Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.
Den här sidan har adress: Lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer

Din sökning gav 446 träffar
 • Hur går det för fåglarna i Dalarna?

  Denna rapport är den första stora sammanställningen efter nästan 20 års fågelinventeringar med hjälp av standardrutter i Dalarnas län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2016-06-webb (8 MB)

  Beställ publikation

 • Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018

  Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför också ta hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom motverkande av trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald samt till rovdjursförekomst.

  Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förval ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  2016-05-webb (2 MB)

  Beställ publikation

 • Klimatanpassningsstrategi för Dalarna 2014

  Länsstyrelsens roll i klimatanpassningsarbetet är att främja länets utveckling och samordna olika samhällsintressen, samt verka för att nationella mål genomförs i förhållande till länets förutsättningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Klimatanpassning Dalarna 2014 (2 MB)

 • Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006-2015

  Sammansättningen av fågelarter kan lokalt ändras mycket snabbt om livsmiljöerna förändras. Sveriges sydligaste fjällområden som ligger i Dalafjällen anses vara stadda under snabba klimatbetingade förändringar, men hur står det egentligen till i dessa sydliga fjäll? Har fågelfaunan ändrats så som man har trott? Dessa och flera andra frågor om fågellivet i Dalafjällen ges svar på i denna rapport. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2016-04-webb (6 MB)

  Beställ publikation

 • Utvärdering av ANDT på schemat

  Utvärdering av hur ett undervisnings-material om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken gjord av Högskolan Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Utvärdering ANDT på schemat (510 kB)

 • Hur betaltjänstproblematiken påverkar jämställdhet

  Rapporten lyfter fram områden där skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor kan påverka behovet av eller tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015, 2016

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Jämställdhet

  Hur betaltjänstproblematiken (966 kB)

  Beställ publikation

 • Lövtäkt i nordliga landskap

  Denna rapport är resultatet av en tvådelad studie av lövtäkt i den boreala skogszonen, främst i Dalarna. Arbetet har samfinansierats av CBM/Riksantikvarieämbetet (projekt biologiskt kulturarv), CBM/Naptek och Länsstyrelsen Dalarna/Åtgärdsprogram för hotade arter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Beställ publikation

 • Årsredovisning 2015, Länsstyrelsen Dalarna

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2015 Länsstyrelsen i Dalarnas län (5 MB)

 • Landsbygdsnytt 2016

  Landsbygdsnytt kommer ut med tre nummer under året. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygdsnytt nr1 2016 (838 kB)

  Beställ publikation

 • Verksamhetsplan 2016

  Vår verksamhetsplan för 2016 ger en övergripande och sammanfattande beskrivning av vår verksamhet. Verksamhetsplanen innehåller ett antal generella insatser som gäller för hela myndigheten för att kvalitetssäkra, utveckla och effektivisera vårt arbete och för att säkra en god arbetsmiljö. I verksamhetsplanen lyfter vi också upp fem prioriterade områden som viktiga för Dalarnas utveckling, där ins ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  VP-2016 (7 MB)

 • Kartering av vegetation på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg

  I denna studie presenterar vi en metodik för hur man med satellitbildsanalys kan producera vegetationskartor för länens öppna våtmarker. Detta är en del av en metodik som tagits fram för att kunna identifiera vegetationsförändringar i öppna våtmarker. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Kartering av vegetationen på öppna myrar i Dalarna och Gävleborg (6 MB)

 • metodstöd för jämställdhetsintegrering

  Länsstyrelsen har sedan år 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete för att införliva ett genusperspektiv i HVB-verksamheter. Det här metodstödet är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Länsstyrelsen Dalarna gjort i samarbete med tre HVB-verksamheter i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Metodstöd för jämställdhetsintegrering (4 MB)

 • Liebladet nr 17

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Liebladet nr 17 (1 MB)

  Beställ publikation

 • Elfenbenslav - inventeringar i Sverige 2005-2011

  Det här är en sammanställning av flera inventeringar och sex rapporter som gjorts genom åren i samband med arbetet med åtgärdsprogrammet för elfenbenslav. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Rapport 2015:15 (26 MB)

 • Regional risk- och sårbarhetsanalys 2015

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen år 2015 är en del av en ständigt pågående process för att bygga och upprätthålla ett robust Dalarna. Genom arbetet med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen verkar Länsstyrelsen Dalarna för att förebygga risker samt höja förmågan att hantera kriser i länet. Analysen är ett viktigt verktyg för Länsstyrelsen Dalarna i rollen som geografiskt områdesans ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  risk- och sarbarhetsanalys dalarna 2015 (12 MB)

 • Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015

  Länsstyrelsernas årsrapport 2015.
  Enligt Riksdagen ska alla i samhället ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015 (5 MB)

 • Naturreservaten i sydöstra Dalarna

  I Dalarna finns nästan 300 naturreservat. Denna folder visar en sammanställning över naturreservaten i den sydöstra delen - Falun, Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta.
  Här finns en karta där reservaten presenteras i nummerordning, en kort beskrivning och symboler som visar vilka anordningar som finns i varje område.

  Ladda ned och skriv ut foldern själv, eller beställ trycka foldrar från oss ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - högupplöst pdf (23 MB)

  Naturreservat i sydöstra Dalarna - lågupplöst pdf (2 MB)

  Beställ publikation

 • 2015:11 Inventering av långt broktagel

  I Dalarna och Värmland finns en speciell skog som är ovanlig i resten av vårt land. Det är de så kallade höjdlägesgranskogarna. Dessa finns bara i västra Dalarna och norra Värmland, på berg över 450 m. Deras ekologi är unik. De är påverkade av inlandsklimat samtidigt som de har mycket nederbörd. På de höga bergen finns en av granskogens mest intressanta och sällsynta lav, långt broktagel.
  Genom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  15-11 (25 MB)

  Beställ publikation

 • Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

  Rikkärren i Sverige har under lång tid varit en hotad naturtyp. För att ge en bild av hur tillståndet ser ut i rikkärren i Dalarnas och Örebro län har vi nu sammanställt data som insamlats genom delprogrammet ”Rikkärr” inom den regionala miljöövervakningen. Dessutom har vi undersökt kvaliteten hos data och hur stora förändringar behöver vara för att de ska vara möjliga att upptäcka vid statistisk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  15-12 (3 MB)

  Beställ publikation

 • Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015

  Länsstyrelsen Dalarna presenterar läget på bostadsmarknaden 2015 i sin årliga analys. Bostadsmarknadsanalysen grundas till stor del på den enkät som kommunerna besvarar i början av året.
  Under de senaste 15 åren har bostadsmarknaden förändrats från ett bostadsöverskott hos samtliga kommuner till ett underskott hos mer än hälften av länets kommuner. Endast fyra av Dalarnas kommuner anger att de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  15-10 (1 MB)