Naturreservat

Granön 

Färgrika lövträd insprängda bland gröna tallar och granar. Ön sedd från vattnet.
På hösten syns det extra tydligt hur mycket lövträd det finns bland Granöns granar och tallar.

Granön hyser en blandad natur med skog som inte har berörts av skogsbruk i modern tid. Här finns bitvis gott om död ved och lövträd, vilket bland annat är värdefullt för fågellivet. Ön nås sommartid med båt.

Granskog med en del aspar i.
Skogen på Granön.

Granön ligger i sjön Väsman och är en av sjöns större öar. Trots att ön är liten är terrängen förhållandevis kuperad. Strax öster om Granön ligger Grankavlen, en mindre ö som också ingår i naturreservatet.

På Granön växer en mosaikartad skog. I vissa delar dominerar granen, i andra tallen. I den sydvästra delen finns det en del lövskog, mest asp och björk men även grå- och klibbal. Skogen har inte berörts av någon skogsskötsel, åtminstone inte i modern tid. Det syns på god tillgång på döda träd, liggande som lågor eller stående som torrträd.

Floran är delvis trivial, med blåbärsris och mossor, men på asparna finns ett rikt vägglavssamhälle. På Grankalven finns den inte så vanliga arten hönsbär.

Foto: Jan-Olof Hermansson, Ludvika kommun.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller stenblock.
- skada växande eller döda, stående eller ikullfallna, träd och buskar.
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar.
- framföra motordrivet fordon i terrängen, t ex snöskoter.
- ankra på samma pltas eller angöra vid brygga längre än ett dygn.
- göra upp eld annat än på anvisad plats.
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt.
- medföra okopplad hund.

Inom reservatet är det utan tillstånd från tillsynsmyndigheten förbjudet att:
- i undervisnings- eller forskningssyfte insamla växter, djur och naturföremål eller ringmärka fåglar.

Fakta om Granön

Bildades: 2006 (av Ludvika kn)
Storlek: 13 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Reservatet ligger i sjön Väsman, ca 12 km väster om Ludvika.
Länk till hitta.se

Serviceinformation

BryggaEnkel brygga finns.
EldplatsEldstad finns.
VandringsledStigar finns.