB)

  Prenumerera på Landsbygdsnytt (3 kB)

  Beställ publikation

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Verksamhetsplan_2015-webb (4 MB)

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  ÅR 2014 slutversion (4 MB)

  Beställ publikation

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet (1 MB)