Dalarnas miljömål och åtgärdsprogram

Dalarnas miljömål består av de nationella målen och ett regionalt framtaget åtgärdsprogram. På ett par punkter har även målen anpassats till förhållandena i Dalarna. Mål och åtgärder har utarbetats i bred samverkan och ambitionsnivån och inriktningen överensstämmer med den nationella.

Bild på Dalarnas miljömål - Miljömål 2013

Den första versionen av Dalarnas miljömål fastställdes år 2003. En reviderad version kom våren 2007 och 2013 blev den tredje versionen klar.

De styrande dokumentet för arbetet med Dalarnas miljömål består nu av två publikationer: Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013–2016. I högerspalten finns länkar till de två dokumenten.

Under 2016-2017 kommer ett nytt åtgärdsprogram tas fram och även miljömålsdokumentet kommer revideras och kompletteras med nationellt framtagna etappmål.

 

Bild på Dalarnas miljömål - Åtgärdsprogram 2013-2016

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet togs fram under perioden 2011–2013 i en dialogprocess som involverade flera hundra företrädare för olika verksamheter i länet. Arbetet med att ta fram Dalarnas miljömål 2013 och det tillhörande åtgärdsprogrammet beskrivs närmare här.

Dokumenten var utsända på remiss 26 september 2012 till 15 februari 2013. Sammanlagt 62 yttranden inkom. I högerspalten finns remissammanställningen där det framgår vad olika aktörer haft för synpunkter och hur de har beaktats.

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet följs upp årligen. Resultatet användas som underlag för den årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gör samt för olika aktörers verksamhetsplanering.

Uppföljning av miljömålen

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att rapportera till Naturvårdsverket om miljömålsarbetet i länet. Varje år görs därför en uppföljning av de 16 miljökvalitetsmålen i Dalarna som rapporteras senast den 30 november. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer då om målen kan nås, analyserar miljötillståndet och utvecklingen i miljön och beskriver miljöarbetet i länet. Resultatet av Dalarnas årliga uppföljning hittar du på sidan når vi målen i Dalarna?

Rapporteringen är ett underlag för den uppföljning som sedan görs på nationell nivå och som redovisas för regeringen.

För att beskriva miljötillståndet och faktorer som påverkar miljön används även så kallade indikatorer. Det är olika typer av "mått" som kan visa om det sker förändringar över en tidsperiod. Nationella, regionala och kommunala indikatorer hitttar du på sidan om indikatorer.

De flesta av indikatorerna har tagits fram genom ett nationellt samarbete mellan centrala myndigheter och länsstyrelsernas samverkansorgan RUS. För Dalarna finns också ett antal indikatorer som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tagit fram, så kallade länsegna indikatorer.

Uppföljningo ch indikatorer för alla län finns på Miljömål.se.

 

Denna sida har en enkel adress:
lansstyrelsen.se/dalarna/miljomal

 


Berguv. Foto: Ragnar Andersson

”Jag ser de femton nationella miljökvalitetsmålen som femton stjärnor som blinkar till oss, de har skapat en ny lyster i miljöarbetet och de ger oss hopp om att långsiktigheten ska segra över den kortsiktighetens tyranni som styr oss.”          

Jan Bergqvist, före detta ordförande i nationella Miljömålsrådet