Miljöenheten

På Länsstyrelsens miljöenhet arbetar närmare 40 personer med miljöfrågor.

Verksamheten omfattar arbete med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom främst vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och efterbehandling av förorenade områden. Miljöenheten arbetar även med miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning av försurade sjöar och samordnar/koordinerar länsstyrelsens arbete med miljömål och energi.

Miljöenheten består av fem funktioner med respektive funktionssamordnare enligt följande:

Prövningsfunktionen: Johan Hjerpe

Vattenfunktionen: Ann-Louise Haglund

Vattenverksamhetfunktionen: Stefan Tansbo

Miljömål/Energifunktionen: Tf. Maria Saxe

Tillsynsfunktionen:  Anna Myrtin