Ansök om medel och bidra till etablering av nyanlända och ensamkommande barn

Utveckling

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagnings-kapaciteten i kommunerna 2016-2017

 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

 

Extrautlysning § 37a - Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Under 2016 har 25 miljoner extra tillförts dessa medel varav Dalarnas län har tilldelats 1 220 000 kronor. I enlighet med vårändringsbudgeten ska medlen kunna sökas för insatser som primärt riktar sig till asylsökande. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Medel kan exempelvis beviljas till kommuner som tillsammans med det civila samhällets organisationer planerar att erbjuda meningsfulla insatser för asylsökande, exempelvis samhällsinformation som betonar vikten av jämställdhet och demokrati (prop. 2015/16:99).

Inriktning och prioritering:

Insatser som uppfyller följande kriterier kommer vid handläggning att prioriteras:

 • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
 • Insatser där kontakt med samarbetspart är etablerad

  Där samarbetsparter framgår i ansökan ska det tydliggöras att kontakten är etablerad. Detta görs via särskilt intyg undertecknat av samarbetspart (se bilaga 3).
 • Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet

Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera län och bidrar till metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och välfungerande arbetssätt och metoder.

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län via dalarna@lansstyrelsen.se och ska ha inkommit senast den 7 oktober 2016.

Ansökningsblankett finns tillgänglig på www.lansstyrelsen.se/integration.

 

 

Extrautlysning § 37 - Insatser och samverkan som bidrar till att skapa beredskap och underlätta etableringen 2016-2017

I den vårändringsbudget som riksdagen fattade beslut om den 21 juni 2016 tillfördes ytterligare medel för att skapa beredskap och underlätta etableringen. De tillförde medlen ska lysas ut och utbetalas under 2016. De medel som tillförts, totalt 40 miljoner kronor, är inriktade mot samarbete med privata hyresvärdar samt insatser riktade mot ensamkommande barn.

Länsstyrelsen i Dalarnas har tilldelats ytterligare 1 760 000 kronor att fördela enligt § 37 2010:1122.  

 

Inriktning och prioritering för utökning av medel:

Länsstyrelsen får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. För 2016 är insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer prioriterade. 

Utöver ovanstående inriktning kommer Länsstyrelsen i enlighet med vårändringsbudgeten att prioritera:

 • Insatser som är särskilt riktade till kommuner som vill underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända
  En av utmaningarna för kommunerna i arbetet med att ta emot nyanlända är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning. Ett sätt för kommunerna att klara denna uppgift är att förmedla eller på andra sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder. Medlen syftar därför till att stödja de kommuner som vill utveckla sin verksamhet för att underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända.
 • Insatser som är särskilt riktade mot asylsökande ensamkommande barn

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna för mottagande av nyanlända och av ensamkommande barn. Det stora antalet asylsökande ensamkommande barn innebär att det finns ett stort behov av insatser som är särskilt inriktade på ensamkommande barn. Då de ensamkommande barnen tas emot i kommunen när de är asylsökande och sedan vanligtvis stannar kvar i kommunen om de beviljas uppehållstillstånd kan medlen användas för insatser för beredskap och kapacitet som avser både asylsökande och nyanlända ensamkommande barn (prop. 2015/16:99).

Ansökan

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Dalarnas län via dalarna@lansstyrelsen.se och ska ha inkommit senast den 27 oktober 2016.

 

 

Ansökningstiden för ordinarie §37 och §37a medel har gått ut.

 

Inriktning och prioritetsgrunder 2016  

För 2016 ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser som via samverkan väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Nytt för i år är den starkare betoningen på samverkan. Bakgrunden till prioriteringsgrunden är bland annat den nya lagstiftning, den så kallade bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016 och som gör det obligatoriskt för Sveriges kommuner att ta emot nyanlända på anvisning.                      

Samverkan kan ske mellan kommuner, mellan kommun och civilsamhälle eller mellan kommun och annan myndighet.

Samverkan kan ha som syfte att arbeta fram effektiva och kvalitativa metoder för att öka samhällets beredskap för mottagande av nyanlända.

Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera. Beredskap kan till exempel handla om kunskap, vilja och organisatorisk förmåga.

Mottagningskapacitet kan till exempel handla om vilka hinder som finns i mottagandet vad gäller bostäder, praktik, utbildning och arbete.  

Insatser som underlättar bosättning kan även vara byggnationer, kollektivtrafik eller transporter, inventering av bostadsmarknaden eller andra insatser som underlättar bosättningsprocessen.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer därutöver att prioritera insatser som underlättar kvinnors inträde och etablering i samhället och på arbetsmarknaden.    

Målgruppen för insatserna 2016  

Målgruppen för insatserna 2016 är nyanlända personer med uppehållstillstånd. Insatser kan även vara riktade till målgruppen ensamkommande barn med uppehållstillstånd.    

Medel  

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2016-2017 och om det är särskilt angeläget även 2018. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2016. 

Länsstyrelsen beviljar inte medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kommunikation och kontorsutrustning.    

Ansökan  

Ansökan görs på blankett som finns i högerspalten, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.  

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den 25 maj 2016.    

Beslut och utbetalning  

Beslut meddelas sökande senast den 20 juni 2016.   Utbetalning av medlen sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Prioriterade insatser under 2016 är:

 • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
 • Insatser där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
 • Insatser där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn samt
 • Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet  

Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera kommuner och bidrar till metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och väl fungerade arbetssätt och metoder.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2016 och 2017, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetår 2016.  

Under 2016 disponerar länsstyrelserna sammantaget 51 miljoner kronor för ändamålet. Dalarnas län har tilldelats 2 430 000 kr.

Sista ansökningsdag är 9 maj 2016.

Beviljade projekt kommer publiceras här på länsstyrelsernas gemensamma webbplats