Ansök om medel och bidra till etablering av nyanlända och ensamkommande barn

Utveckling

Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagnings-kapaciteten i kommunerna 2016-2017 (§ 37)

 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

Länsstyrelserna har drygt 59,5 miljoner kronor att fördela under 2016.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län kan fördela 2 510 000 kronor av dessa.    

Inriktning och prioritetsgrunder 2016  

För 2016 ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser som via samverkan väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Nytt för i år är den starkare betoningen på samverkan. Bakgrunden till prioriteringsgrunden är bland annat den nya lagstiftning, den så kallade bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016 och som gör det obligatoriskt för Sveriges kommuner att ta emot nyanlända på anvisning.                      

Samverkan kan ske mellan kommuner, mellan kommun och civilsamhälle eller mellan kommun och annan myndighet.

Samverkan kan ha som syfte att arbeta fram effektiva och kvalitativa metoder för att öka samhällets beredskap för mottagande av nyanlända.

Samverkan kan syfta till samarbete mellan kommuner och andra aktörer i etableringens olika delar, exempelvis samhällsorientering, praktik, utbildning etcetera. Beredskap kan till exempel handla om kunskap, vilja och organisatorisk förmåga.

Mottagningskapacitet kan till exempel handla om vilka hinder som finns i mottagandet vad gäller bostäder, praktik, utbildning och arbete.  

Insatser som underlättar bosättning kan även vara byggnationer, kollektivtrafik eller transporter, inventering av bostadsmarknaden eller andra insatser som underlättar bosättningsprocessen.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer därutöver att prioritera insatser som underlättar kvinnors inträde och etablering i samhället och på arbetsmarknaden.    

Målgruppen för insatserna 2016  

Målgruppen för insatserna 2016 är nyanlända personer med uppehållstillstånd. Insatser kan även vara riktade till målgruppen ensamkommande barn med uppehållstillstånd.    

Medel  

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2016-2017 och om det är särskilt angeläget även 2018. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2016. 

Länsstyrelsen beviljar inte medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kommunikation och kontorsutrustning.    

Ansökan  

Ansökan görs på blankett som finns i högerspalten, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuell samarbetspart fyller i.  

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den 25 maj 2016.    

Beslut och utbetalning  

Beslut meddelas sökande senast den 20 juni 2016.   Utbetalning av medlen sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att: underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning, eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Prioriterade insatser under 2016 är:

  • Insatser som sker tillsammans med idéburen sektor
  • Insatser där kontakten med samverkande part/-er är etablerad
  • Insatser där syftet är att stärka samarbetet med den civila sektorn samt
  • Insatser som har goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet  

Vidare ser länsstyrelsen positivt på insatser som sträcker sig över flera kommuner och bidrar till metodutveckling inom området och/eller bidrar till en spridning av redan utvärderade och väl fungerade arbetssätt och metoder.  

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Ansökan kan avse åtgärder under perioden 2016 och 2017, men ersättning kommer beviljas och utbetalas under budgetår 2016.  

Under 2016 disponerar länsstyrelserna sammantaget 51 miljoner kronor för ändamålet. Dalarnas län har tilldelats 2 430 000 kr.

Sista ansökningsdag är 9 maj 2016.

Beviljade projekt kommer publiceras här på länsstyrelsernas gemensamma webbplats