Nu kan du söka utvecklingsmedel! 

Utveckling
Foto: Mostphotos

Ersättning för kommuner i samband med flyktingmottagande (§ 37)

Insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 2015-2016.

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

Under förutsättning att beslut fattas har länsstyrelserna 60 miljoner att fördela 2015.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kan fördela minst 2,41 miljoner kronor av dessa.

Inriktning och prioriteringsgrunder

För 2015 ska insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet ges särskilt hög prioritet. Insatser som underlättar bosättning kan till exempel vara byggnationer, kollektivtrafik eller transporter, inventering av bostadsmarknaden och insatser som underlättar bosättnings-processen. Beredskap kan till exempel handla om kunskap, vilja och organisatorisk förmåga. Mottagningskapacitet kan till exempel om handla om vilka hinder som finns i mottagandet vad gäller bostäder, praktik, utbildning och arbete.

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer därutöver att prioritera insatser som:

  • Främjar nyanlända elevers utbildningsvillkor genom samverkan och samordning (exempelvis kompetenshöjande insatser, metodspridning eller erfarenhetsutbyte)
  • Främjar kvinnors delaktighet och etablering i samhället och på arbetsmarknaden
  • Främjar nya vägar till utbildning och arbete genom ökad samverkan med det lokala näringslivet.

Målgrupp för insatserna

Den prioriterade målgruppen för insatserna 2015 är de anvisade nyanlända (personer med uppehållstillstånd) som väntas komma till kommunen, genom arbetsförmedlingens eller migrationsverkets bosättningsenhet. Medlen är under 2015 främst avsedda för insatser som skapar fler anvisningsbara platser för nyanlända.

Ansökan

Ansökan görs på blankett till höger.  Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den 24 augusti 2015.

För fullständig information gällande ansökan och utbetalning, läs dokument till höger.

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Prioriterade insatser under 2015 är:

  • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
  • Insatser där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
  • Insatser där syftet är att leda till lokala överenskommelser med idéburen sektor samt
  • Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet  

Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera län och bidrar till metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och välfungerade arbetssätt och metoder.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2015 och 2016, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetår 2015.  

Under 2015 disponerar länsstyrelserna sammantaget 21 miljoner kronor för ändamålet. Berörd länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar sedan beslut om ersättning senast den 18 juni 2015. Utbetalning av beviljade medel sker via Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 17 augusti 2015.

Ansökningsperioden har gått ut för 2015  

Alla beviljade projekt kommer publiceras på länsstyrelsernas gemensamma webbplats via denna länk.

 

Kontakta oss

Theres Björn
Handläggare
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se¤theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250428
070-6081574
Johanna Modigh
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
johanna punkt modigh snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt modigh snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250424