Nu kan du söka utvecklingsmedel! 

För att skapa och förbättra beredskap och mottagningskapacitet i länen och för att främja regional samverkan får länsstyrelserna lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund enligt 37 § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122). För ändamålet disponerar länsstyrelserna 40 miljoner kronor nationellt under 2014.

Utveckling
Foto: Mostphotos

Extra ersättning för att underlätta bosättning (§ 37 plus - nationella medel)

 

Ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd bor kvar i Migrationsverkets asylboenden i väntan på kommunplacering. För att påskynda och underlätta bosättningen har riksdagen den 11 juni 2014 beslutat att ställa 20 miljoner till nationellt förfogande under 2014 till länsstyrelserna. Utöver att underlätta bosättningen kan medlen användas till insatser som syftar till att undanröja hinder för ett ökat mottagande.

Villkor för att medel ska kunna beviljas är att insatsen ska ge sökande kommun möjlighet att snabbt öka sitt mottagande av anvisade nyanlända. Insatser som väntas ge en kraftig ökning av mottagandet kommer därför att prioriteras. Insatser som omfattas är exempelvis:

- Ombyggnationer

- Förstärkt kollektivtrafik

- Personalförstärkningar

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Dalarna senast den 29 augusti, den 29 september och den 29 oktober. Ansökan finner du till höger tillsammans med vägledning till ansökan under rubriken "Ansökan § 37 PLUS".

Ansökningarna handläggs därefter nationellt samordnat vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. Ansökningarna kommer att prövas månadsvis så länge medel finns tillgängliga med början i september 2014.

Observera! För att öka chanserna till beviljande av medel bör eventuella ansökningar inkomma till den 29 augusti. Detta för att omfattas av den första ansökningsomgången då ansökningar inkomna senare endast prövas i den mån medel återstår.

 

Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan (§ 37 - regionala medel)

Prioriterade insatser år 2014

Länsstyrelserna kommer att särskilt prioritera insatser som syftar till att öka kommunernas mottagningskapacitet. Länsstyrelsen i Dalarnas län har tilldelats 1,9 miljoner och prioriterar utöver den nationella lydelsen insatser som:

- Främjar kvinnors delaktighet och etablering i samhället och på arbetsmarknaden

- Motverkar rasism och främlingsfientlighet

Observera att endast nyanlända, det vill säga kommunmottagna med uppehållstillstånd inklusive ensamkommande barn med uppehållstillstånd omfattas av förordningen, inte asylsökande.

Beviljade medel kan användas för insatser mellan åren 2014-2016 och kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av exempelvis EU-projekt.

Ansökningsperiod och blanketter

Sista ansökningsdag är 30 juni 2014. Observera att ansökningshandlingarna ska ha inkommit skriftligen till länsstyrelsen senast samma dag.

Blanketter för ansökan, delrapportering och slutrapportering hittar du till höger på sidan. Här finns även vägledning och instruktioner som är bra att läsa igenom innan du fyller i blanketterna.

Fråga om ersättning ska vara slutligt avgjord av Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2014.

Har du en projektidé?

Hör gärna av dig till oss för att diskutera projektuppslag eller vid frågor inför ansökningsförfarandet. Självklart finns vi även tillgängliga för rådgivning och avstämning under projektets gång.

Ansökningstiden är nu avslutad.

Alla beviljade projekt kommer att publiceras på hemsidan.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

 

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Insatser som sker med idéburna sektorn prioriteras. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll, till exempel genom att fler överenskommelser om integration med civila sektorn kommer till stånd.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.  

Under 2014 disponerar länsstyrelserna sammantaget 21 miljoner kronor för ändamålet. 

Berörd länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar sedan beslut om ersättning efter ansökan senast den 20 augusti 2014.

Ansökningstiden är nu avslutad. 

Alla beviljade projekt kommer publiceras på länsstyrelsernas gemensamma webbplats via denna länk.

 

Kontakta oss

Theres Björn
Handläggare
Beredskapsfunktionen, mänskliga rättigheter
theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se¤theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250428
070-6081574