Biodling och bitillsyn

För att minska effekterna av bisjukdomar och främja produktion och saluföring av honung regleras svensk biodling av lagstiftning. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för bitillsynen i Värmlands, Örebro, Gävleborgs och Dalarnas län.

NYTT

Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta har konstaterats

2016 - vecka 16: I Örebro län /Lindesbergs kommun / Lindesbergs församling

Utökad besiktning och kartläggning görs inom 3 km radie runt sjukdomsutbrott. Drabbade samhällen avlivas och saneras. Om du har bin i området, kontakta din bitillsynsperson.

Vill du veta mer om bisjukdomar och smittoläge?
Se "Bisjukdomar och smittoläge" - sök i denna sidas vänsterkant.

Anmälningsplikt gäller vid misstanke/förekomst av amerikansk yngelröta.

Anmälningsplikt gäller om varroakvalster påträffas i zon 2 i Dalarna.

Alla uppställningsplatser för bin SKA vara anmälda till Länsstyrelsen.
Se nedan

Honung och andra biprodukter har varit uppskattade under människans historia. Honungsbin är effektiva och viktiga pollenöverförare – de har livsviktiga ”uppdrag” i naturen. Bina har betydligt större ekonomisk betydelse som pollinatörer i våra lantbruksgrödor samt frukt- och bärodlingar än som honungsproducenter. Bina lever i en ”utsatt värld” och behöver ”skyddsnät” bl.a. i form av skyddande lagstiftning och god omvårdnad.

Vad gäller för dig som biodlare?

Som enskild biodlare har du ett stort ansvar för att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar. Du ska bl.a.  

1. Anmäla uppställningsplats/-er för dina bin.
Alla uppställningsplatser för bin SKA vara anmälda till Länsstyrelsen.
Anmälan gör du vart 3:e år - 2015 var ett ”anmälningsår”. Anmälan gör du på särskild blankett - se länk till höger denna sida – och du lämnar/skickar den till länsstyrelsen;  Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun      

Du som startar eller övertar biodling ska göra anmälan när verksamheten påbörjas. 

Uppgift om uppställningsplats samlas in för att bl.a. underlätta tillsynsmannens arbete med bekämpning av bisjukdomar och undersökningar av bin.                  

För att du ska få ut ev. ersättning från länsstyrelsen vad gäller viltskador måste du ha registrerat ditt innehav av bin och plats/platser för dina bigårdar(enligt  Bisjukdomsförordningen, SJVFS 1974:212,  §15).

2. Följa regler för hur man får flytta bin mellan församlingar, inom kommun, län och landet. Kontakta bitillsynsman för undersökning av dina bin och ett  flyttningstillstånd.

3. Följa särskilda regler för att få  importera bin från andra länder.
Kontakta Jordbruksverket.

4. Förvara bikupor m.m. som inte användes längre så att bina inte kommer åt.

Aktuell information finner du under länkarna till höger på denna sida.

Hur är bitillsynen organiserad?

Följande bisjukdomar anses vara så förödande för biodlingen att bekämpningen av dem regleras i svensk lagstiftning:

  • Amerikansk yngelröta   (Paenibacillus larvae)
  • Varroasjuka / Varroakvalster   (Varroa destructor)
  • Trakékvalster (Acarapis woodi), lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) och Tropilaelapskvalster (Tropilaelaps cleareae, Tropilaelaps mercedesae) är skadegörare som ännu inte har påträffats i Sverige.

Förekommer någon av dessa skadegörare eller misstanke därom gäller anmälningsplikt  -  anmäl till din bitillsynsman eller till länsstyrelsen.

Lagarna som reglerar bisjukdomar finns samlade på Jordbruksverkets hemsida, se länk till höger på denna sida.

Jordbruksverket

Leder centralt bekämpningen av bisjukdomar, följer angreppens uppträdande och spridning samt utfärdar föreskrifter och anvisningar om sjukdomsbekämpningen.

Länsstyrelsen

Har det regionala ansvaret för sjukdomsbekämpningen och anger bland annat tillsynsdistriktens omfattning samt utser tillsynspersoner.

Bitillsynspersoner/bitillsynsmän/bitillsynskvinnor

De jobbar på lokal nivå.

Hur jobbar bitillsynsmän?

Sverige är uppdelat i cirka 600 bitillsynsdistrikt. Antal tillsynsdistrikt i vår nya region: Dalarna 7, Gävleborg 8, Värmland 14 och Örebro län 12.

I distrikten svarar respektive tillsynsperson för information och det praktiska bekämpningsarbetet. Huvuduppgifter för tillsyningspersonerna är:

  • att besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för olika typer av levande bin, begagnade bibostäder och biodlingsredskap när dessa behöver flyttas över en församlingsgräns.
  • att vid misstanke om amerikansk yngelröta eller varroakvalster undersöka och vid eventuell förekomst fastställa detta.
  • att vid förekomst av amerikansk yngelröta genomföra det praktiska bekämpningsarbetet, förinta smittade bisamhällen och sanera eller förinta bibostäder.
  • att vid förekomst av varroakvalster informera om olika bekämpningsmetoder.
  • att årligen besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för  ”Godkänd biodlare”

I våra länsvisa förteckningar härintill kan du finna rätt  tillsynsdistrikt och aktuell  bitillsynsperson  för dina behov, se länk till höger på denna sida.  

Bisvärm /vildbisamhälle i din bostad - vad göra?

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynspersonen i ditt område. Bitillsynspersonen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag för att förhindra spridning av amerikansk yngelröta.
Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynspersonens arbete betalas då med statliga medel.
Om bitillsynspersonen inte misstänker någon risk fortsätter du med att kontakta ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.

TIPS: Före sanering utred vem som ansvarar för vilka kostnader.

Bitillsynsperson i aktuellt bitillsynsdistrikt – se listor till höger.