Miljöprövningsdelegationen

Vid varje länsstyrelse finns en fristående miljöprövningsdelegation, MPD, som ska pröva tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet.

Delegationen består av en ordförande och en miljösakkunnig. Delegationen ska främst pröva ärenden om nya tillstånd, omprövning av tillstånd samt ändring och upphävande av villkor för sådan verksamhet som har beteckningen B i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendena bereds av handläggare på miljövårdsenheten i samråd med ordföranden. Beslut fattas därefter av ordföranden och den miljösakkunnige, utan deltagande av någon annan.

Lars A Andersson, är ordförande i Miljöprövningsdelegationen för Dalarna.

Johan Hjerpe, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Eva Staffansson, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.

Marie Ernström, miljöenheten, Länsstyrelsen Dalarna, är miljösakkunnig.