Barkbergsknopparna

Barkbergsknopparna är ett högt beläget reservat, de högsta partierna når aningen över 500 m ö h. Längst upp i sydsluttningen bildar berget branta stup. De äldsta träden är mellan 200-300 år, och skogen skulle kunna beskrivas som en urskog. Men inte en gammal sådan, utan ung och vital.

I ett gränsland

Barkbergsknopparna bildar en markerad, sydlig avslutning på Barkbergsmassivet. Knopparna, som utgör en isolerad förekomst av urgranit, ligger i ett gränsland mellan bergkullslätt i öster och ett höglänt förfjällsområde i väster. 

Bränder har här härjat

Tallskog av torr-frisk ristyp överväger. På några ställen med ytligare grundvatten dominerar gran. Enstaka sälg, asp och björk förekommer. Skogen uppvisar tydliga spår av regelbundna bränder. Det finns flera grova tallar med brandljud. Åldern på dessa ligger mellan 200-300 år. Skogselden har tydligen farit hårt fram här, men nu var det länge sedan sist. Detta syns på att granen är på väg att etablera sig i fuktigare lägen.

Sydvänd brant lockar rara växter

Vegetationen är inte så rik och det finns mest ris och lavar. Av intresse är dock sydbranten som innehåller flera för Orsaförhållanden exklusiva växter, t.ex. bergglim, gaffelbräken, hällebräken och piprör. Nere vid vägen växer örnbräken och bergrör. Några små sluttande backkärr finns i de längre delarna.

Varglav, berguv och kanske björn?

Den gamla skogen skapar förutsättning för en krävande kryptogamflora, men de i huvudsak torra förhållandena gör att artrikedomen blir begränsad. Dock förekommer t.ex. varglav. Djurlivet är det för dessa trakter typiska, vilket även kan innefatta björn. De talrika hålträden är attraktiva för bl.a. hackspettar och ugglor. Barkbergets branter är sedan gammalt hemvist för berguven. 

Foto: Lennart Bratt och Torbjörn Rynéus.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon,
- gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar eller lavar,
- fånga eller insamla djur,
- skada torra träd eller vindfällen.


 Fakta om Barkbergsknopparna

Bildades: 1989
Storlek: 171 ha
Kommun: Orsa
Läge: Ca 3 km ostnordost om Kvarnberg, 40 km norr om Orsa.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här

Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.