Dalarnas miljömål

Dalarnas miljömål består av de nationella målen och ett regionalt framtaget åtgärdsprogram. På ett par punkter har även målen anpassats till förhållandena i Dalarna. Mål och åtgärder har utarbetats i bred samverkan och ambitionsnivån och inriktningen överensstämmer med den nationella.

Dalarnas miljöutmaningar

Miljöarbetet i Dalarna har gett resultat! En del skadliga ämnen i luften är i stort sett borta, användningen av naturgrus har minskat, produktionen av ekologiska livsmedel ökar stadigt och Dalarna har blivit pilotlän för grön utveckling.

Ändå finns det en hel del kvar att göra om vi till nästa generation ska kunna lämna över ett Dalarna där de stora miljöproblemen är lösta.

Det finns miljöfrågor som särskilt behöver uppmärksammas i Dalarna. Föroreningar i mark och vatten på grund av en lång industrihistoria och den unika timmerbebyggelsen är exempel på det.

De stora miljöutmaningarna är dock desamma för Dalarna som för resten av landet. Vi behöver effektivisera energianvändning och transporter. Vi behöver utveckla giftfria och resurssnåla kretslopp. Vi behöver hushålla bättre med mark och vatten och dessutom värna natur- och kulturmiljövärden.

Alla har ett ansvar för att nå miljömålen och det är viktigt att så många som möjligt blir involverade i detta arbete som samordnas av Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen.

Bild på Dalarnas miljömål - Miljömål 2013

Dalarnas miljömål och åtgärdsprogram

Den första versionen av Dalarnas miljömål fastställdes år 2003. En reviderad version kom våren 2007.

I juni 2013 blev den tredje versionen klar. Dalarnas miljömål består nu av två publikationer: Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013–2016.

I högerspalten finns länkar till de två dokumenten. Tryckta exemplar har skickats till ett antal mottagare som medverkade i revideringsarbetet. Enstaka exemplar kan även beställas från Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.

Bild på Dalarnas miljömål - Åtgärdsprogram 2013-2016

Hur åtgärdsprogram-met har tagits fram

Åtgärdsprogrammet för Dalarnas nya miljömål har tagits fram under perioden 2011–2013 i en dialogprocess som har involverat flera hundra företrädare för olika verksamheter i länet. Arbetet med Dalarnas nya miljömål och det tillhörande åtgärdsprogrammet beskrivs närmare under Hur åtgärdspro-grammet har tagits fram i vänsterspalten.

Dokumenten var utsända på remiss 26 september 2012 till 15 februari 2013. Sammanlagt 62 yttranden inkom. I högerspalten finns remissammanställningen där det framgår vad olika aktörer haft för synpunkter och hur de har beaktats.

 

Uppföljning av miljömålen

Det nya åtgärdsprogrammet kommer att följas upp. Resultatet ska användas som underlag för den årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gör och för olika aktörers verksamhetsplanering.

Uppföljningen av åtgärderna kommer att göras sektorsvis enligt den struktur med 10 samhällssektorer och 11 sektorsövergripande områden som finns i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen har tagit fram en intern plan med rutiner för hur detta ska ske och hur ansvaret är fördelat inom Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att rapportera till Naturvårdsverket om miljömålsarbetet. Varje år görs därför en uppföljning av miljökvalitetsmålen i Dalarna som rapporteras senast den 30 november. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer då om målen kan nås, analyserar miljötillståndet och utvecklingen i miljön och beskriver miljöarbetet i länet.

Rapporteringen är ett underlag för den uppföljning som sedan görs på nationell nivå och som redovisas för regeringen.

Resultatet av Dalarnas årliga uppföljning finns på Miljömål.se.

För att beskriva miljötillståndet och faktorer som påverkar miljön används så kallade indikatorer. Det är olika typer av ”mått” som kan visa om det sker förändringar över en tidsperiod. (se Vad är en indikator? till höger för mer information).

De flesta av indikatorerna har tagits fram genom ett nationellt samarbete mellan centrala myndigheter och länsstyrelsernas samverkansorgan RUS. För Dalarna finns också ett antal indikatorer som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har tagit fram, så kallade länsegna indikatorer. Länkar till indikatorerna finns under Data och dokument > Indikatorer i vänsterspalten.

 

Denna sida har en enkel adress:
lansstyrelsen.se/dalarna/miljomal

 


Berguv. Foto: Ragnar Andersson

”Jag ser de femton nationella miljökvalitetsmålen som femton stjärnor som blinkar till oss, de har skapat en ny lyster i miljöarbetet och de ger oss hopp om att långsiktigheten ska segra över den kortsiktighetens tyranni som styr oss.”          

Jan Bergqvist, före detta ordförande i nationella Miljömålsrådet  

 Interna länkar