Nåskilen

Området är kuperat med ryggar, gropar, vätar, myrstråk och en djupt rinnande bäck. Här växer både gamla tallar, granar, björk, asp, gråal, klibbal och sälg. Det finns spår av tidigare skogsbränder och nya naturvårdsbränningar har genomförts.

Skogen vid Nåskilen är blandad i ålder och artsammansättning. Det finns flera mycket gamla tallar här och var. Tätare granbestånd förekommer längs bäckdalarna. I fuktigare partier växer det björk och spritt i området finns även asp, gråal, klibbal och sälg.

I området förekommer intressanta skogsinsekter, t.ex. raggbock. I övrigt kan nämnas violettgrå tagellav, liten spik- lav, lunglav, skrovellav, doftskinn, rynkskinn, rosenticka, tallticka, tretåig hackspett och duvhök. Dessutom de brandgynnade kärlväxterna grönpyrola och nattviol samt myskmåra och en stor mängd av sumpskogsorkidén korallrot.

I området utfördes naturvårdsbränningar både år 1999 och 2000. Se bilder från bildspel här intill.

Nåskilen har så höga naturvärden att det ingår i ett europeiskt nätverk av värdefull natur, Natura 2000. I nätverket ingår de biologiska pärlorna i svensk natur. Området ägs av staten och är finansierat av EU´s miljöfond LIFE.  Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
- fånga eller samla in djur, t.ex. insekter,
- klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter,
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar.


 Fakta om Nåskilen

Bildades: 1998
Storlek: 114 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger ca 10 km nordnordost om Nås.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.

Bilder från naturvårdsbränningen år 2000