Skärmyren

Skärmyrens naturreservat kännetecknas av en naturskog där det mest växer gran. Det är främst högvuxen granskog som i vissa områden blandats upp med tall eller lövträd.

Området är svagt sluttande åt nordost mot bäcken Bjurvasseln som utgör gräns i nordost. I sydost har bävern tidigare varit aktiv och lagt en del mark under vatten och därtill gnagt på träd. I ett område i norr är granskogen källpåverkad. Skogen varierar från öppnare skog till tät självgallrad skog. Det är god tillgång på död ved, fläckvis rikligt vid kanterna mot hyggen. Detta är värdefullt för många av skogens i dag hotade arter, som det finns ganska gott om i detta området. Här har nämligen bland annat följande rödlistade arter hittats: violettgrå tagellav, rosenticka och gränsticka. Se tabell i skötselplanen här intill.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av att framföra skoter på av länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter).


 Fakta om Skärmyren

Bildades: 2007
Storlek: 37 ha
Kommun: Mora
Läge: Drygt 10 km nordväst om Venjans samhälle.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Folder: Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Omarrondering: Skärmyren bildades i samband med omarrondering i norra Venjan. I trakten fanns flera nyckelbiotoper som staten köpte in. Resultatet blev sex nya naturreservat; Gessi, Ålderfljot, Nordbläster, Gåstjärns-kölen och Hartjärnsberget.