Bispbergs klack

Bispbergs klack är ett praktexempel på ett sydväxtberg, ett berg som genom att det vätter mot söder bibehåller värme länge och därför kan hysa en flora som annars skulle kräva ett sydligare klimat. Från toppen har man även en vacker utsikt vilket gör området till ett populärt besöksmål.

Med en höjd på 315 meter över havet reser sig Bispbergs klack som en jätte i slättlandskapet. Här har du en milsvid utsikt - när vädret så tillåter!

Själva klacken är på bergets sydvästra sida. Det finns även två klackar till, Jätteklacken och Griggers klack. De branta klippväggarna lagrar värme över natten och skapar ett gynnsamt klimat för bl.a. ädla lövträd, olika lavar och mossarter. Växterna trivs speciellt på de klippavsatser som finns i hammaren (själva bergbranten) samt i bergroten (där branten möter marken nedanför). Hit hör hassel, alm, stinknäva, stenros, getrams och sötvedel. Den rika floran är även berggrundens förtjänst, eftersom den här innehåller diabas.

Andra typiska sydväxtberg i länet är Våckelberget, Hykjeberg, Tansvägga och Tvärstupet.

Ovanför klacken finns några fuktiga sänkor med grov naturskogsartad granskog. Där berget går i dagen och ger en kärvare miljö dominerar tallskogen.  Bergsbranterna är även häckningsplats för olika fågelarter, varav en del är störningskänsliga. Därför råder klätterförbud i vissa partier av branterna - se karta nedan.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada mark, berg, block eller sten,
- skada växande eller döda - stående eller liggande - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar och lavar,
- elda annat än på anvisad plats,
- tälta,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning,
- klättra i bergsbranten vid Griggers klack inom område utmärkt med lodrät rastrering på kartan nedan,
- klättra i bergsbranter vid Jätteklacken inom område utmärkt med vågrät rastrering på kartan nedan.

Beslutskarta - områden med klätterförbud markerade


 Fakta om Bispbergs klack

Bildades: 1996
Storlek: 54 ha
Kommun: Säter
Läge: Cirka 4 km söder om Säter, alldeles intill riksväg 70.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här