Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Länsstyrelsen identifierar och kartlägger misstänkt förorenade områden, utreder betalningsansvar och verkar för genomförandet av undersökningar och åtgärder samt administrerar statliga bidrag från Naturvårdsverket för områden där ansvar saknas. Utöver detta har Länsstyrelsen tillsynsvägledning gentemot såväl allmänheten som länets verksamhetsutövare och kommuner.

Ett förorenat område är mark- eller vattenområden samt byggnader anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I Dalarnas län finns ca 4000 misstänkt förorenade områden. Anledningen till det stora antalet objekt är länets långa industrihistoria och de största problemen finns vid äldre industrier och gruvområden.  

Många äldre industriområden ligger intill vattendrag eller i centralorter vilket gör att risken för att föroreningar ska spridas ökar. Ibland är det också så att den tidigare industrimarken idag har ett helt annat användningsområde, såsom park- eller bostadsmark vilket ökar risken för att människor skall komma i kontakt med föroreningarna. Länsstyrelsen har ansvar för att identifiera dessa områden och därefter tillsammans med kommunerna, ansvariga verksamhetsutövare eller fastighetsägare se till att riskerna utreds och vid behov åtgärdas.

Prioriteringslistan

Länsstyrelsen redovisar varje år en prioriteringslista till Naturvårdsverket vilken innehåller de områden som ur miljösynpunkt bedöms utgöra störst risker i länet och därför bör prioriteras för undersökningar eller åtgärder. En del områden på listan är undersökta och föroreningar har konstaterats och vid en del områden finns bara misstankar. Listan skall därför inte ses som en lista över länets mest förorenade områden utan som ett prioriteringsverktyg för Länsstyrelsens och kommunernas arbete.

Regionalt Program och övriga rapporter

Tillsammans med prioriteringslistan presenteras årligen även ett ”Regionalt Program för efterbehandling av förorenade områden” till Naturvårdsverket. Programmet innehåller en redovisning av vad som genomförts i länet under det gångna året samt vad som planeras under de kommande. Det Regionala Programmet innehåller även en ansökan om bidrag för kommande års arbete.

Arbetet med förorenade områden har pågått aktivt sedan början av 2000-talet och en stor del av detta arbete finns samlat i rapporter.