Våld i nära relationer

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag inom området våld i nära relation under åren 2012-2017. Uppdraget genomförs i samverkan med Socialstyrelsen. Enligt uppdraget ska länsstyrelserna bland annat tillhandahålla regionalt kompetensstöd genom att stödja kommunerna i att tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, utbildningsmaterial, meddelandeblad och annat metodstöd inom området våld i nära relation.

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen vill uppnå att

  • våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är lika självklara målgrupper i socialtjänstens arbete som andra (barn & unga, äldre, missbrukare m.fl.)
  • minimera risken för rättsosäkerhet i stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
  • underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och ideella föreningar.

Länk till Socialstyrelsens metodstöd i arbetet mot våld i  nära relationer

Teman under

Vi har haft utbildningsdagar och lärandecirklar med flera olika teman:

- Handbok våld
- Pappor med våldsproblematik och Handbok våld från Socialstyrelsen. 
- När barn upplever våld i familjen.
- Våldsutsatt med funktionsnedsättning och handbok Sällan Sedda från Socialstyrelsen.
- Våldsutsatt med missbruks- och beroende problematik och handbok Skylla sig själv från Socialstyrelsen.
- Hedersrelaterat våld och förtryck
- Könsstympning (i samarbete med Rädda Barnen)
- Våld mot äldre
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid våld i nära relationer
- Barn som bevittnat våld och trauma
- Riskbedömning i arbetet med våld i nära relationer; Freda bedömningsmetoder. Freda bedömningsmetoder är tänkt att för den professionella utgöra ett komplement i det övriga bedömningsarbetet.

Syftet med Freda är att:

-Stödja socialtjänsten i att identifiera våldsutsatthet
-Stödja val av insatser
-Stödja utredningen av risk för fortsatt utsatthet