Svinvallen

Svinvallen ligger mitt i Skandinaviens största fossila flygsandfält, det så kallade Morafältet. Här finns en vacker tallhedskog där det växer mycket lavar på marken. Här lever gråmyran och såpörtmalen tillsammans med den ovanliga växten såpört.
Gles tallskog på mager mark med mycket mossor och lavar.

Här var Siljans strand för länge sedan

Svinvallen är en del av Morafältet, vilket är Skandinaviens största fossila flygsandfält. Den del av flygsandfältet som ligger väster om Orsasjön brukar kallas Bonäsfältet, varav Svinvallen är ett litet område mellan Bonäs och Myren. I öster begränsas Svinvallen av den s.k. Bonäslinjen som är Forna Siljans högsta och mest markerade strandlinje. Ovanför denna breder flygsandfältet ut sig med upp till 15 m höga dyner som sträcker sig i NO-SV riktning. Dynsanden härstammar främst från glacifluviala deltabildningar som bildades då inlandsisen smälte bort från Ovansiljan och isälvar avsatte sanddeltan.

Mager hedtallskog är första intrycket

Den typiska vegetationen i området utgörs av hedtallskog med föga eller inget buskskikt samt ett lavrikt bottenskikt. Fältskiktet, där det förekommer, består av lingon, mjölon, ljung och kråkris. Marken är näringsfattig samt har en liten vattenhållande förmåga vilket gör att mycket få blommor kan växa här.

Värmeälskande djur och växter

I områdets sydöstra del finns öppna sandmarker där bottenskiktet är sönderbrutet eller saknas helt. Endast spridda låga tallar förekommer på dessa marker. Här trivs djur och växter som gillar värme. Bland de växter som funnit sin nordligaste utpost inom Morafältet kan nämnas såpörten (Gypsophila fastigiata). Inom Svinvallen förekommer flera värmekrävande djurarter. Den mest kända är sandödlan som betecknas som utrotningshotad i mellansverige. Den har observerats tidigare i området men har på senare år inte återfunnits. På de öppna sandfälten har också gråmyran sin nordligaste lokal. Den har specialiserat sig på att leva i glest bevuxen sandmark.

Ödla på sandmark. Ödlan är grönfläckig på sidorna och brun på ryggen.
Sandödlan fanns i Svinvallens naturreservat tills för några år sedan. Omfattande restaureringsåtgärder pågår för att få tillbaka arten i området. Sandödlan behöver mer öppen sand och mer solinstrålning än vad som finns i Svinvallen idag. Sandödlan ingår i de arbete för hotade arter som pågår på Länsstyrelsen Dalarnas. Läs mer om sandödlan här! Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

 

Förutom dessa mer kända arter förekommer ytterligare, till sandmarken knutna, skyddsvärda arter. Det rör sig i huvudsak om värmekrävande och konkurrenssvaga insektsarter som för sin överlevnad är beroende av öppna sandytor. Några exempel är såpörtmalen (Caryocolum petryi), myrarten Lasius meridionalis, vägstekeln Evagetes dubius samt grävsteklarna Nysson niger och Miscophusarter.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- köra motordrivet fordon,
- cykla i terrängen,
- gräva upp eller plocka blommor, mossor eller lavar,
- skada torra träd eller vindfällen,
- tälta,
- rida annan än på särskilt anvisade vägar eller stigar,
- göra upp eld,
- ha hunden lös.

Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att insamla djur.


 Fakta om Svinvallen

Bildades: 1990
Storlek: 29 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 7 km norr om Mora, 300 m väster om vägen Mora Våmhus.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Området ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan