Fux-Andersknallarna

Brant sluttning med tallskog
Reservatet består av barrskog och lövskog och bär på tecken från flera skogsbränder. Därför finns det här många sällsynta och hotade arter av växter och insekter. Lövskogen erövras nu sakta av granen och gamla, murkna lövträd härbärgerar en rik insektsfauna som ger underlag för en artrik fågelpopulation.

Området är ett stort naturskogsområde med mycket stora lövbestånd som uppkommit efter skogsbränder. Det finns levande tallar med flera brandljud och i stubbar har upp till sex bränder noterats. Det mesta av skogen har vuxit upp efter den senaste branden som härjade i området 1918.

Området hyser flera hotade växtarter som är mer eller mindre knutna till sådana här brända områden med mest lövträd, så kallade lövbrändor. Bland annat kan nämnas lunglav, aspgelelav, varglav och violettgrå tagellav.

Fux-Andersknallarna har stora möjligheter att utvecklas till fina hackspettsmarker för flertalet hackspettar. Området ligger i anslutning till gamla häckningslokaler för den starkt hotade vitryggiga hackspetten, vilket ytterligare höjer områdets värde.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
- köra motordrivet fordon i terrängen
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
- medföra lös hund.


 Fakta om Fux-Andersknallarna

Bildades: 1997
Storlek: 231 ha
Kommun: Mora
Läge: Ca 6 mil sydväst om Mora i Sollerö socken.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Beställ foldrar här
Ladda hem foldern här
Området ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan