Fux-Andersknallarna

Fux-Andersknallarna skyddades som reservat eftersom området har brunnit många gånger. Det har lett till att arter som kräver eld för sin fortlevnad finns kvar här. Nu har branden släppts lös igen, för att dessa arter ska kunna fortsätta att finnas här.

Elden är lös!

Lugn! Det ser dramatiskt ut, men det är en planerad naturvårdsbränning. Detta görs i vissa naturreservat för att hjälpa hotade arter på traven.

Efter tidigare bränder växte det upp en tät lövskog här. Lövträden som länge dominerade skogen, har sakta men säkert erövrats av granen. Det kommer nu att åtgärdas genom att de i maj 2017 utförda naturvårdsbränderna, tar kål på just unga granar.

Urban Gunnarsson, i gul skjorta i bildspelet ovan, ser glad ut. Det är för att han vet att branden kommer göra stor nytta för många insekter, lavar och fåglar. Redan under den pågående naturvårdsbränningen dök den vanliga flatbaggen upp - se den svarta insekten på kartbladet i bildspelet ovan.

Här brann det redan för nästan exakt 100 år sen

De stora lövbestånden har till stor del vuxit upp efter den senaste naturliga branden som härjade i området 1918. Det finns levande tallar med flera brandljud (skador på stammarna där barken vallar in det skadade området) och i stubbar har upp till sex bränder noterats.

Området hyser flera hotade växtarter som är mer eller mindre knutna till sådana här brända områden med mest lövträd, så kallade lövbrändor. Bland annat kan nämnas lunglav, aspgelelav, varglav och violettgrå tagellav.

Fux-Andersknallarna har stora möjligheter att utvecklas till fina hackspettsmarker för flertalet hackspettar. Området ligger i anslutning till gamla häckningslokaler för den starkt hotade vitryggiga hackspetten, vilket ytterligare höjer områdets värde.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
- köra motordrivet fordon i terrängen
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
- medföra lös hund.


 Fakta om Fux-Andersknallarna

Bildades: 1997
Storlek: 231 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 6 mil sydväst om Mora i Sollerö socken.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem foldern här
Området ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här

 Content Editor

​I projektet Life Taiga genomfördes denna bränning tillsammans med Skogsstyrelsen på uppdrag av Länsstyrelsen. Branden utfördes under kontrollerade former med bevattning i kanterna innan, under och efter bränningarna. Det fanns även en helikopter som extra säkerhetsåtgärd.

Efterföljande åtgärder: hela eller delar av brännan kommer att stängslas med viltstängsel som skydd mot framför allt älgbete. Syfte med detta är att bibehålla och nyskapa en lövrik så kallad lövbränna.

VARNING TILL BESÖKARE!
Naturvårdsbränningarna har dödat en del träd. Dessa träd kommer efterhand att falla och det kan innebära en fara för dig som besökare. Undvik därför att vandra i de brända områdena när det blåser kraftigt.