Miljöprövningsdelegationen 

Vid varje länsstyrelse finns en fristående miljöprövningsdelegation, MPD, som ska pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet.

Delegationen består av en ordförande och en miljösakkunnig. Delegationen ska främst pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på miljövårdsenheten i samråd med ordföranden. Beslut fattas därefter av ordföranden och den miljösakkunnige, utan deltagande av någon annan.

Håkan Törnström, är ordförande i Miljöprövningsdelegationen för Dalarna.

Johan Hjerpe, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Eva Staffansson, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Marie Ernström, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Kontakta oss

Håkan Törnström
Ordförande miljöprövningsdelegationen
Rättsenheten
hakan punkt h punkt tornstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤hakan punkt h punkt tornstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250419
Johan Hjerpe
Funktionssamordnare och sakkunnig i MPD
Miljöenheten
johan punkt hjerpe snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt hjerpe snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250286
Eva Staffansson
Sakkunnig MPD
Miljöenheten
Eva punkt Staffansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Staffansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250305
Marie Ernström
Sakkunnig MPD
Miljöenheten
marie punkt ernstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤marie punkt ernstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250293