Dammbrott

I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten. Men, om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.
 

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar.

Kommunerna längs Dalälven, Dalälvens vattenregleringsföretag, dammägare och länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Uppsala har tillsammans arbetat fram en plan för hur de olika organisationerna ska samarbeta vid dammbrott i Dalälven. En viktig del i arbetet med att ta fram beredskapsplanen har varit att samordna rutiner för larm och åtgärder, kartläggning av riskområden och planer för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen där vattenytan tillfälligt kan höjas flera meter.

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 3 timmar innan vattnet når Älvdalens Kyrkby och omkring ett dygn innan vattnet når Avesta i Södra Dalarna. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som skulle kunna översvämmas vid ett stort dammbrott i Dalälven.

Om det blir ett stort dammbrott i älven kan stora områden översvämmas och behöva utrymmas. Viktiga samhällsfunktioner såsom vägar, järnvägar, broar, el och tele kan slås ut eller skadas allvarligt.

Vad ska du göra om en damm brister?

Kommunerna längs Dalälven har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram en plan för utrymning av riskområden vid dammbrott. På kommunernas hemsidor kan du läsa om vad du ska göra om det bli ett dammbrott som påverkar dig. Se länkar till kommunernas information i listan till höger på sidan.

Så här kan Dalälven svämma över vid dammbrott

Översvämningens omfattning vid ett dammbrott beror på vilken damm det gäller och den aktuella flödessituationen i älven. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se den största vattenutbredning som dammbrott beräknas kunna leda till.

Dammbrott maximal vattenutbredning

Så får du reda på att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i vissa tätorter genom signalen ”Viktigt meddelande”. Om du hör flera 7 sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i två minuter. När du hör varningssignalen ska du gå inomhus, slå av ventilation, stänga fönster och lyssna på radions P4. Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet. Fyra gånger om året, första måndagen i månaden klockan 15.00, testas signalen. Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Nytt varningssystem på gång

Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområden vid ett dammbrott, men kraftindustrin och berörda myndigheter arbetar med att ta fram ett system för särskild varning vid dammbrott. Planen är att ett varningssystem ska införas i områden där det finns behov av snabb varning om en damm skulle brista. Läs mer på Elforsk.se.

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Översvämning utan dammbrott

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm brister. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden. Här kan du läsa mer om höga flöden och översvämning.