Nu kan du söka utvecklingsmedel! 

För att skapa och förbättra beredskap och mottagningskapacitet i länen och för att främja regional samverkan får länsstyrelserna lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund enligt 37 § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122). För ändamålet disponerar länsstyrelserna 40 miljoner kronor nationellt under 2014.

Flickor i Jordanien
Foto: Rusmira Pérez Dervisic

Prioriterade insatser år 2014

 

Länsstyrelserna kommer att särskilt prioritera insatser som syftar till att öka kommunernas mottagningskapacitet. Länsstyrelsen i Dalarnas län har tilldelats 1,9 miljoner och prioriterar utöver den nationella lydelsen insatser som:

- Främjar kvinnors delaktighet och etablering i samhället och på arbetsmarknaden

- Motverkar rasism och främlingsfientlighet

Observera att endast nyanlända, det vill säga kommunmottagna med uppehållstillstånd inklusive ensamkommande barn med uppehållstillstånd omfattas av förordningen, inte asylsökande.

Beviljade medel kan användas för insatser mellan åren 2014-2016 och kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av exempelvis EU-projekt.

Ansökningsperiod och blanketter

Sista ansökningsdag är 31 juni 2014. Observera att ansökningshandlingarna ska ha inkommit skriftligen till länsstyrelsen senast samma dag.

Blanketter för ansökan, delrapportering och slutrapportering hittar du till höger på sidan. Här finns även vägledning och instruktioner som är bra att läsa igenom innan du fyller i blanketterna.

Fråga om ersättning ska vara slutligt avgjord av Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2014.

Har du en projektidé?

Hör gärna av dig till oss för att diskutera projektuppslag eller vid frågor inför ansökningsförfarandet. Självklart finns vi även tillgängliga för rådgivning och avstämning under projektets gång.

Flyktingguider § 37a

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Insatser som sker med idéburna sektorn prioriteras. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll, till exempel genom att fler överenskommelser om integration med civila sektorn kommer till stånd.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.  

Under 2014 disponerar länsstyrelserna sammantaget 11 miljoner kronor för ändamålet. Nyligen aviserade regeringen att den vill tillföra ytterligare 10 miljoner kronor. Länsstyrelserna kommer i så fall att under 2014 disponera 21 miljoner kronor för verksamheten med flyktingguider och familjekontakter. Beslut om detta väntas i riksdagen i början av maj månad.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning efter ansökan. Berörd länsstyrelse kommer att ges tillfälle att yttra sig.   Fråga om ersättning ska vara slutligt avgjord av Länsstyrelsen senast den 30 juni 2014.

Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2014 och 2015, men ersättning måste vara beviljad och utbetald under budgetåret 2014. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, 791 84, theres.bjorn@lansstyrelsen.se och ska ha kommit in senast 15 maj 2014.   Ansökan görs på blanketten som återfinns i högerspalten. Här finns också en vägledning till ansökan. Ansökningsblankett finns också tillgänglig på www.lansstyrelsen.se/integration.  

 

Pågående § 37-projekt (perioden 2013-2015)

 

Länsstyrelsen fick under vårens ansökningsperiod in 8 kompletta ansökningar motsvarande ett belopp på cirka 5,1 miljoner kronor. Av dessa fick fem bifall:

Hedemora kommun, ”Integration av nya svenskar”, 640 000 kronor, tidsperiod augusti 2013-december 2015. Projektet avser att öka möjligheten för integration och ökad bosättning genom förbättrade kommunikationer på helger mellan landsbygden och Hedemora tätort. Kontaktperson Kjell Rosén.

Falu kommun, ”Föreningslots”, 440 000 kronor, tidsperiod hösten 2013-december 2014. Projektet ska testa möjligheten att använda föreningslivet som en komponent i etableringen i samhället för nyanlända barn- och flyktingungdomar. Kontaktperson Amel Mujic.

Falu kommun, ”Ett samhälle för alla”, 130 000 kronor, tidsperiod hösten 2013-december 2014. Kompetenshöjande insatser kring integration och flyktingmottagande. Kontaktperson Amel Mujic.

Mora kommun, ”Underlätta barn och ungdomars introduktion i skolan och i det övriga samhället”, 390 000 kronor, tidsperiod november 2013-februari 2015. Projektet ska bland annat testa att starta upp och driva en IT-baserad modersmålsundervisning. Kontaktpersoner Inga-Lena Spansk och Maria Eriksson.

Orsa kommun, ”Studiecirkel för lärare kring ’Stärk språket-stärk lärandet’”, 200 000 kronor, tidsperiod 2013-2015. Språk- och kunskapsutvecklande insats för sva-lärare. Kontaktpersoner Birgitta Toms och Anna Björk.

 

Pågående § 37a-projekt (perioden 2013-2015)

 

Länsstyrelsen fick under vårens ansökningsperiod in tre kompletta ansökningar motsvarande ett belopp på cirka 564000 kronor. Till en summa av totalt 317840 fick två bifall:  

Leksands kommun, ”Flyktingguider till nyanlända flyktingar”, 107 840 kronor, tidsperiod hösten 2013-hösten 2014. Svenska kyrkans församlingar Leksand, Falun och Gagnef rekryterar och utbildar flyktingguider i syfte att motverka främlingsfientlighet, underlätta etablering i samhället och skapa nätverk. Projektet sker i samarbete med Falu och Gagnefs kommuner. Kontaktperson Tomas Nylén.  

Rättviks kommun, ”Mentorprogram”, 210 000 kronor, tidsperiod november 2013-juni 2014. Projektet ska genom ett strukturerat mentorsprogram skapa utökade sociala nätverk mellan ensamkommande barn och resten av samhället. Kontaktperson Kenneth Estvind.

 

Pågående § 37-projekt (perioden 2012-2014)

 

Länsstyrelsen fick till denna ansökningsperiod in 12 kompletta ansökningar motsvarande drygt 9,9 miljoner kronor. Av dessa fick fem bifall:

Säters kommun, "Koordinering av yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan", 880 000 kronor, tidsperiod december 2012-november 2013. Kontaktpersoner Karin Åberg och Marianne Lindblå.

Malung-Sälens kommun, "Åtgärder som syftar till att underlätta nyanländas bosättning", 121 000 kronor, tidsperiod januari 2013-december 2013. Filmerna Boguiden och sopsorteringsguiden ska produceras och finnas tillgängliga på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och ryska. Kontaktperson Karin Ek-Lissbol.

Hedemora kommun, "Dagkollo", 100 000 kronor, tidsperioden sommaren 2013. Insatsen ska främja möjligheten till fritidsaktiviteter för barn som väntar på kommunplacering och saknar möjligheter till sysselsättning på sommaren. Kontaktperson Lars Westlund.

Avesta kommun, "Behovsinventering/kartläggning av utrikesfödda barn/ungdomar i grundskola och gymnasium", 388 400 kronor, tidsperiod november 2012-maj 2013. Kontaktperson Omar Famara Touray.

Älvdalens kommun,"Interkulturell fördjupning i skolan för personal från förskoleklass till och med högstadiet", 280 000 kronor, tidsperiod januari 2013-december 2013. Kontaktpersoner Maria Johnsson och Marit Beronius.

Kontakta oss

Theres Björn
Handläggare
Beredskapsfunktionen, mänskliga rättigheter
theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se¤theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250428