Vinäsgraven

Stig i ugn tallskog. På stigen står en svampkorg.
Graven är en stor ravin i Mora flygsandfält, mellan 75 - 100 m bred. Till skillnad från flygsandfältet växer här lövträd på den fuktiga botten. Det går en strövstig från en parkering vid den övre vägen i Vinäs längs med ravinen.

Vinäsgraven är en ravin som är nedskuren i de stora fossila flygsandsfälten vid Mora. Ravinen har bildats genom tömningen av den uppdämda fornsjön vid Lomsmyren och erosion av den bäck som nu finns i ravinens botten samt genom att grundvatten tränger fram som källor. Ravinens längd är cirka 3 km. Dess bredd varierar mellan 75-100 m och djupet är cirka 10 m.

Ravinbotten är mycket fuktig och inslaget av fuktälskande löv- trädsarter är stort. Sidorna, som är branta är bevuxna med lövskog och tallskog. På de omgivande hedarna dominerar tallen.

Ravinens nedre delar är kulturpåverkade och har brukats som slåttermarker. Vinäsgraven mynnar i Siljan. I ravinen och på omgivande hedar finns ett flertal stigar som nyttjas bland annat för motion.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
- tälta eller uppställa husvagn,
- framföra motordrivet fordon eller rida annat än på för motorfordonstrafik upplåten väg.


 Fakta om Vinäsgraven

Bildades: 1980
Storlek: 53 ha
Kommun: Mora
Läge: Reservatet ligger 4 km söder om Mora och sträcker sig från Siljan upp genom Vinäs by fram till riksväg 45.
Länk till hitta.se
Folder: Beställ folder här (Svinvallen-Vinäsgraven)

 Viktig information om våra kartor

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system. Här ser du vilka system som är kompatibla. Se ”System Requirements”.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges länskarta eller länkarna till Hitta.se som finns i faktarutan ovan.

Karta

Get Microsoft Silverlight