Nu kan du söka utvecklingsmedel! 

För att skapa och förbättra beredskap och mottagningskapacitet i länen och för att främja regional samverkan får länsstyrelserna lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund enligt 37 § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122).

Utveckling
Foto: Mostphotos

Information om ersättning för att stärka kommuners beredskap och mottagningskapacitet (§ 37) kommer senare under våren.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Prioriterade insatser under 2015 är:

  • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
  • Insatser där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
  • Insatser där syftet är att leda till lokala överenskommelser med idéburen sektor samt
  • Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet  

Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera län och bidrar till metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och välfungerade arbetssätt och metoder.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2015 och 2016, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetår 2015.  

Under 2015 disponerar länsstyrelserna sammantaget 21 miljoner kronor för ändamålet. Berörd länsstyrelse ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar sedan beslut om ersättning senast den 18 juni 2015. Utbetalning av beviljade medel sker via Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 17 augusti 2015.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 maj 2015. Ansökan görs på särskild blankett till höger, under rubriken Ansökan § 37a.  

Alla beviljade projekt kommer publiceras på länsstyrelsernas gemensamma webbplats via denna länk.

Alla beviljade projekt kommer publiceras på länsstyrelsernas gemensamma webbplats via denna länk.

 

Kontakta oss

Theres Björn
Föräldraledig
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se¤theres punkt bjorn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250428
070-6081574
Johanna Modigh
Funktionen för mänskliga rättigheter & folkhälsa
johanna punkt modigh snabela lansstyrelsen punkt se¤johanna punkt modigh snabela lansstyrelsen punkt se
010-2250424