Jämställdhet 

Bild på grusväg
I Sverige finns inga formella hinder för jämställdhet, så vad ligger egentligen i vägen? Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hamnar vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.

Länsstyrelserna twittrar tillsammans om jämställdhet, genus, omvärldsbevakning och kommande jämställdhetsarrangemang.

Länsstyrelsernas gemensamma hemsida Jämställda län

 

En sida med information om länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, om vårt uppdrag och om hur vi arbetar med jämställdhet. www.jamstalldalan.se

 

Webbportalen Jamstall.nu

Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 www.jamstall.nu

Kontakta oss

Kerstin Bergman
Särskilt sakkunnig jämställdhetsfrågor
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
Kerstin punkt Bergman snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Bergman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250425
076-1481566
Syvonne Nordström
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
Syvonne punkt Nordstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Syvonne punkt Nordstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250453