Tillstånd/Prövning

En tillståndsprövning görs för att väga verksamhetens miljöpåverkan mot enskilda och allmänna intressen.

I miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) framgår vilka verksamhetsslag som kräver tillstånd enligt miljöbalken (prövningsnivå A och B). Prövning av verksamheter enligt miljöbalken innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Vid prövningen sker en bedömning om tillstånd kan lämnas för verksamheten samt vilka villkor som ska gälla för denna. Villkoren syftar ofta till att begränsa utsläppens omfattning och kan till exempel innebära krav på införande av reningsteknik.

Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet reglerar var en anläggning får lokaliseras, vilken verksamhet som får bedrivas vid anläggningen och verksamhetens omfattning. Vidare regleras andra förhållanden genom villkor, till exempel hur stora utsläpp av föroreningar till luft och vatten som får förekomma. Det är straffbart att bryta mot tillståndsplikten och mot villkoren i ett tillståndsbeslut. I Miljöbalkens kapitel 29 finns ett antal olika brottsrubriceringar, till exempel miljöbrott, vållande till miljöstörning och miljöfarlig verksamhet.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

En MKB görs för att beskriva de effekter på människors hälsa och miljön som en planerad åtgärd eller verksamhet får. Allmän information om MKB och länkar till aktuell lagstiftning hittar du är

 

 Kontaktpersoner

Sedigheh Abdollahi
tel: 010-22 50 272
Veronica Driberg
tel. 010-22 50 279
Johan Hjerpe
tel: 010-22 50 286
Eva Staffansson
tel: 010-22 50 305
Erik Sundqvist
tel: 010- 22 50 487
Karin Almqvist
tel: 010-22 50 472
Tanja Palmquist
tel: 010-22 50 364
Emma Knutes
tel: 010-22 50 525