Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vårt odlingslandskap är skapat av människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du lära dig mer?

Flera av de projekt som Länsstyrelsen driver är inriktade mot rådgivning, kurser och annan kompetensutveckling om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod, gå en kurs i lieslåtter eller få råd om hur man ska anlägga en våtmark. Kontakta projektledaren för respektive projekt (se länkar i rutorna till höger) om du är intresserad!

Stöd för skötsel av natur- och kulturvärden

Du kan även söka miljöersättning för skötsel av betesmarker, slåtterängar och för att sköta odlingsrösen, stenmurar, öppna diken och andra kulturlämningar i åkermark. Läs mer om vad som gäller för de olika miljöersättningarna genom att klicka på länkarna i rutan till höger.

Småbiotoper i odlingslandskapet

Flera så kallade småbiotoper i jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Det gäller alléer,  åkerholmar, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar.

Läs mer om biotopskydd här

Hotade arter

Flera arter i odlingslandskapet riskerar att dö ut i Sverige om inget görs för att bevara dem.

Läs mer om åtgärdsprogram för hotade arter.

Naturskydd

Länsstyrelsen arbetar också med att skydda värdefull natur som nationalparker, naturreservat och nätverket Natura 2000. 

Länsstyrelsens arbete med skydd och skötsel av natur

 

Samråd inför åtgärder som kan påverka naturmiljön

För åtgärder som inte är tillståndspliktiga men som ändå väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmäla åtgärden för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken till Länsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras.

Läs mer om samråd här.

Fornlämningar

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av kulturminneslagen. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.

Länsstyrelsens arbete med arkeologi och fornlämningar

 Har du frågor om stöd till jordbruk

Välkommen att ringa oss på telefontid
9:00 - 12:00 och
13:00 - 15:00.

Telefon 0771-67 00 00

 Projekt

Länsstyrelsen driver flera projekt med inriktning mot natur- och kulturvärden i odlingslandskapet bland annat:

> Våtmarksprojektet

> Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

 Mer information

> Jordbruksverket.

> Råd om byggnadsvård

>  Hävdgynnade växter 
- exempel på vanliga arter i slåtter- och betesmarker