Snöttuberget

Brant och blockig terräng med gles skog med mycket lövträd.
Snöttuberget ingår i ett stort bergsområde med många toppar en dryg mil nordväst om Dala-Järna. Reservatets stora skogsbestånd har kommit upp efter en skogsbrand i början av 1900-talet.

På bergets sydsluttning står en lövskog, dominerad av björk men med ett stort inslag av asp och även tall och gran. Det är en så kallad lövbränna, uppkommen efter en skogsbrand som rasade i trakten mellan den 13 och 22 juli 1914. Det var blixten som tände branden.

Längs bergfoten rinner den lilla, fina Öratjärnsbäcken. Efter branden 1914 har mycket lite skogsbruk bedrivits. Före dess har dock dimensionsavverkning påverkat området. De många brandstubbarna är gamla, grova och hårt rötangripna. Med största sannolikhet har de avverkats med yxa men inte senare än år 1785. När stubbarna fortfarande var levande tallar var det i medeltal 24 år mellan skogsbränderna. Därefter har brandintervallen blivit längre. En stubbe uppvisar spår av inte mindre än 15 bränder.

Området har också stora biologiska värden. Först och främst gäller det naturtypen som sådan - lövbrännan, den lövdominerade naturskogen. Den har blivit mycket sällsynt i den svenska skogen, när nu brandbekämpningen är så effektiv. Förr var lövbrännor betydligt vanligare i den svenska delen av barrskogsbältet, taigan, och så är fortfarande fallet i stora delar av den ryska taigan. Lövbrännor står för en stor del av variationen i barrskogen och fyller en viktig funktion för en mängd växter och djur som på olika sätt drar nytta av den speciella naturmiljön.

Oridéen nattviol är vitblommande, högväxt och ståtlig
Foto: Maria Jons

Järpen är ett exempel på arter som hittar lämpliga biotoper i reservatet. Här finns också mindre vanliga och hotade arter. Nattviol är en typisk brandgynnad art vid Snöttuberget. Den mindre flugsnapparen har också påträffats.

Några av Snöttubergets rödlistade lavar, mossor och svampar är vulkanlav, korallblylav, lunglav, flera knappnålslavar, vedtrappmossa, mörk husmossa, rynkskinn, gränsticka och stjärntagging.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon, det vill säga även snöskoter,
- gräva upp blommor eller plocka mossor, vedsvampar och lavar,
- fånga eller samla in djur,
- klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter,
- plocka ved från, eller göra åverkan på, torrträd, vindfällen, lågor (liggande döda träd) och högstubbar. Bryta torra kvistar från levande träd omfattas ej av förbudet.


 Fakta om Snöttuberget

Bildades: 1996
Storlek: 40 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Ca 1 mil norr om Dala-Järna. Skogsbilväg från Skålö (norr om Dala-Järna centrum).
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.