Skinnaränget

I Skinnarängets naturreservat kan du se så vitt skilda arter som sländor, gulärla, bäver och slåtterblomma - flora och fauna som här kan leva kvar i ett naturligt sampel med ohuggna skogar och öppna våtmarker.

Den sammanhängande gammelskogen är till stora delar oskött i modern tid och detta bildar grunden för naturvärdet. Här finnsvärdefulla naturskogsområden som till största delen består av tallskogar. I nordöstra hörnet längs Enån, finns en liten åsrygg med inslag av grova tallar. Sumpskogarna utmed Enån hyser trögvuxen gran och ett viktigt inslag av grovtallar, grovgranar, lövträd, lövbuskar och enbuskar.

Förutom skogen, har också myrarna och de gamla våtslåtterängarna biologiska värden. Detsamma gäller Enån och Kvarnbäcken, som sakta flyter fram och präglar hela reservatet.

Här kan sländor av olika slag, gulärla, järpe, grodor, stensimpa, bäver, utter, ängsvädd, slåtterblomma, kung Karls spira och annan vattenanknuten flora och fauna leva kvar i ett naturligt sampel med ohuggna skogar och öppna våtmarker.

Flera gamla slåttermyrar i området har bildat egna fastigheter och bär ännu namn som inte fallit i glömska, t ex Gärtänget, Säbbenarvsänget och Åränget. En källa springer fram vid Långängets västra spets.

Några exklusivare arter finns i reservatet. Bland lavar och tickor kan rynkskinn, stjärntagging och doftskinn nämnas, förutom de redan nämnda utter och kung Karls spira.

Samtliga foton: Maria JonsInom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd,
- köra motordrivet fordon.


 Fakta om Skinnaränget

Bildades: 2004
Storlek: 99 ha
Kommun: Orsa
Läge: Skinnaränget ligger ca 3 km öster om Orsa.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här