Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 271 träffar
 • Trädgränsens förändring 1974 till 2013

  Kommer Dalarnas fjäll vara helt trädklätt inom 100 år? Vissa hävdar det, men finns det forskning som styrker det?
  Leif Kullman, Umeå universitet har inventerat träden på Östa Barfredhågna i norra Dalarna. Han har jämfört bilder tagna från 1974 fram till 2013. Det finns utifrån denna studie, ingen större anledning att befara att fjällen skulle bli helt trädbevuxet de närmaste 50 åren.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgränsens förändring (6 MB)

 • Är Dalarna jämställt? Lägesrapport 2013

  Hur jämställt är Dalarna? Och åt vilket håll går det? Den här rapporten innehåller fördjupade statistiska analyser ur ett tidsperspektiv när det gäller jämställdhet.

  Det är vår förhoppning att den inte enbart ska användas för att konstatera skillnader utan även fungera som underlag för fördjupad analys och åtgärder. Ökad jämställdhet leder till hållbar utveckling i hela Dalarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  14-04 (1 MB)

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Beställ publikation

 • Ekobruk norr nr 1 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Lantbruk

  Ekobruk norr nr 1 2014 (9 MB)

  Beställ publikation

 • Flexibel och yrkesinriktad sfi - en kartläggning av svenska för invandrare i Dalarna

  Länsstyrelsen ska främja kommunernas beredskap och kapacitet för att ta emot nyanlända. I det arbetet ingår bland annat att stödja kommuner och andra parter i utvecklingsarbetet med svenska för invandrare, sfi. Det övergripande syftet med detta arbete är att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Kartläggningen som presenteras i denna rapport förväntas vara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Flexibel och yrkesinriktad sfi - En kartläggning av svenska för invandrare i Dalarna (537 kB)

 • Årsredovisning 2013

  Det här är Länsstyrelsen Dalarnas
  årsredovisning 2013. Här redovisar vi 2013 års
  arbete i text, siffror och bilder.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning LÄnsstyrelsen Dalarna 2013 (3 MB)

 • Myrfågelinventering i Älvdalen

  Hur har fågelfaunan förändrats i några av de mest rika fågelmyrarna i Dalarna sedan 1977? Dalarnas ornitologiska förening utförde då en länsomfattande inventering av nästan 200 myrar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  14-03 (13 MB)

  Beställ publikation

 • Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016

  Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för att ge dalakommunerna råd och stöd så att den tillsyn de utövar efter miljöbalken blir likvärdig, rättssäker och effektiv. Den här planen visar hur Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning de närmaste åren. Bland aktiviteterna finns gemensamma länsprojekt inom bygg och rivning, energi och industriutsläpp. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  14-01 (552 kB)

  Revidering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016 (311 kB)

  Beställ publikation

 • Bredbandsstrategi för Dalarna

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Bredbandsstrategi för Dalarna (1 MB)

 • Vattenförsörjningsplan - Dalarnas län

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. En vattenförsörjningsplans inriktning ligger huvudsakligen på dricksvattenförsörjningen. Planen ingår som ett led i miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande gruslager viktiga för dricksvattenförsörjningen skall skyddas och naturgrustillgångarna skall i stor utsträckning ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  12-02 del 1 (59 MB)

  12-02 del 2 (55 MB)

  Vattenförsorjningsplan GIS (150 kB)

  Beställ publikation

 • Materialförsörjningsplan - Dalarnas län

  Länsstyrelsen har tagit fram en regional materialförsörjningsplan för länet. En materialförsörjningsplan behandlar bland annat brytning och användandet av sand, grus och bergkross för anläggnings- och byggnadsindustrins behov. Planen ingår som ett led i miljömålsarbetet med det nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet. Grundvattenförande gruslager viktiga för dricksvattenförsörjningen sk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  12-03 (14 MB)

  Materialforsorjningsplan GIS (1 MB)

  Beställ publikation

 • Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2012

  Vatten- och sedimentkemi, fisk, växtplankton och bottenfauna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  13_17 (2 MB)

 • Swot-analys för Dalarnas regionala handlingsplan

  Hur ser läget ut på Dalarnas landsbygd? Vilka områden kan vara bra att prioritera i kommande landsbygdsprogram? Om detta handlar Swot-analysen för Dalarnas regionala handlingsplan till landsbygdsprogrammet 2014-2020.

  Utifrån en nulägesbeskrivning av Dalarnas landsbygd identifierar rapporten länets styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och hot som kan tänkas dyka upp under kommande progr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Swot-analys för Dalarnas regionala handlingsplan (620 kB)

  Beställ publikation

 • Nyanlända elevers utbildningsvillkor i Dalarna

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Nyanlända elevers utbildningsvillkor i Dalarna (2 MB)

  Beställ publikation

 • Grön infrastruktur för biologisk mångfald i Dalaskogarna

  Den biologiska mångfalden i skogarna är viktig. Variationsrika miljöer som inte är isolerade från varandra behövs för att säkra en mångfald av arter. Men hur ser det egentligen ut i dalaskogarna? Den här undersökningen tar reda på vilka gamla barrskogar i Dalarna som fortfarande hyser fungerande naturliga länkar – naturens egen infrastruktur – för dessa arter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  13-24 (2 MB)

 • Ekobruk Norr nr 4 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ekobruk Norr nr 4 2013 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Bevakning av grundläggande betaltjänster

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling

  Länsstyrelsernas bevakningsrapport 2013 (5 MB)

 • Rönnpraktbaggen i Sverige

  Rönnpraktbaggen Agrilus mendax hör till en våra mest sällsynta insekter. Den vackra, skygga och snabbflygande arten har hittills varit dåligt känd.

  Med Naturvårdsverkets nationella åtgärdsprogram för rönnpraktbagge får vi nu veta mer om artens ekologi och utbredning. Som ett led i åtgärdsprogrammet för rönnpaktbagge har Länsstyrelsen Dalarna anlitat skalbaggsentomologen och forskaren Olof Hedg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  13-23 (4 MB)

 • Utvärdering av strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län

  Det här är en utvärdering av strategin för formellt skydd av skog i Dalarnas län. Strategin upprättades av Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen 2006 för att belysa prioriteringar
  i arbetet med att skydda skog för att uppnå delmål 1 i miljökvalitetsmålet Levande skogar (Länsstyrelsen Dalarna & Skogsstyrelsen 2006). I strategin vill man se skyddet ur ett landskapsperspektiv och därför tog man ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  13-22 (3 MB)