Översvämning

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen i länet. Under den så kallade vårfloden kan en snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Skydda dig och din fastighet mot översvämning

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Mer Information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på din säkerhet.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas

Vänd dig till kommunen om du har frågor om risken för översvämning där du bor eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga översvämning.

Översvämningsrisker i länet

De mest översvämningsdrabbade områdena i länet ligger utmed Västerdalälven, Svärdsjövattendragen och Faluån, men även andra delar av Dalälvssystem drabbas återkommande av översvämningar. I Ludvika och Smedjebackens kommuner finns översvämningskänsliga områden längs Kolbäcksån med tillhörande sjösystem.

Läs mer om inträffade översvämningar i länet i Länsstyrelsens pm Dalarna svämmar över från 2012. För tätorterna i Falun, Vansbro och Malung har riskhanteringsplaner tagits fram inom arbetet med översvämningsdirektivet

Kartor med områden som kan svämma över

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en översiktlig översvämningskartering med kartor som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. Kartorna finns på MSB:s hemsida.

Dessutom har Dalälvens Vattenregleringsföretag tagit fram en översvämningskartering för dammbrott och höga flöden i Dalälven. Översvämningskarteringen är ett underlag för att utveckla beredskapsplaneringen för dammbrott och översvämningar i Dalälven. Översvämningskarteringen för 100-årsflöde, högsta beräknade flöde och maximal vattenutbredning vid dammbrott hitta i Länsstyrelsens karttjänst.

Karttjänsten förutsätter webbläsartillägget Silverlight, vilket begränsar vilka webbläsare och operativsystem som du kan titta på webbgiset i. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”

Länsstyrelsens roll vid översvämningar

När det finns risk för översvämning i de större vattendragen följer Länsstyrelsen utvecklingen för att kunna agera om det finns behov av samordning. Med hjälp av information från SMHI och Dalälvens Vattenregleringsföretag, informerar Länsstyrelsen under vårflod och höga flöden om vattensituationen i länet. Information om prognoser och flödessituationen finns på SMHI:s och Vattenregleringsföretagets webbplatser.

Länsstyrelsen samordnar Älvgruppen som arbetar för att minska konsekvenserna av höga flöden. För att läsa mer om älvgruppen kan du antingen klicka på länken ovan eller gå in under rubriken "Samverkan i dalarna" i menyn till vänster.

Vanliga frågor och svar om översvämningar