Offentlig handling

Enligt tryckfrihetsförordningen är huvudregeln att de handlingar som kommit in till eller upprättats av Länsstyrelsen och som sedan förvaras på Länsstyrelsen, är allmänna och offentliga.

Det betyder att den som vill titta på handlingarna, också har rätt att se dem eller att få en kopia.

Sekretess

Huvudregeln om offentlighet gäller inte om en handling till följd av någon särskild sekretessbestämmelse ska vara hemlig. Den som muntligen nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om att han eller hon har rätt att få ett skriftligt beslut om det. Det skriftliga beslutet kan sedan överklagas till Kammarrätten.

Avgift

Länsstyrelsen lämnar (enligt Avgiftsförordningen 1992:191) ut upp till nio kopior utan kostnad. Tio kopior kostar 50 kronor och varje kopia därutöver 2 kronor.