Hälla

Vattendrag som slingrar sig fram mellan små trädklädda öar.
Det mycket natursköna naturreservatet Hälla sträcker sig sju kilometer längs Västerdalälven och innefattar ett 40-tal öar av olika storlek. Det här är ett för Sverige ovanligt och märkligt landskap som kallas flätflod.

Flätfloder uppkommer där vatten strömmar fram genom så tjocka lager av sand och grus att det bildas ett flackt älvplan med holmar och näs. Namnet Hälla kommer av att det förr fanns hällar i området. Men de är bortsprängda sedan länge för att förenkla för timmerflottningen.

I Hälla naturreservat finns förutom strömmande vatten även bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog, myrar m.m. Och det finns ovanligt många olika arter här. Omkring 300 av Transtrands sockens 460 växtarter finns i Hällaområdet. Och i äldre tider användes holmar och strandpartier som slåtter- och betesmarker. Fortfarande står ängslador här och var längs älven. Exempel på växter som trivs här är smörboll, Kung Karls spira, grenrör och storgröe.

På älvens botten finns den fridlysta flodpärlmusslan. Plocka den alltså inte. Drillsnäppa, strömstare och storskrake är några av de fåglar som häckar här.

Älven är välbesökt av fiskare som kan få napp av bland annat harr och öring.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål
- skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
- köra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller nyttjare av fritidshusen öster om Hälla gård får från närmaste väg framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset
- fånga eller insamla djur förutom fiskar
- ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser
- använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet.


 Fakta om Hälla

Bildades: 1993
Storlek: 311 ha
Kommun: Malung-Sälen
Läge: Strax söder om Fulunäs, ca 15 km norr om Sälen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ foldrar här
Hälla finns beskrivet i foldern om Transtrandsfjällen:
Ladda hem texten
Ladda hem kartan
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000- läs bevarandeplanen här