Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 286 träffar
 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  I denna rapport redogörs för den verksamhet länsstyrelserna bedrivit med stöd av de 6 000 000 kronor som getts i anslag via Kammarkollegiet. Delar av verksamheten kan också ha finansierats av grundbidraget.
  I det första avsnittet beskrivs det som länsstyrelserna gör gemensamt till stöd för länsarbetet och för att länsstyrelsernas ANDT-arbete ska uppfattas som enhetligt. Det andra avsnittet beskr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT-verksamheten vid Sveriges lansstyrelser 2014 (1 MB)

 • Förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Förvaltningsplanen är ett styrdokument för Dalarnas rovdjursförvaltning. Syftet är att kommunicera de förutsättningar som råder för rovdjursförvaltningen och att konkretisera målsättningar för förvaltningen, samt skapa riktlinjer för de förvaltningsåtgärder som kan vidtas för att nå förvaltningsmålen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  rovdjursförvaltningsplan-dalarna (2 MB)

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Verksamhetsplan_2015-webb (4 MB)

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  ÅR 2014 slutversion (4 MB)

  Beställ publikation

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att vara förälder till en tonåring kan både vara underbart och svårt. Det stöd som föräldrar erbjuds varierar mellan kommuner - det visar en kartläggning som Sveriges 21 länsstyrelser i dagarna lämnat till Regeringskansliet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet (1 MB)

 • Halverad energianvändning i småhus

  Dalarna har ett energi- och klimatstrategiskt mål
  att minska energianvändningen inom bostadssektorn
  med 50 procent till 2050. För att uppnå
  detta behöver en stor del av Dalarnas befintliga
  småhusbestånd bli betydligt mer energieffektivt.
  Rapporten ger exempel på hur målet kan uppnås
  och vilka hinder som finns. I första hand riktar den
  sig till aktörer inom bostadssektorn, småhusägare,
  ene ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Halverad energianvändning i bebyggelse (4 MB)

  Beställ publikation

 • Volontärer i naturvårdsarbetet

  Hur kan man öka delaktigheten och förståelsen för arbetet med att förvalta skyddade områden och hotade arter? Kan art- och områdesskydd vara en tillgång i ett landskap?
  En pilotstudie om volontärverksamhet i naturvårdsarbetet genomfördes, bland annat genom en studieresa till England. Rapporten ska ses som en start i en process, ett diskussionsunderlag och en inspirationskälla i en kommande samve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  14-19 (8 MB)

  Beställ publikation

 • Regional Risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2014

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2014 är en del av en ständigt pågående process för att bygga och upprätthålla ett robust Dalarna. Genom arbetet med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen verkar Länsstyrelsen Dalarna för att förebygga risker samt höja förmågan att hantera kriser i länet. Analysen är ett viktigt verktyg för Länsstyrelsen Dalarna i rollen som geografiskt områdesans ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  RSA_Dalarna_2014_tryckt (9 MB)

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga länsstyrelser
  ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, det så kallade hemlöshetsuppdraget. Uppdraget skulle genomföras som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i
  planeringen av bostadsförsörjningen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  LansS_Hemlosrapport_150107 (2 MB)

 • Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige

  Länsstyrelsen Dalarna har i projektet ”Utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013” bland annat samlat in och analyserat uppgifter från landsbygdsprogrammets stödsystem och uppgifter från fäbodnäringen i form av enkätsvar. Syftet har varit att sammanställa uppgifter, från olika håll, för att få ett kunskapsunderlag som ger en bild av hur dagens situation ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige (3 MB)

  Beställ publikation

 • Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2014

  Problemen med kontanthanteirng ökar. Det är den samlade bilden av sammanställningen av länsstyrelsernas betaltjänstrapporter för 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling

  Betaljänstrapport 2104, Länsstyrelserna (2 MB)

  Beställ publikation

 • Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Dalarnas län 2014-2016

  Länsstyrelsen Dalarnas plan för hur tillsynsvägledningen för byggnadsnämnderna i dalakommunerna är tänkt att bedrivas mellan åren 2014-2016. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Dalarnas län 2014-2016 (30 MB)

  Beställ publikation

 • Västra Leksand - en förstudie om omarrondering

  Dalarna är störst i Sverige! Ett märkligt påstående då Dalarna bara representerar cirka 7 procent av Sveriges yta. Ändå är det så att nästan hälften av landets lantbrukstaxerade skiften finns i Dalarna. Idag är cirka 1/3 av Dalarnas produktiva jord- och skogsbruksmark ägosplittrad. Det innebär att fastigheterna vanligtvis består av många små skiften som ofta är långa och smala och i många fall sa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Förstudie västra Leksand komplett (53 MB)

  Beställ publikation

 • Vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer

  Sedan 2006 inventerar Länsstyrelsen Dalarna vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer i länet. Syftena är att öka kunskaperna om arternas ekologi och att följa deras utveckling i landskapet.
  I denna rapport presenterar författaren resultaten från alla inventeringar, vilket för några av lokalerna innebär att vi nu kan göra jämförelser mellan åren. Författaren presenterar även en indelning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  14-11 (4 MB)

  Beställ publikation

 • Bostad sökes - om hemlöshet

  Bostad sökes – om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna
  Rapporten är en kortfattad redogörelse över regeringens mål mot hemlöshet, definitioner, inblick i situationen i Dalarna och exempel på hur det kan arbetas med hemlöshetsfrågan. Rapporten är ett planeringsunderlag om hemlöshet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostad sökes - om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna (4 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2014

  Bostadsmarknadsanalysen
  Årets analys av bostadsmarknaden i Dalarna visar att det fortfarande råder brist på lägenheter i länet. Det som byggs är inte tillräckligt för att täcka behovet. Analysen fokuserar bland annat på hemlöshet, utifrån ett regeringsuppdrag som pågår till och med 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2014 (3 MB)

 • Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011

  Som ett led i arbetet med att stärka förmågan att informera och kommunicera i samband med en kärnteknisk olycka genomförde Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg, under i huvudsak 2013, projektet ”Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå under katastrofen i Japan”. Länsstyrelsen ansökte om medel ur anslag 2:4 Krisberedskap hos Myndigheten för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå i samband med kärnkraftsolyckan Fukushima 2011 (9 MB)

  Beställ publikation

 • Trädgränsens förändring 1974 till 2013

  Kommer Dalarnas fjäll vara helt trädklätt inom 100 år? Vissa hävdar det, men finns det forskning som styrker det?
  Leif Kullman, Umeå universitet har inventerat träden på Östa Barfredhågna i norra Dalarna. Han har jämfört bilder tagna från 1974 fram till 2013. Det finns utifrån denna studie, ingen större anledning att befara att fjällen skulle bli helt trädbevuxet de närmaste 50 åren.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgränsens förändring (6 MB)

 • Är Dalarna jämställt? Lägesrapport 2013

  Hur jämställt är Dalarna? Och åt vilket håll går det? Den här rapporten innehåller fördjupade statistiska analyser ur ett tidsperspektiv när det gäller jämställdhet.

  Det är vår förhoppning att den inte enbart ska användas för att konstatera skillnader utan även fungera som underlag för fördjupad analys och åtgärder. Ökad jämställdhet leder till hållbar utveckling i hela Dalarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  14-04 (1 MB)

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation