Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Din sökning gav 405 träffar
 • Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Dalarnas län 2014-2016

  Länsstyrelsen Dalarnas plan för hur tillsynsvägledningen för byggnadsnämnderna i dalakommunerna är tänkt att bedrivas mellan åren 2014-2016. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Dalarnas län 2014-2016 (30 MB)

  Beställ publikation

 • Västra Leksand - en förstudie om omarrondering

  Dalarna är störst i Sverige! Ett märkligt påstående då Dalarna bara representerar cirka 7 procent av Sveriges yta. Ändå är det så att nästan hälften av landets lantbrukstaxerade skiften finns i Dalarna. Idag är cirka 1/3 av Dalarnas produktiva jord- och skogsbruksmark ägosplittrad. Det innebär att fastigheterna vanligtvis består av många små skiften som ofta är långa och smala och i många fall sa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Förstudie västra Leksand komplett (53 MB)

  Beställ publikation

 • Vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer

  Sedan 2006 inventerar Länsstyrelsen Dalarna vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer i länet. Syftena är att öka kunskaperna om arternas ekologi och att följa deras utveckling i landskapet.
  I denna rapport presenterar författaren resultaten från alla inventeringar, vilket för några av lokalerna innebär att vi nu kan göra jämförelser mellan åren. Författaren presenterar även en indelning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  14-11 (4 MB)

  Beställ publikation

 • Bostad sökes - om hemlöshet

  Bostad sökes – om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna
  Rapporten är en kortfattad redogörelse över regeringens mål mot hemlöshet, definitioner, inblick i situationen i Dalarna och exempel på hur det kan arbetas med hemlöshetsfrågan. Rapporten är ett planeringsunderlag om hemlöshet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostad sökes - om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna (4 MB)

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2014

  Bostadsmarknadsanalysen
  Årets analys av bostadsmarknaden i Dalarna visar att det fortfarande råder brist på lägenheter i länet. Det som byggs är inte tillräckligt för att täcka behovet. Analysen fokuserar bland annat på hemlöshet, utifrån ett regeringsuppdrag som pågår till och med 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Bostadsmarknaden i Dalarna 2014 (3 MB)

 • Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011

  Som ett led i arbetet med att stärka förmågan att informera och kommunicera i samband med en kärnteknisk olycka genomförde Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg, under i huvudsak 2013, projektet ”Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå under katastrofen i Japan”. Länsstyrelsen ansökte om medel ur anslag 2:4 Krisberedskap hos Myndigheten för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå i samband med kärnkraftsolyckan Fukushima 2011 (9 MB)

  Beställ publikation

 • Nationellt IT-stöd för lokala energi- och miljönyckeltal

  Förstudie om möjligheterna att utveckla ett nationellt IT-stöd för att följa upp det kommunala energi- och klimatarbetet. Arbetet har utgått från det regionala systemet Energiwebb Dalarna som används av samtliga kommuner i Dalarna. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2014-05 (1 MB)

 • Exempel på kontroll, tillsyn och ingripande

  Vägledning för byggnadsnämnden Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  exempel-pa-tillsyn-pafoljder (145 kB)

 • Är fastigheten ovårdad?

  Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  ovård fast-liggandeA4-2014 (1 MB)

 • Har du råd att bygga svart?

  Till dig som planerar att bygga. En informationsbroschyr om sanktionsavgifter enligt nya plan- och byggförordningen.

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  bygga-svart-liggandeA4-2013 (615 kB)

 • Byggnadsnämndernas tillsyn

  En informationsbroschyr som i första hand vänder sig till dig som vill veta mer om kommunens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Den ger exempel på vad byggnadsnämnden har för ansvar gällande tillsyn. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Byggnadsnamndens-tillsyn (1 MB)

 • Revidering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  2014-06 (311 kB)

  Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2014-2016 (552 kB)

  Beställ publikation

 • Trädgränsens förändring 1974 till 2013

  Kommer Dalarnas fjäll vara helt trädklätt inom 100 år? Vissa hävdar det, men finns det forskning som styrker det?
  Leif Kullman, Umeå universitet har inventerat träden på Östa Barfredhågna i norra Dalarna. Han har jämfört bilder tagna från 1974 fram till 2013. Det finns utifrån denna studie, ingen större anledning att befara att fjällen skulle bli helt trädbevuxet de närmaste 50 åren.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Trädgränsens förändring (6 MB)

 • Länsstyrelsens interna strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Denna del beskriver det interna arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen har sedan slutet av 2000-talet en handlingsplan för hur detta ska genomföras. Planen är en del i Länsstyrelsens likabehandlingsplan – Mångfald på Länsstyrelsen i Dalarna 2013.

  Planen ska bidra till att vi uppnår de jämställdhetspolitiska målen. Detta görs genom att vi i våra verksamheter belyser, analyserar oc ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  2014-04 (884 kB)

 • Är Dalarna jämställt? Lägesrapport 2013

  Hur jämställt är Dalarna? Och åt vilket håll går det? Den här rapporten innehåller fördjupade statistiska analyser ur ett tidsperspektiv när det gäller jämställdhet.

  Det är vår förhoppning att den inte enbart ska användas för att konstatera skillnader utan även fungera som underlag för fördjupad analys och åtgärder. Ökad jämställdhet leder till hållbar utveckling i hela Dalarna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  14-04 (1 MB)

 • Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Jämställdhet är en fråga om demokrati, makt och utveckling. Det finns positiva samband mellan jämställdhet och tillväxt. Jämställdhet är därför en strategisk fråga för regionen. Det handlar om hur flickors och pojkars, kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Den service som kommuner, landsting och staten erbjuder ska komma alla medborgare till del och hålla samma kvalitet. Dett ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  2014-03 (1 MB)

 • Regional avsiktsförklaring för jämställdhet 2014-2016

  Vi företräder organisationer som verkar över hela Dalarna. Därför har vi ett särskilt ansvar att samverka för ökad tillväxt och bättre livsvillkor för befolkningen i länet. Vårt mål är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

  Med denna avsiktsförklaring vill vi visa vilka frågor vi särskilt kommit överens om att samverka kring under 2014 ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Regional avsiktsförklaring för jämställdhet (995 kB)

 • Fickfakta om kvinnor och män i Dalarna, 2014-2016

  Jämställdhet är en fråga om demokrati, makt och utveckling. Det finns positiva samband mellan jämställdhet och tillväxt. Jämställdhet är därför en strategisk fråga för regionen. Om jämställdhet ska bli verklighet måste ett genusperspektiv integreras på alla nivåer i ordinarie verksamheten och inte betraktas som en fråga vid sidan om. Statistik är ett viktigt verktyg för att visa hur villkoren ser ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Fickfakta om kvinnor och män i Dalarna 2014-2016 (1 MB)

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Åtgärdsprogram 2013-2016 (3 MB)

  Miljömål 2013 (6 MB)

  Beställ publikation