Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Din sökning gav 437 träffar
 • Verksamhetsplan 2016

  Vår verksamhetsplan för 2016 ger en övergripande och sammanfattande beskrivning av vår verksamhet. Verksamhetsplanen innehåller ett antal generella insatser som gäller för hela myndigheten för att kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera vårt arbete och för att säkra en god arbetsmiljö. I verksamhetsplanen lyfter vi också upp fem prioriterade områden som viktiga för Dalarnas utveckling, där ins ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  VP-2016 (7 MB)

 • Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg

  I denna studie presenterar vi en metodik för hur man med satellitbildsanalys kan producera vegetationskartor för länens öppna våtmarker. Detta är en del av en metodik som tagits fram för att kunna identifiera vegetationsförändringar i öppna våtmarker. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport 2016-01 (4 MB)

 • metodstöd för jämställdhetsintegrering

  Länsstyrelsen har sedan år 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete för att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Det här metodstödet är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Metodstöd för jämställdhetsintegrering (4 MB)

 • Liebladet nr 17

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Liebladet nr 17 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Elfenbenslav - inventeringar i Sverige 2005-2011

  Det här är en sammanställning av flera inventeringar och sex rapporter som gjorts genom åren i samband med arbetet med åtgärdsprogrammet för elfenbenslav. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  15-15-elfenbenslav-ny (26 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys 2015

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2015 är en del av en ständigt pågående process för att bygga och upprätthålla ett robust Dalarna. Genom arbetet med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen verkar Länsstyrelsen Dalarna för att förebygga risker samt höja förmågan att hantera kriser i länet. Analysen är ett viktigt verktyg för Länsstyrelsen Dalarna i rollen som geografiskt områdesans ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  risk- och sarbarhetsanalys dalarna 2015 (10 MB)

 • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015

  Länsstyrelsernas årsrapport 2015.
  Enligt Riksdagen ska alla i samhället ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015 (5 MB)

 • Naturreservaten i sydöstra Dalarna

  I Dalarna finns nästan 300 naturreservat. Denna folder visar en sammanställning över naturreservaten i den sydöstra delen - Falun, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta.
  Här finns en karta där reservaten presenteras i nummerordning, en kort beskrivning och symboler som visar vilka anordningar som finns i varje område.

  Ladda ned och skriv ut foldern själv, eller beställ trycka foldrar från oss ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - högupplöst pdf (23 MB)

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - lågupplöst pdf (2 MB)

  Beställ publikation

 • 2015:11 Inventering av långt broktagel

  I Dalarna och Värmland finns en speciell skog som är ovanlig i resten av vårt land. Det är de så kallade höjdlägesgranskogarna. Dessa finns bara i västra Dalarna och norra Värmland, på berg över 450 m. Deras ekologi är unik. De är påverkade av inlandsklimat samtidigt som de har mycket nederbörd. På de höga bergen finns en av granskogens mest intressanta och sällsynta lav, långt broktagel.
  Genom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  15-11 (25 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

  Rikkärren i Sverige har under lång tid varit en hotad naturtyp. För att ge en bild av hur tillståndet ser ut i rikkärren i Dalarnas och Örebro län har vi nu sammanställt data som insamlats genom delprogrammet ”Rikkärr” inom den regionala miljöövervakningen. Dessutom har vi undersökt kvaliteten hos data och hur stora förändringar behöver vara för att de ska vara möjliga att upptäcka vid statistisk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  15-12 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

  Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året.
  Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  15-10 (1 MB)

 • Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna

  Tillsammans med deltagande kommuner genomfördes under hösten 2013/våren 2014 en inventering av företagare med utländsk bakgrund verksam inom kultur och besöksnäring i norra Dalarna i Sverige och Fjellregionen i Norge. Det gjordes en enkätstudie bland dessa företag och resultaten har diskuterats med företag, kommuner och regionala organisationer under workshops på norsk och svensk sida.

  Den här ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna (1 MB)

 • Vägen in

  Med avsiktsförklaringen Vägen in är Dalarna beredda att ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Vägen in (2 MB)

 • Vägen in - Regional överenskommelse om etablering av nyanlända 2015-2020

  Den 3 juni undertecknades en avsiktsförklaring för samverkan om nyanländas etablering i Dalarna, Vägen in. Detta var ett viktig steg mot ett mer organiserat arbete för ett bättre flyktingmottagande i länet. Samtliga kommuner i Dalarna tillsammans med en rad organisationer och myndigheter ställer sig bakom överenskommelsen. Därmed betonas en hög ambition och vilja från både lokala och regionala ak ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Folder Vägen in 2015-2020 (1 MB)

 • Ta tillvara timmerhus

  Fram till 1800-talet var knuttimring det dominerande byggnadssättet. De som ännu finns kvar har ett stort kulturhistoriskt värde. Skriften innehåller korta beskrivningar av olika typer av äldre ekonomibyggnader samt råd om restaurering. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Byggnadsvård

  Ta tillvara timmerhus (1 MB)

  Beställ publikation

 • Hur förändras våtmarkerna och varför?

  En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att identifiera områden med förändringsindikation i undersökningsområdet som består av Dalarnas och Gävleborgs län.

  Speciellt för detta undersökningsområde var att förändringsanalys genomfördes över tre tidsperioder (1986-1999, 1999-2007 och 1986-2007) mot i normalfallet då enbart en tids ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  15-09 (8 MB)

  Beställ publikation

 • Utveckling av metoder för mätning av ljudnivåer i fjällen

  Ljudmiljön är en betydelsefull faktor i landskapet som påverkar miljökvaliteten. Den utgörs av allt från rena naturljud till artificiella ljud från olika mänskliga verksamheter som trafik, byggnationer, industrier med mera. Ljud kan vara mer eller mindre vanliga i olika miljöer till exempel i stadsmiljön eller i rekreationsområden på längre avstånd från urbana områden. Om ljudet upplevs som natur ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  11-06 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Naturinformation - allemansrätt, terrängkörning, hotade arter

  På denna blankett kan du beställa foldrar som berör:
  Rovdjur
  Natura 2000
  Allemansrätt
  Terrängkörning
  Hotade arter
  Naturvård och naturreservat
  Friluftsliv

  Beställning görs genom att fylla i pdf-en och mejla in, faxa eller posta den till oss.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  bestovr_maj15 (32 kB)

 • Liebladet nr 16

  Innehåll: Lieslåtterkurser i sommar, miljöersättning för slåtterängar med mera Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Liebladet nummer 16 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Mäns våld mot kvinnor i Dalarna

  År 2010 enades alla länets socialnämnder om en regional handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer i Dalarna. Den här rapporten följer bland annat upp det arbetet. Sammanställningen ger ingen helhetsbild, utan enbart en inblick i hur läget är i länet.
  Det finns skäl att tro att våldet som företeelse inte minskar. Därför är det viktigt att arbetet utvecklas och fortsätter i samma posit ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  15-05 (3 MB)