Korpimäki

Korpimäki är med sina 732 m det högsta berget i Orsa kommun. Härifrån har man en storslagen utsikt. En hel rad hotade och sällsynta arter har påträffats, främst lavar och vedsvampar t.ex. långskägg, lunglav, ostticka och rosenticka. Fågellivet är mycket rikt med bl.a. ugglor, rovfåglar, hackspettar, lavskriva och tallbit.

Berget ligger som en kilometerbred och 4 km lång limpa i nordsydlig riktning. När man färdas längs skogsvägen på östra sidan öppnar sig över myrarna en unik vy mot bergets långa, branta och helt ohuggna, svarta gransluttning.

Särskilt längs den smala topplatån har skogen en utpräglad höjdlägeskaraktär med magra förhållande, smalgreniga granar och många toppbrott p.g.a. snötrycket. Där står också enstaka gammeltallar. Östsluttningen är bördig och skogen grov tack vare översilande vatten. Längre ner i sluttningen blir skogen mer påverkad av tidigare skogsbruk. Västsidan är magrare och trivialare.

Längst i söder ingår norra delen av Nyslogberget, som har karaktär av s.k. vard och nästan saknar skog på toppen. En kort U-formad och fuktig dalsänka, kallad Lapporten, skiljer de båda bergen åt.

Korpimäki ingår som en viktig del i det system av skyddade naturskogar som håller på att skapas med Koppången, Österåberget och Tjåberget som närmaste grannar.

En hel rad hotade och sällsynta arter har påträffats vid Korpimäki, främst lavar och vedsvampar t.ex. långskägg, stiftgelélav, lunglav, skrovellav, ostticka, rynkskinn och rosenticka. Området fyller också kraven för "storskogsfaunan" med ugglor, rovfåglar, hackspettar, lavskrika, tallbit och björn.

Samtliga foton: Ville Pokela.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
- fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
- elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, dvs levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, s.k. lågor får användas.


 Fakta om Korpimäki

Bildades: 1999
Storlek: 599 ha
Kommun: Orsa
Läge: Ca 3 mil norr om Orsa.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Korpimäki ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här