Gott om grundvatten av bra kvalitet i Dalarna 

Publicerad
2011-12-20
Kategori
Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Pressrum

Nu är den årliga bedömningen av Dalarnas och Sveriges miljömål klar. Och översynen visar att Dalarna ligger bra till på flera områden. Men fortfarande krävs stora ansträngningar om alla miljömål ska kunna uppnås. Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Skogsstyrelsen ser över hur vi ligger till i miljöarbetet i länet och om miljömålen kommer att nås.

Ja 

Ett resultat är att tillgången på grundvatten som kan användas till dricksvatten god i Dalarnas län och att kvaliteten på vattnet som regel också är bra. Det som återstår är att ytterligare trygga dricksvattenförsörjningen för framtiden, fler områden behöver få skydd mot förorening av grundvattnet i form av regler som bestämmer vad marken får användas till.

Förutsättningarna för det är nu bättre än tidigare. I samarbete med kommunerna har Länsstyrelsen tagit fram vattenförsörjningsplaner för alla kommuner länet. I planerna pekas de viktigaste tillgångarna av grundvatten ut. 

För Dalarnas del handlar det om att nå 16 övergripande miljömål på lång sikt fram till 2020-2050. Fyra av dessa är redan nu uppnådda eller nästan uppnådda. Positivt är att 22 av delmålen är uppnådda, till exempel målsättningarna för att minska uttaget av naturgrus och för att minska antalet försurade sjöar och vattendrag.

Det ser också bra ut när det gäller produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i Dalarna. Efterfrågan är större än någonsin, men storkökens ekologiska inköp måste öka.

Många andra delmål har dock inte klarats inom tidsramen. Det gäller exempelvis förekomst av hudcancer och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer i fjäll, skog och vid vattendrag.

För mer information: Anita Lundmark, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
tel. 023-814 44 och 070-294 60 50
anita.lundmark@lansstyrelsen.se

Sven Jansson, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
023-817 41
sven.jansson@lansstyrelsen.se


Mer information på webben:

Det aktuella läget i allt miljömålsarbete finns på Miljömålsportalen, en webbplats som administreras av Naturvårdsverket. Där finns information för varje län:
www.miljomal.se/Sok-regionalt-miljomal/Sokresultat-Regionalt-miljomal/?t=Lan&l=20

Dalarnas egen miljömålswebb med miljöläget i Dalarna och dess kommuner, kan vara mycket användbar för research och rena reportageuppslag. Det är en bred och nyttig källa i många sammanhang:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljomal

 

Senast uppdaterad: 2011-12-20