Människohandel för sexuella ändamål och prostitution

Länsstyrelsen i Dalarnas län har regeringens uppdrag att genomföra insatser för stärkt regional samverkan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt öka skyddet och stödet till utsatta.

Ett mål är att informera om prostitution och människohandel för sexuella ändamål, om gällande lagstiftning och vart man kan vända sig om man tror att någon är utsatt. I samverkan med polisen har länsstyrelsen med det syftet genomfört utbildningar för deltagare från branscher som kan komma i kontakt med prostitution och människohandel. Utbildning har även genomförts för deltagare från kommunernas socialtjänst, sjukvården och ideella organisationer, vilka kan komma i kontakt med personer utsatta i prostitution och människohandel.

Myndighetssamverkan för personer utsatta för människohandel och prostitution

I Dalarnas län har vi hittills haft få ärenden som rör människohandel och prostitution. Det är viktigt att vi ökar vår beredskap att kunna hantera den typen av ärenden på ett bra sätt. Ett dokument om myndighetssamverkan har därför tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av Dalarnas Länsgrupp mot våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet med dokumentet är att ge stöd till aktörer i Dalarnas län som kan komma i kontakt med ärenden med koppling till människohandel och prostitution. Operativ samverkan mellan myndigheter är en viktig förutsättning för att tillgodose den brottsutsattas behov och för att skapa bättre förutsättningar när det gäller utredning av brottet. Dokumentet innehåller en övergripande bild av området människohandel, koppleri och prostitution, om olika myndigheters ansvar samt hur man kan arbeta och samverka i denna typ av ärenden.

Du kan läsa dokumentet i dess helhet till höger.

Människohandel med barn och unga

Hur identifierar man barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet?

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

http://nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga

Misstänker du människohandel? Ring Nationella sekretariatet mot människohandel och prostitution!

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel. Vår funktion är att effektivisera samverkan och se till att du får stöd i handläggningen/utredningen av experter inom området. Har du frågor eller funderingar, ring eller mejla oss på nationella sekretariatet mot prostitution och människohandel: 010-223 11 40

E-post: nmt.stockholm@lansstyrelsen.se

Skydda barnen mot grooming!

Informationsblad med tips om var du hittar information för att förebygga så kallad grooming, det vill säga förberedelse till sexbrott via internet. Informationsblad grooming.