Översvämning

Översvämningar kan drabba stora delar av länet eller landet samtidigt och kan medföra behov av samordning av information, åtgärder och resurser.

När det finns risk för översvämning i de större vattendragen följer Länsstyrelsen utvecklingen för att kunna agera om det finns behov av samordning. Med hjälp av information från SMHI och Dalälvens Vattenregleringsföretag, informerar Länsstyrelsen under vårflod och höga flöden om vattensituationen i länet. Information om prognoser och flödessituationen finns på SMHI:s och Vattenregleringsföretagets webbplatser.

Länsstyrelsen samordnar Älvgruppen som arbetar för att minska konsekvenserna av höga flöden. För att läsa mer om älvgruppen kan du antingen klicka på länken ovan eller gå in under rubriken Samverkansorgan i menyn till vänster.

 I PM Dalarna svämmar över kan du läsa om erfarenheter från översvämningar som inträffat i Dalarna 1901-2010.

Kartor med områden som kan svämma över

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en översiktlig översvämningskartering med kartor som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. Kartorna finns på MSB:s hemsida.

Dessutom har Dalälvens Vattenregleringsföretag tagit fram en översvämningskartering för dammbrott och höga flöden i Dalälven. Översvämningskarteringen är ett underlag för att utveckla beredskapsplaneringen för dammbrott och översvämningar i Dalälven.

Översvämningskarteringen för 100-årsflöde, högsta beräknade flöde och maximal vattenutbredning vid dammbrott kan du också hitta i Länsstyrelsens karttjänst.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Information om hur du kan skydda dig vid översvämning hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Beredskap för dammbrott

Kommunerna längs Dalälven, Dalälvens Vattenregleringsföretag, dammägare och länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Uppsala har tillsammans arbetat fram en plan för hur de olika organisationerna ska samarbeta vid dammbrott i Dalälven. Här kan du läsa mer om vad som händer vid ett dammbrott och om beredskapsplaneringen.