Gåstjärnskölen

Gåstjärnskölen är en typisk myr för dessa trakter. Här finns ett rikt fågelliv. Vildmarkskänslan är stor - långt från byar och vägar.

De stora öppna myrarna med där det här och var finns blötare områden och småvatten skapar bra förutsättningar för ett rikt fågelliv. En liten sumpskog med lövträd ingår också i reservatet. Myren är till största delen orörd av mänsklig påverkan, medan sumpskogen berörs av ett dike i ena änden.

Flera holmar i myren där marken är fast och några moränryggar är bevuxna med vacker gammeltallskog. Inslag av björk, tallar med brandljud och kolade torrakor visar att åtminstone en brand gått över området någon gång de senaste 150 åren. På en del av torrakorna växer varglav, en sällsynt gröngul lav. På två av de större fastmarksholmarna är graninslaget relativt stort. Här har stjärntagging, ullticka och rynkskinn hittats.

Skogen brinner!

En kant av eld närmar sig det gröna blåbärsriset 

Naturvårdsbränningar har utförts i området - Läs mer om naturvårdsbränningarna

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
- köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av framförande av skoter på markerad skoterled på snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Gåstjärnskölen

Bildades: 2007
Storlek: 409 ha
Kommun: Mora
Läge: Cirka 15 km nordväst om Venjan, på gränsen till Malungs kommun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i området.
Folder: Ladda hem foldern här
Beställ foldern här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här
Omarrondering: Gåstjärnskölen bildades i samband med omarrondering i norra Venjan. I trakten fanns flera nyckelbiotoper som staten köpte in. Resultatet blev sex nya naturreservat; Gessi, Ålderfljot, Nordbläster, Skärmyren och Hartjärnsberget.