God man - Har du vad som krävs?

Behovet av gode män är nu stort i vårt län. Det är många ensamkommande barn utan vårdnadshavare som kommit hit till oss som behöver någon vuxen som stöd för personliga, ekonomiska och rättsliga frågor.  Vill du vara med och göra en välbehövlig insats?

 

Vad gör en god man?

De barn och ungdomar som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan laglig vårdnadshavare har rätt till en god man, som bistår i alla frågor som rör barnets angelägenheter. Detta gäller både personliga frågor och ekonomiska eller rättsliga. Uppdraget löper tills barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet.

 

En god man har ingen försörjningsplikt och ansvarar inte för den faktiska vården. (Migrationsverket, SKL)

Exempel på ansvarsområden (från SKL:s hemsida):

 
 • Ansöker om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt).
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning. Företräder barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Deltar i utvecklingssamtal.
 • Beslutar om skolresor.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollerar att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Tecknar hyreskontrakt, efter PUT.
 • Företräder barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycker till placering av barnets boende.
 • Ansöker om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräder barnet om det utsätts för brott.
 • Företräder barnet om det begår brott.

Mer om att bli God man
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godman.3609.html

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Gode-mannens-roll.html

Information till dig som är god man för ett ensamkommande asylsökande barn och vill veta mer om hur asylprocessen ser ut. http://www.migrationsverket.se/info/5858.html  

 

Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav: vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken)

Rekommendationen är också att en person som väljer att bli god man bör:

 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation,
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera),
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen,
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter,
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

Källa: www.godmanakuten.se


Ersättning

Du kan få en mindre ersättning för ditt uppdrag som god man. Vad som gäller för din kommun kan den kommunala överförmyndaren svara på.