GREEN 2020 – gränslöst energisamarbete

GREEN 2020 – Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark - har pågått i över 7 år. En sammanfattning och summering av projektet finns i handboken för energifrågor på skidanläggningar.

Snökanon. Foto: Anna Lindström

Syftet med GREEN 2020 har varit att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020. Projektet har verkat med de största destinationerna inom Skandinaviens största skidområde. Genom ett nära samarbete har studier, kartläggningar och pilottester på destinationerna blandats med seminarier, studieresor, utbildningar och möten. Det har gjort att samtliga skidanläggningar har investerat både arbetstid och pengar för att kunna genomföra flera åtgärdsförslag som framkommit inom ramen för GREEN 2020.  

Diskussion utan konkurrens

Under de första åren av GREEN projektet arbetade vi främst med representanter ur ledningsgruppen på destinationerna. De fick en fördjupad kunskap och insikt i energifrågans komplexitet och det skapades en mötesplattform där destinationerna kunde samlas och diskutera ömsesidiga problem och lösningar kring energifrågan utan att i stunden konkurrera med varandra.

Engagemang gav idéer

Inom GREEN 2020 har vi fortsatt att vidareutveckla denna arbetsmetod inom destinationerna genom att inkludera de som dagligen direkt och indirekt arbetar med energifrågan, främst drift- och teknikpersonal på olika nivåer. Effekten har blivit att ledningen känner att personalen blivit än mer engagerad, ambitiös och kommer med egna utvecklingsidéer. Personalen känner att ledningen har fått en större teknisk förståelse för just deras verksamhetsdel i helheten och att de blir bättre hörda och får större genomslag för sina utvecklingsidéer.

Tydliga effekter

Införandet och genomförandet av många GREEN 2020 resultat, innebär för destinationerna oftast en stor investering med relativt långa pay-off tider. Det gör att det är svårt att inom tidsramen för projektet fånga upp effekterna. Men den inspirationen till vidareutveckling av dessa aktiviteter, från främst energikartläggningarna och studieresorna, har gett tydliga effekter och lett till flera ringar på vattnet.

Nya aktiviteter

Destinationerna har vidare själva tagit initiativ till att bland annat utveckla nya aktiviteter - mountainbike-leder, byte av back- och längdskidspårs belysning, nybyggnation av dammar på hög höjd, gått vidare med nya avfallskoncept, utvecklat och utökat kollektivtrafiken inom anläggningarna, installerat olika styrsystem i stugor och hytter, ansökt om nationella investeringsbidrag, ombyggnation av fastigheter samt övergång till förnybar energi, olika certifieringsarbeten samt införandet av ett helt CSR arbete på skidanläggningen.

Bidragit till utveckling

Mycket har hänt och mycket fortsätter att hända och det är svårt att veta vad som tillkommer som ett resultat av just GREEN 2020. Projektet kan inte ta åt sig hela äran av alla initiativ - ringar på vattnet - som nu sker i fjällregionen. Vi känner ändå - och destinationerna uttrycker i utvärderingar - att projektet starkt har bidragit till denna positiva hållbara utveckling.   

Handbok för inspiration

Som en summering av alla studier, kartläggningar, tester, utbildningar, seminarier, resor och möten vi haft inom både GREEN och GREEN 2020 projekten sammanställdes en handbok för energifrågor på skidanläggningar. Den innehåller en kortfattad beskrivning av utmaningar, åtgärdsförslag och nyckeltal inom de största energiområdena på en skidanläggning. Vår förhoppning är att den kan användas som en ögonöppnare, kom ihåg lista och inspiration för främst personalen på skidanläggningarna som dagligen arbetar med energifrågan – direkt eller indirekt.

Här kan du ladda ner dokumentet

GREEN 2020, Länsstyrelsen Dalarna.pdf

GREEN 2020 - Länsstyrelsen Dalarna.epub

GREEN 2020 - Slutrapport.pdf

GREEN - Slutrapport.pdf

De destinationer som har deltagit är Idre fjäll, Kläppen Ski Resort, Stöten i Sälen samt SkiStar Sälen och SkiStar Trysil. Älvdalens kommun och Malung-Sälens kommun har deltagit och Länsstyrelsen Dalarna och Trysil Kommune har varit projektägare.   

Har ni frågor eller önskar några specifika rapporter som tagits fram under GREEN 2020 projektet, kontakta projektledare Anna Lindström.