Dalarna - Pilotlän för grön utveckling

Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. Länsstyrelsen och Region Dalarna har i samråd med andra aktörer arbetat fram en lägesrapport med aktivitetsplan.

Pilotlän Dalarna ska med innovativa arbetssätt, helhetssyn och hållbart tillväxtfokus engagera hela Dalarna i genomförandet av länets klimat- och energistrategi.

Dalarnas utnämning till pilotlän för grön utveckling är ett viktigt strategiskt verktyg för att nå ökat engagemang och mer genomförande, så att det blir lättare att nå länets energi- och klimatmål. Utnämningen ger även länet en status som kan och bör nyttjas för att väcka intresse och skapa ytterligare resurser.   

Målet med Pilotlän Dalarna är att stärka genomförandet av Dalarnas klimat- och energistrategi och visa hur energi- och klimatomställningen är möjlig. Samtidigt ska Pilotlän Dalarna visa att omställningen skapar ekonomiskt tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Arbete och resultat ska visa vägen och inspirera andra. Genomförandet av klimat- och energistrategin är en central del av det regionala miljömålsarbetet.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 26 augusti 2010 att utse Dalarna till pilotlän för en grön utveckling. Det var på ett seminarium i Falun den 19 mars som miljöminister Andreas Carlgren berättade att han avsåg att utnämna Dalarna till pilotlän:

"Dalarna går före trots att en stor andel av den svenska basindustrin finns här. Dalarna har insett fördelarna med omställningen till en grön ekonomi och räknar med att det långsiktigt kommer att ge flera tusen arbetstillfällen. Länsstyrelsen i Dalarna antog redan 2006 ett energiprogram med höga ambitioner. Enligt deras egna beräkningar i Dalarnas Klimat- och energistrategi kommer de att producera så mycket förnybar el att länet blir självförsörjande och får ett överskott på 6 TWh till år 2050", säger Andreas Carlgren.

En utökad samverkan mellan Dalarna och Miljö- och Näringsdepartementen ska visa på den nyckelroll länen har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet.

"Sverige är inte störst - men kan vara först. Vi har engagerad befolkning och näringsliv som vill ligga i frontlinjen. Avgörande är framväxandet runt om i landet av ny företagsamhet, som bygger på ny teknik och nya lösningar. Erfarenheter och exempel, som här i Dalarna, som vi kan visa upp för omvärlden."